Author Topic: Животът заедно - социализъм, комунизъм, манастир или следване на Христос?  (Read 6512 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Въпреки, че заглавието на темата изисква доста по задълбочено разглеждане на въпроса от това, което ще напиша засега по нея реших да го оставя такова, за да може да се доразвива темата в бъдеще.

На този етап бих искал да обърна внимание на напълно некоректното асоцииране на християнския живот заедно със ученията и практиките на социализма и комунизма и манастирите.

За да направи някой подобна асоциация е нужно човека напълно да не разбира както същността на живота заедно, така и на социализма, комунизма и монашеството.

Преди всичко във фундамента на социализма и комунизма е залегнала идеята за равенството. "Братство, равенство, свобода" е един от основните лозунги на комунистическото движение. Без тази фундаментална идея цялата икономическа и философска обосновка на комунизма и социализма се разпада.

Като човек, който е израснал в страна от комунистическия блок аз съм бил закърмен с тия идеи и в началото когато повярвах си мислих, че равенството на всички е Библейска идея. В Писанията обаче ние не откриваме и помен от идеята за равенство. Напротив точно обратното. Писанието откриваме свободни и роби, бедни и богати, безумни и мъдри, хора с власт и хора без власт. Робството е изцяло залегнало като концепция в Моисеевия закон, а Бог сам заявява, че сам Той стои зад това някои да са бедни а други богати (Пр. 22:2).

Учението на Писанията никога не е било учение за икономическо, етническо и междуполово равенството. Различията са там не по случайност, а са специално замислени от Създателя и изразяват Неговата мъдрост пред която човешките идеи до една ще се посрамят, а само Бог и Неговото учение ще бъдат превъзвишени.

Бог е направил народите и етносите различни. Избрал е един народ да му бъде специално притежание повече от всички други народи (Изх. 19:5). Направил е мъжете и жените различни и е поставил мъжа за глава на жената. Едни е направил силни, а други слаби, на едни е дал богатство а на други бедност. Бог е най-големия анти-социалист и анти-комунист.

Ето защо Христовия живот заедно не е и не може да бъде нещо имащо общо със социализма или комунизма. Някой би попитал, ако Бог е направил тия различия, то къде е справедливостта, защо на едни дава повече а на други по-малко?

Ако прочетем притчата за талантите /Мат. 25:14->/ ще видим, че Господаря разпредели различен брой таланти на различните слуги, не даде на всички по-равно, но даде на един 1 талант, на друг 5 а на трети 10 (талант е мярка за тегло около 40 кг. ето защо в тази притча не се говори за таланти в смисъла на това че някой бил "талантлив" а се говори за богатство, което е поверено /сребро или злато/ измерени в мярката за тегло талант).

Бог благоволи в неравнопоставеността, защото желае да изяви Своята слава и сила и чрез богатия и чрез бедния, и чрез силния и чрез слабия и чрез имащия власт и чрез нямащия власт. И всеки ще получи своята награда според своята вярност в онова, което му е поверено. Именно в това е справедливостта на Бога, че Той ще въздаде на всеки според вярността му, а не според позицията му в този живот.

От друга страна Бог не само е създал неравнопоставеност между човеците, но Той въвежда заедно с това и учението за любовта. А именно, че ако и да ти е поверено повече ти трябва да живееш и служиш с това, което имаш не за себе си а за Бога и за останалите, и особено за тези които Бог е направил да са ти братя. Това е истинското Христово учение, а не учението за равенството, постигнато чрез принудително отнемане от едни и даване на други чрез системата на властта (което е фундаменталната стратегия на комунизма и социализма).

Наистина някои християнски групи са залитали и залитат към идеите за равенство, безимотност и обща собственост, но това е по причина на това, че никога не са успявали да схванат правилно пасажите по които са мислили, че се водят:

Деян. 2:44-47  И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разподеляха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.

Този пасаж е бил причината на основаването на много християнски комуни, които са искали да следват примера на апостолите според както е описан по-горе. Мнозина обаче са пропуснали да схванат добре значението му и са направили произволно и своеволно тълкувание и приложение.

Някои са видели в него премахване на личната собственост, което със сигурност не е това, което пасажа учи. Погледнато на пръв поглед обаче човек би помисли, че трябва да продаде всичко, което има да занесе парите в обща каса и да се разпределя от някого на всеки според нуждата. Именно така са го разбрали някои от анабаптистите, така са го и приложили. За да бъде обаче установено едно нещо като учение в Писанията е необходимо да бъде потвърдено от два или 3 пасажа. В случая имаме един и е нужно да погледнем поне още един или два за да видим какво точно Писанията ни учат.

Деян. 4:32-37  А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над всички тях. Па и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или, на къщи, продаваха ги, и донасяха цената на продаденото, и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се на всекиго според колкото имаше нужда.
Така Йосиф, наречен от апостолите Варава (което значи син на увещание), Левит, родом Кипрянин, като имаше земя, продаде я, и донесе парите та ги сложи пред нозете на апостолите.


Този пасаж потвърждава практиките от предния, но заедно с това и пояснява точно какво се е правило и какво се има предвид под "всичко им беше общо". Пасажа ясно показва, че практиката на ранната църква не е била, че никой не е притежавал никакъв собствен имот, а че никой не е СЧИТАЛ нещата които притежава само за своя собственост, но ги е споделял доброволно с останалите без да губи правото си на собственост върху притежанията си.

Начина по който някои четат и прилагат стих 32 е следния:

"А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не притежаваше никакъв имот и вещи, но всичко им беше общо"

Докато в действителност написаното в стих 32 не само не отменя, но напротив потвърждава частната собственост. Като в същото време показва как се практикува учението за любовта според което, всеки доброволно е споделял своето с останалите, но при все това остава единствения овластен настойник на собствеността си.

Като човек, който е живял в социалистическо общество аз много добре знам, какъв е проблема на общата собственост. Този проблем е пълната липса на персонална отговорност за собствеността, което води до разруха на общото притежание. Ето защо Бог не премахва персоналната собственост и отговорност за имота и притежанията, както виждаме и от притчата за талантите. Господаря не повери 16 таланта на 3-мата слуги и после да им търси колективна отговорност, но повери персонално на всеки според както е намерил за добре и след това им търси персонална отговорност за управлението на повереното.

Друго противоречие на колективната собственост с Писанията е учението за даването. Библията учи, че Бог обича онзи, който дава с радостно сърце (2Кор. 9:7). Ако собствеността е колективна, а не персонална, то е невъзможно да се практикува персонално даване. А така и няма как да се дава с радостно сърце. Аз съм виждал комунални общности където никой няма нищо свое, но всичко е общо и тези хора са лишени от възможността да дават с радост.

1Кор.16:2  В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си, и да го има при себе си, за да не стават събирания, когато дойда.

В този пасаж виждаме, че хората са имали собствен бизнес и всеки е отделял според успеха на бизнеса си, това няма как да се каже за хора които нямат персонална собственост.

Смисъла на Христовия живот заедно не е липсата на персонална собственост и бизнес, а е в доброволното съединяване на персоналната собственост и бизнес в преследване на Божиите цели на земята. Затова Писанието говори не за равенство, а за единство. Не за хомогенност, а за единение на различностите, които е създал Бог. Единство между бедния и богатия, между силния и слабия, между младежа във вярата и старейшината, единство изработвано чрез връзките на любовта.

Що се отнася до сравнението на живота заедно с манастир, то това е крайно несериозно, защото идеята на манастира е отделянето от изкушенията на света, както и от светските хора, докато Божиите хора които живеят заедно не го правят в някой затънтен край в имот с 10 метрови стени "пазещи" ги от изкушенията на света. Но го правят на мястото където Бог ги праща и поставя и са като град поставен на хълм, който не може да се укрие.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Друг аспект на това изкривяване е лъжливата идея за нужда от "духовен господар" или както неправилно го наричат "духовен баща" или на съвременен език казано "пастор".

Писано е, че в църквата е имало презвитерИ, които са били помощници в радостта на вярващите, а не господари на вярата им. В днешния смисъл на "църква" се прилага не само идеята за равенство в "религиозни термини", но и идеята за тоталитаризъм, облечен в религиозни термини, а именно:

- еднолично "управление" (както в един тоталитарен режим)
- прилика с държавно учреждение (юридическо лице с шеф, заместник, секретари, счетоводители, одобрено и подкрепяно от държавното управление)
- плащащо пари на чреждението, които се наричат "доброволни пожертвувания", но всъщност са манипулативно изисквани под формата на "нужда за плащане на наем" или "бог няма да те благослови ако не си дадеш 1/10 от наемническата заплата всеки месец" (в държавното управление виждаме това под формата на данъци, които са задължителни, за да се плащат определени държавни плащания) - такива религиозни плащания съвсем не са "волни", нито с "радост"
- следване на "управителя" и неговите идеи, поради манипулацията, че бил "помазаник" (следване на тоталитарното управление, което става с държане на хората под страх)

Това, което виждам Словото е това, че всеки мъж управлява семейството си и цялата църква се управлява от Бога, като помощници за това са тези, които самият Бог е назначил, а не човешки организации и университети. Тези, които Бог е определил за помощници на тялото са апостоли, пророци, благовестители, овчари-учители. Не еднолични "управители", а неколцина помощници, които не властват над Тялото, но имат отговорни функции, както примерно ръцете имат отговорна функция в Тялото, но те не са най-главна част от Тялото. Главата (Христос) е най-важната част от Тялото.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Watchman,
Какво точно имаш предвид под живот заедно? Има стотици идеи и тълкувания на библейския текст на тази тема.

Виждам обаче една явна грешка в твърдението, че Бог е създал богатите и бедните. Това се превръща в учение за карма. Щом Бог те е създал богат, то ти си богат и обратното. Стиха в Притчи който си цитирал говори за съвсем друго.
2. Богат и сиромах се срещат; Господ е Създателят на всички тях.
Тук не се казва, че Бог е създал богатия богат, а точно обратното - никой да не се има за нещо, понеже Бог е създал и двамата.
Когато Бог ги храни в пустинята, то всички имат достъп до манната и водата и Бог не направил никого богат. Когато наследили земята, тя била разпределена на всички и това е най-социалната система, която някога е съществувала. 
Робството е по-скоро ограничено, отколкото поощрено. Мойсей позволява и разводите, но ние знаем кое е правилното.
Затова мисля, че Бог не е комунист, нито социалист, но Бог абсолютно не и капиталист или пък бизнесмен. Исус казва: Не може да служи човек на Бога и на богатството.
Относно частната собственост. Тя е защитата основно на нямащия човек. Иначе той би станал роб на имащия. Частната собственост не е самоцел, нито посока на християнския живот. Павел не казва, че раздаването на имота е неправилно, а че е неправилно ако няма любов.
Исус заповядал на всички да продадат имота си и да раздадат милостиня за да го следват. Ето и цитата:Лука12:33
"Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда."
Бизнес, частна собственост и подобни са неща от този свят, докато ние не сме от този свят и ни е заповядано да търсим горното.
Ако погледнем живота на Исус няма да намерим много примери за частна собственост или бизнес. Това е пътя който ни е оставен - да следваме по неговите стъпки. Това не е комунизъм, а братски живот, като между близки хора.


pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
По отношение на думата имот употребена в Лука 12:33, не мисля ,че  се отнася само до притежание на земя или къща. Какво имам в предвид:Ако аз имам земя и произвеждам жито , то това жито е част от имота ми. Трябва да го споделям със светиите които нямат, а не да си го държа в хамбарите.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
biblical,

Като четях какво си писал си мисля, че не си вникнал в това, което е писал Watchman, както и все още не си прекарал повече време, четейки какво е писано във форума. Това донякъде е нормално, тъй като си все още нов във форума, но мисля, че е добро начало да размислиш върху начина, по който тук се отнасяме към думите на всеки един от пишещите, както ние помежду си. Става въпрос за това, че всяка дума се изпитва и се тества според Божието Слово, защото ние в много неща грешим, но когато сме стъпили здраво върху Божиите думи, няма да се заблудим.

Ще коментирам твоите думи, за да ти покажа какво имам предвид:

Watchman,
Какво точно имаш предвид под живот заедно? Има стотици идеи и тълкувания на библейския текст на тази тема.
Искам да ми посочиш поне 5 такива "тълкувания", за "стотиците идеи и тълкувания", за които говориш. Това, което аз виждам е един пример в Словото, който е достатъчно ясен и няма нужда от "тълкувание". Примерно ако аз ти разкажа за един възрастен човек, който съм видял да копае градината, ти как ще го "изтълкуваш" или как ще го "интерпретираш". Ще отидеш ли на магистралата с чук и длето и ще се мъчиш ли да подражаваш на това, което съм ти разказал, или просто ще направиш това, което човекът е направил?

Quote
Виждам обаче една явна грешка в твърдението, че Бог е създал богатите и бедните. Това се превръща в учение за карма. Щом Бог те е създал богат, то ти си богат и обратното. Стиха в Притчи който си цитирал говори за съвсем друго.
2. Богат и сиромах се срещат; Господ е Създателят на всички тях.
Тук не се казва, че Бог е създал богатия богат, а точно обратното - никой да не се има за нещо, понеже Бог е създал и двамата.
Тези заключения са отново плод на това, че не си прекарал повече време във форума и не познаваш хората в него.

Бог наистина е създателят на принципа за това да има беден и богат човек. В Притчи на много места пише кое прави хората да обедняват и кое ги прави да забогатеят, сиреч положението на човека от богат към беден и обратното може да се промени. Промяната към богатство или може да стане реалност само ако Бог даде:
Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада

Quote
Когато Бог ги храни в пустинята, то всички имат достъп до манната и водата и Бог не направил никого богат. Когато наследили земята, тя била разпределена на всички и това е най-социалната система, която някога е съществувала. 
Винаги водата и храната е била достъпна до хората, защото Бог е давал дъжд и на злите и на добрите.

Това, че днес трябва те да се купуват от мнозина и да си плащат за тях е нещо, което не е базирано на правда.

Израел е излязъл богат от Египет, между другото, и всички са имали доста. Манната и водата, които Бог е давал на времето си, а не когато хората поискат са били давани достатъчно, че всеки, който има по-многочислено семейство да събере достатъчно много, за да ядат.


Quote
Робството е по-скоро ограничено, отколкото поощрено. Мойсей позволява и разводите, но ние знаем кое е правилното.
Т.нар. "робство" над хора от Израел е било отново базирано на правда и милост според Божия закон. Писано е ако брат ти обеднее и ти се продаде като роб, да се смилиш над него и да му помогнеш и да се отнасяш достойно към него. Това не е робство в този смисъл, който ти имаш, а е било правда и милост според Божия закон. Дори и към чужденците е трябвало да се отнасят добре.

Повечето от Израел са били "господари", тъй като са имали ниви и добитък и са ги обработвали. Това да стане някой роб, сиреч "да работи за някой господар", е било изключение. Ти в момента ако работиш за някой друг, ти си роб и наемник. Ти не си господар. Също и Павел пише за това, че ако някой е в позицията на роб, когато е повярвал, да си стои такъв, но ако види сгоден случай да не бъде вече роб (а какъв ще стане?), да излезе от робството.

Размисли трезво, на база на Словото, а не на базата на това какво медиите са променили в значенията на думите.


Quote
Затова мисля, че Бог не е комунист, нито социалист, но Бог абсолютно не и капиталист или пък бизнесмен. Исус казва: Не може да служи човек на Бога и на богатството.
Относно частната собственост. Тя е защитата основно на нямащия човек. Иначе той би станал роб на имащия. Частната собственост не е самоцел, нито посока на християнския живот. Павел не казва, че раздаването на имота е неправилно, а че е неправилно ако няма любов.
Исус заповядал на всички да продадат имота си и да раздадат милостиня за да го следват. Ето и цитата:Лука12:33
"Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда."
Забележи на кои Исус го каза - на тези, които избираше да тръгнат с Него. Такива не случайно са се изхранвали от благовестието. Исус не каза на целия народ да си продадат къщите и земите и да тръгнат след него, но на определени хора само.

Quote
Бизнес, частна собственост и подобни са неща от този свят, докато ние не сме от този свят и ни е заповядано да търсим горното.
Ако погледнем живота на Исус няма да намерим много примери за частна собственост или бизнес. Това е пътя който ни е оставен - да следваме по неговите стъпки. Това не е комунизъм, а братски живот, като между близки хора.
За да говориш против думата "бизнес" трябва да си наясно със значението й. Чуждицата "бизнес" (от английски) означава "работа", "занятие", "занаят", "професия", "задължения", "служба".

Тук искам да спомена, че думата "офис" означава също "служба" или "длъжност". Думата идва отново от английски. Когато се цитира, че "друг трябва да заеме чина му" (на Юда), думата за "чин" е точно "офис" от английски.

Данаил вършеше "царските работи" (или "царския бизнес"). Павел също имаше "бизнес" или "занаят" в ръцете си, сиреч правенето на шатри, с което той се изхранваше, като и помагаше за нуждите и на другите около себе си. Настойникът на Господ Исус в младините му, на земята - Йосиф - имаше бизнес (занаят) - дърводелство.

Адам имаше също занаят - градинарство. Господ се удоволства в това човек да се труди с ръцете си, спазвайки Божиите думи, и да се храни с плода на ръцете си. Сиреч заниманието/занаятът/работата/бизнесът са нещото, което го има още от създаването на Адам досега.

Храната е също от този свят и аз не знам ти дали ядеш изобщо. Когато се говори за "този свят" в негативен смисъл (а не както аз споменах за храната), се има предвид всичко, което е в ръцете на лукавия - нечестието, греха. От нечестие и грях също произлизат много занаяти/бизнеси/работа/служби, но те не спазват Божиите думи.

За частната собственост също не виждам Бог да осъжда това, дори виж какво пише за бъдещите времена:
А в послешните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата, И племена ще се стекат на него. И много народи ще отидат и ще рекат: Дойдете да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му; Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим. Бог ще съди между много племена, И ще решава между силни народи до далечни страни; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да дигне нож, Нито ще се учат вече на война. Но ще седят всеки под лозата си и под смоковницата си, Без да има кой да ги плаши; Понеже устата на Господа на Силите изговориха това.

Смоковницата си?

Ето какво пише за тези, които страдаха:
Евреи 10:34. Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.

Имали са собствен имот, но им е бил разграбен от противниците на Господаря.

В много от притчите Исус говореше за притежание на имот и за закупуване на нива. Дори в Притчи 30 пише за жената, която въртеше бизнес, трудейки се с ръцете си, че даже и купуваше нива (сиреч частна собственост).

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
biblical,

Като четях какво си писал си мисля, че не си вникнал в това, което е писал Watchman, както и все още не си прекарал повече време, четейки какво е писано във форума.


Като прочетох това което е писал biblical, останах точно със същото впечатление.

Quote
За да говориш против думата "бизнес" трябва да си наясно със значението й. Чуждицата "бизнес" (от английски) означава "работа", "занятие", "занаят", "професия", "задължения", "служба".

На мене лично думата "бизнес" не ми харесва (не като дума, а като значение с което аз съм свикнал да я свързвам), не знам какъв и е английския корен, но предпочитам да се използва някоя наша дума, не знам коя е най-близо от тези които Тихомир е изброял.

А по отношение на темата за живот заедно, може да разгледаш някои от предишните теми които сме говорили, мисля че в доста теми на един или друг начин се говори за това, както и ако имаш възможност да прочетеш тази книга.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Quote
На мене лично думата "бизнес" не ми харесва (не като дума, а като значение с което аз съм свикнал да я свързвам), не знам какъв и е английския корен, но предпочитам да се използва някоя наша дума, не знам коя е най-близо от тези които Тихомир е изброял.

Първото значение на Бизнес е - "работа", но това не превежда директно думата. Английската дума business има за корен думата busy, което означава зает, и най-буквално може да се преведе като "занятие" като корена "занят" на руски буквално означава "зает". Но дори и това буквално значение не покрива смисъла. Мисля, че смисъла на бизнес, най-добре се покрива от българската дума - предприемачество (или предприятие).

Редакция: Разклонението на темата го преместих в собствена тема.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Малко припокривайки с една друга тема бих добавил, че животът заедно не е капитализъм в нито една негова форма.

http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=444.msg5340#msg5340