Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
Библейския процес на оздравяване на ума

Книгата Притчи може условно да се раздели на две части. Първата част е от от 1-ва до 9-та глава и там се съдържат инструментите за придобиване на знание, разум и мъдрост, или това е което аз наричам двигателя или механизма за придобиване на знание, а древните римляни и гърци го наричат тривиум. И втората част е от 10-а до 31-а глава и там са ни дадени основни и фундаментални знания, които да бъдат като гориво за двигателя, или това е което древните наричат тривия, но дадена ни от Бога в чист вид, без извращенията наложени от елита за затъпяване на населението.

Още в началото на книгата Притчи се заявява нейното предназначение и цел:

Пр. 1:1  Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар,
Пр. 1:2  Записани за да познае някой мъдрост и поука, За да разбере благоразумни думи,
Пр. 1:3  За да приеме поука за мъдро постъпване, В правда, съдба и справедливост,
Пр. 1:4  За да се даде остроумие на простите, знание и разсъждение на младежа,
Пр. 1:5  За да слуша мъдрият и да стане по-мъдър И за да достигне разумният здрави начала,
Пр. 1:6  За да се разбират притча и иносказание, Изреченията на мъдрите и гатанките им.


Забележете, че тук се казва ясно и недвусмислено, какво написаното в книгата Притчи има за цел да направи с тези, които я четат и изучават:

1. Да познае някой мъдрост и поука
2. Да разбере благоразумни думи
3. Да приеме поука за мъдро постъпване, в правда, съдба и справедливост,
4. Да се даде остроумие на простите, знание и разсъждение на младежа,
5. Да слуша мъдрият и да стане по-мъдър
6. Да достигне разумният здрави начала
7. Да се разбират притча и иносказание, изреченията на мъдрите и гатанките им.

Този списък е изключително богат и ако искаме да вникнем в неговата дълбочина, трябва да го разгледаме в най-различни преводи, както и да изследваме значението на използваните оригинални думи. Но това, което сега искам да отбележа е друго, а именно, че допреди аз винаги съм приемал книгата Притчи, като тривия, като сбор от събрани мъдрости, от които можем да се поучим, и от които можем много да научим. Но едно нещо не ми беше ясно. Как така, научавайки тези формулирани на готово мъдрости, аз ще мога да разбирам притчи и иносказания? Изреченията на мъдрите и гатанките им? Този стих винаги ме е удивлявал и съм се чудил как набор от готови знания може да ти помогне да разбереш други знания, отвъд това, което ти е дадено на готово?

Причината за моето удивление беше, защото аз гледах на Притчи само като на тривия, като на сбор от събрани мъдрости, които аз трябваше да науча, но аз не знаех, че Притчи съдържа и инструментите за придобиване на знание, похватите за развиване на ума и разума. Аз бях сляп за тайните намиращи се в 1-ва до 9-а глава. В продължение на близо 20 години аз четях книгата Притчи, мисля че това беше най-първата книга от Библията, която прочетох изцяло когато хванах за първи път Библия в ръцете си, и въпреки това аз оставах сляп за този двигател на мъдростта и разума.

Затова в деня в който ми се отвориха очите, това преобрази целия ми живот. Аз вече не бях същия човек. И живота ми повече не беше същия.

Ето защо, ако аз успея да предам на християните в България, това единствено нещо, което пиша в тази тема - то живота ми на земята няма да е бил напразно.

След всичко прочетено до тук, вие вече имате всичко необходимо в ръцете си за да започнете да четете Притчи всеки ден, по една глава на ден и цял ден да размишлявате върху нещата, които сте чели. От тук нататък е между вас и Бога, да ви открие Бог какви са тези инструменти и как те работят. Те са толкова много, и са толкова прекрасни и дълбоки, че аз въобще не мога дори да си помисля да ги обхвана в тази тема. Но въпреки това ще се опитам поне да дам някои основни насоки, които ще ви помогнат да започнете да ги разпознавате четейки Притчи, и да започнете да се замисляте върху тях, да ги изучавате и да ги усвоявате.

Пр. 2:1  Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,
Пр. 2:2  Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,
Пр. 2:3  Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,
Пр. 2:4  Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,
Пр. 2:5  Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.


Този пасаж е един от най-основните в нашето прохождане в процеса на изправяне и оздравяване на нашия ум. Той е разделен на две части. Първата част (ст. 1-4) показва процеса, и втората част (ст.5) показва резултата от този процес.

АКО изпълним условията в първите четири стиха ТОГАВА ще придобием разбиране и познание за Божиите неща.


Ето защо ние не трябва просто да ЧЕТЕМ тези условия, ние трябва да ги изследваме, трябва да ги изучаваме, трябва да вникнем в тях, трябва да осмислим какво всъщност казват тия условия, какво точно трябва да направим за да започнем да разбираме и познаваме Божията истина и да намерим познанието на Бога.

И това е най-трудната част, защото дефакто ние трябва да приложим процеса върху самия процес за да го разберем. И как да стане това нещо, как да отключим значението на този процес, ако имаме нужда от самия процес за това отключване?

И тук на помощ идва още един инструмент, който може да отключи не само този процес, но може да отключи книгата Притчи (а и останалата Библия) по такъв начин, че ние да бъдем шокирани и удивени от съкровищата, които е скрил Бог в Писанията.

Кой е този инструмент? ДУМИТЕ. Изследвайте думите, изучавайте думите, проверявайте тяхното оригинално значение, ровете се в речниците, еврейски, гръцки, английски, български, етимологични, лексикони, тълковни - всичко, което може да ви помогне да вникнете в значението на думите и да разберете техния смисъл в дълбочина, да схванете тяхната пълнота, да издирите техните корени. Думите, особено тези използвани в Библията са огромно съкровище. Знанието и разбирането на думите и тяхното истинско оригинално значение не може да се сравни с никакви земни съкровища. И ако нямате достъп до речници, и това не е спънка размишлявайте върху думите, преглеждайте различни преводи на Библията, мислете върху думите и молете се Бог да ви открие тяхното значение. Обещавам ви ако се научите да се задълбочавате в значенията на думите - живота ви никога няма да бъде същия!

Не сте ли чели че всичко започва с думите? В началото бе Словото. Затова първия инструмент, който ние трябва да усвоим и който ще ни помогне да издирим и да схванем всички останали инструменти - това са думите.

Може би ще си спомните думите на Исус, където Той казва:

Maт. 12:36  И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.

Вероятно и вие като мене сте си мислили, че тук става въпрос за шеги и несериозно говорене. Но Исус има предвид нещо много по-голямо и по-важно. Исус говори за това, че един от най-големите грехове е изпразването на думите от тяхното съдържание. Бог е Словото! И ако ние използваме думите без да имаме съзнание за тяхната пълнота, без да сме изучили и изследвали тяхното истинско значение, то ние боравим с празни думи, и по този начин ние ограбваме познанието на Бога, и лишаваме Бог славата и живота, които Той е въплътил в думите и Словото с цел да Го познаем.

Не мога да ви опиша какво богатство ще се разкрие пред очите ви когато започнете да изследвате Библейските думи и термини. Думите са мост към реалността, особено ония думи, които са първични и се явяват корен на много други думи.

Ако вие четете този материал, това означава че имате достъп до компютър и няма пречка да можете да си поставите библейски софтуер, какъвто има безплатно с речници и лексикони и преводи на Библията на всякакви езици, напълно безплатно. Наистина живеем в страшно зли времена, но Писанието казва - където се умножава греха, умножава се и благодатта (Римл. 5:20). Затова Бог ни е дал и умножил такава благодат, за каквато предишните поколения не са могли и да мечтаят.

Изучавайте всички думи в горния стих, който описва процеса. Това ще ви помогне да започнете да разбирате какво представлява този процес и как да го прилагате.

Веднъж усвоили тези два инструмента - изучаването на значението на думите и процеса на придобиване на знание, няма нищо, което да ви спре да продължите да изваждате съкровищата, които Бог е скрил в книгата Притчи, а от там и в цялата Библия.

В следващия постинг в тази тема, ще се опитам да дам илюстрация и примери за това как се изследват думите и какво включва процеса на придобиване на мъдрост и знание. Но вие не чакайте това, вече имате всичко необходимо да започнете да копаете сами.
92
И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,  помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им; които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте така познали Христа; понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса), да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по <образа на> Бога в правда и светост на истината.
Ефесяни 4:11‭-‬24 BG1940
https://bible.com/bible/23/eph.4.11-24.BG1940

Аз изключително много се радвам и благодаря на Бога за това,че такива важни,фундаментални теми се постват напоследък във форума. Вярвам,че времето определено за възстановяване и възвръщане към Бога на нашия народ е дошло. Нека Бог извърши делото Си в нас и чрез нас за Своя слава. Моля се Бог да освети народа Си сред българите,за да може народа Му да стане за благословение и възвръщане на целокупния народ с цел да извърши Божието намерение и очакване.


Но който се хвали нека се хвали с това, Гдето разбира и познава Мене, Че съм Господ, Който извършвам милост, Правосъдие и правда на земята; Понеже в това благоволя, казва Господ,
Еремия 9:24 BG1940
https://bible.com/bible/23/jer.9.24.BG1940
93
Страхът от Бога - началото и фундамента на всяка мъдрост, знание и разум

Преди да продължа с разясняването на инструментите, които Бог ни дава за придобиване на здрав разум, знание и мъдрост, бих искал да предупредя, че без страха от Бога, придобиването на знание и разум и развиването на интелекта е изключително опасно занимание. Апостола предупреждава, че: "знанието възгордява" 1Кор. 8:1, а гордостта предшества падането.

Дори Соломон при цялата си мъдрост падна и се отклони от Божия път. В края на живота си като съкрушен човек, той написа:

Екл. 12:13  Нека чуем свършека на всичкото слово: Бой се от Бога и пази заповедите му, Понеже това е всичкото на човека;
Екл.12:14  Защото, относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, Било то добро или зло.


Соломон започва книгата Притчи със страха от Бога и завършва книгата на Еклисиаст със страха от Бога.

Разликата между тривиума на светския елит и Божията система на обучение е най-вече в това, че Бог ни е дал всичко в Притчи и Еклисиаст изключително балансирано със смирението и страха от Бога, без които ние можем да се превърнем в едни зли гении, в хора с изключителен интелект, но помрачено от злото сърце. И това е опасността за която искам да ви предупредя. Но това не е единствената опасност.

Втората опасност се състои в това, че ако обучите ума си в принципите на Писанието за придобиване на мъдрост и знание пред вас ще се отворят страшно много врати за развитие в личен план, в това число и за забогатяване. И точно тук вие ще бъдете изправени пред един избор. Дали ще насочите огромния потенциал, който ще придобиете чрез това обучение за лична облага или ще го насочите към това да служите на Божието дело и царство? Затова не само страха от Бога, но и любовта към Бога и Неговата правда, Неговото царство и Неговите цели на земята са изключително важни да бъдат утвърдени в нас преди да предприемем този процес. Аз мисля, че това е причината много от тия неща да остават скрити от повечето християни, защото те имат потенциала да ги отвеят и отнесат в съвсем друга посока, ако те не са достатъчно утвърдени в Бога.

Ето защо искам да ви разкажа една история, която преплита фрагменти от моя живот и от живота на един човек, чрез който аз започнах да изследвам този въпрос и благодарение на който започнах да разбирам нещата, които пиша в тази тема.

Преди повече от 12 години, аз си бях пуснал нещо като онлайн християнско радио (на английски)  и слушах докато си вършех работата на компютъра. В един момент започна да говори един човек, чието име така и не запомних. Той разказваше свидетелство от своя живот. Той бил човек, който много трудно се задържал на работа, защото е бил толкова глупав и непохватен, че за кратко време хората са го разбирали и са го изгонвали от работата. В един момент обаче човека успял да се задържи цели шест месеца на някаква работа. И тъкмо започнал да си мисли, че нещата явно са се пооправили при него, шефът му го извиква и му казва: "Ти си най-големия срам за тази фирма, който някога сме имали. Имаш 30 минути да си събереш нещата и да се махаш от фирмата." Сърцесъкрушен човека се прибира в къщи и понеже бил християнин започва да плаче и да се моли пред Бога: "Боже как може да съм толкова глупав и некадърен? Как да променя ума си и да придобия мъдрост, така щото да се справям в работата и живота си?" Тогава Бог го насочва към това, че именно книгата Притчи учи как глупавия да придобие мъдрост и знание. Така човека започва да чете книгата Притчи всеки ден, като удивителното е че книгата Притчи има точно 31 глави - по една глава за всеки ден от месеца, дори в месеците с повече дни. (Между другото книгата Еклисиаст има 12 глави - по една глава за всеки месец от годината). След като човека започнал да чете по една глава от Притчи всеки ден само след половин година той вече имал собствен бизнес и след около година вече бил милионер. Но увлечен от бизнеса и успехите си той спира да чете Притчи и след известно време прави изключително глупава сделка от която губи абсолютно всичките си пари. Прибирайки се съкрушен в къщи той се сеща за Притчи, отваря ги и очите му попадат на следния стих:

Пр. 14:8  Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си, А глупостта на безумните е да заблуждават.

Разбира, че отдалечавайки се от Божията мъдрост той е започнал да предприема необмислени решения, които водят до неговия крах. Така започва да чете отново Притчи и по неговото свидетелство след известно време отново станал милионер.

Сега излишно е да казвам, че човека е американец, а американците хронически страдат от тази болест винаги да търсят да извлекат лична изгода от Божиите истини, вместо да насочат откровението към постигане на Божиите цели и работа на земята.

Въпреки това аз бях впечатлен от това, как написаното в Притчи е успяло да извади този човек от това състояние на глупост и некадърност и да го превърне в успешен човек, дори в рамките на личното развитие и бизнес успехи. Тогава реших и аз всеки ден да прочитам по една глава от Притчи, не защото имах нужда да си подобрявам доходите (понеже и преди това бях достатъчно успешен в работата си), а защото исках да видя коя е тази преобразяваща сила на книгата Притчи.

Предполагам е излишно да споменавам, че малко след това аз почти станах милионер в долари (хората от форума, които ме познават лично знаят, че казвам истината), но напълно съзнателно се оттеглих от тази посока на развитие и предпочетох да се задълбочавам в Божиите неща, а не в материалните.

Ето защо преди да продължите да изучавате тази тема бих искал сериозно да се замислите върху тези два разказа, защото поуката от тях е много важна за това, което може да се случи с вас след като усвоите дадените ни от Бога инструменти за обучение на ума в придобиване на мъдрост, разбиране и знание.

И още нещо, не мислете, че веднъж придобили това разбиране и обучение, вие ще можете да го задържите. Ако сърцето ви се навдигне против Бога можете отново да оглупеете, или ако подобно на Навуходоносор решите, че със своята мъдрост и знание сте постигнали велики неща, Бог може да ви върне в състояние на умопомрачение, докато си спомните отново за страха от Бога и за това да имате смирено и съкрушено сърце.

94
Библейската школа по мъдрост и здравомислие

Почти всички християни в днешната епоха мислят, че за да бъдат образовани,за да придобият добри знания и добри умствени умения, те трябва да отидат в някакви университети където да ги научат на тези неща. Моят език е беден да опише колко голяма трагедия и падение е подобно мислене.

Светските университети, дори и елитните такива в най-добрия случай предлагат бледа, орязана и осакатена система за формиране на интелекта и облагородяване на умствените способности. Какво имам предвид под "в най-добрия случай". Имам предвид това, че в 99% от случаите днешните университети имат за цел не да увеличат умствените способности, а да ги ограничат и оковат в определени рамки. Тези 99% не се включват в "най-добрия" случай за който говоря. Има 1%, дори по-малко от 1% от университетите където обикновените хора нямат достъп, където се учат децата на така наречения елит. В тях се преподава съвсем друга система на мислене, която представлява изключително орязана и осакатена версия на това, което аз наричам Библейската образователна система или Библекската школа за придобиване на мъдрост и разум.

В древните времена тези две системи (за простолюдието и елита) са били наречени с две имена - Тривия (за простолюдието) и Тривиум (за елита). Чрез първата система се подготвят слуги, които да могат да изпълняват определени задачи за своите господари, но без да са в състояние да могат да надрастат поставените над ума им рамки. Това става чрез насаждане на определени мисловни догми, и чрез повреждане на когнитивните способности на човешкия ум посредством определени техники за фрагментиране (насичане на фракции) на ума и мисловния процес. Така нареченото асоциативно мислене де факто представлява формула за затъпяване на населението. Тривията по своята същност представлява преподаване на набор от тривиални знания, които се приемат за аксиома и константа и не трябва да бъдат поставяни под въпрос и дискусия. Тривията може да включва какво верни постановки (предназначени за функционирането на слугинажното население в рамките на определената му робска работа), както и напълно погрешни постановки (предназначени да блокират самостоятелното развитие на умственото развитие на хората).

Тривиума от друга страна не преподава готови знания, а преподава методи за самостоятелно придобиване на знание. С други думи в единия случай на хората им се дава риба и им се казва откъде може да си купят риба ако искат да ядат риба. А в другия случай се дава въдица и се обучават хората как да я използват за да си наловят колкото си искат риба без да зависят от никого.

Тези две системи ние ги имаме представени в Библията, в чист и оригинален вид, по начина по който Бог ги е дал за обучението на своите деца. С тази разлика, че те са поставени по правилния начин. Първо ни са дадени инструментите за придобиване на мъдрост и знание, или това е което аз наричам - двигателя на умственото развитие, а след това ни е даден набор от готови знания които да използваме като първоначален заряд гориво за този двигател, за да можем да го задвижим и от там нататък той да принася непрестанен плод в нашия живот.

Ще кажете, къде се намира това нещо в Библията? Ние защо не сме го срещали до сега? И го знаете и сте го срещали, но не са ви били отворени очите за да го видите, нито сте разбирали че държите в ръцете си огромно съкровище дадено ни от Бога. На мен самия ми отне повече от 20 години в четене и изследване на Библията преди да започна да го виждам и разбирам. И от момента в който по Божия милост и благодат аз го прозрях, живота ми повече не е същия.

Е добре КЪДЕ тогава е това нещо, къде в Писанието Бог ни е дал Своята школа по мъдрост и здравомислие? Кой беше най-мъдрия смъртен човек живял някога на земята? Това разбира се беше цар Соломон. Именно на него Бог даде такава мъдрост и знание, които го превърнаха в най-богатия цар в историята на човечеството. Човек при който се стичаха царе и царици от целия свят за да чуят мъдростта му и да видят плода на неговото знание и разум. Бог обаче не даде всички тези неща на Соломон само за него самия. Но благоволи Бог чрез него да даде на народа Си Своята образователна система, Своята школа за мъдрост и здавомислие.

И понеже Бог е създател на всичко видимо и невидимо, Бог ни е открил чрез Соломон как да придобием здрав ум, който може да придобива знание и разум за видимите неща, така и за невидимите. За видимите неща, Той ни е дал книгата Притчи, а за невидимите - книгата Еклисиаст.

В тази тема аз няма да засегна въпроса за невидимите неща, защото не мисля, че съм дорасъл още да мога да говоря за тях, но ще се спра изключително на видимите, или обучаването на ума в това да придобива мъдрост, знание, благоразумие и проницателност.
95
Живеем във времена в които технологиите за масово предаване на информация дават възможност, ако попаднат в ръцете на зли сили да бъдат използвани за изкривяване на цялото съзнание и мисловен процес на хората.

Още от Библейски времена апостола говори за това, че християните трябва да обновят своя ум, ако и тогава да не е имало такива технологии за деформация на съзнанието. В днешно време битката за ума е още по-ожесточена и срещу хората са изправени още по-мощни оръжия.

И тъй като тази тема е изключително обширна и задълбочена, за мен ще е трудно да я обхвана цялостно и да я задълбоча до степен че да има полза за читателите и участниците. Затова ще се постарая да насоча вниманието към няколко основни направления, които имат главна роля за поправянето на изкривения ум, както и за обновяването на вече изправения ум.

С други думи имаме два главни проблема с които се сблъскваме:

-Единия е изкривеното и фрагментирано мислене, неспособността да се мисли праволинейно, логично, смислено и задълбочено. И този проблем се решава чрез връщане към библейските основи на здравомислието.

-И другия е светското мислене, движено от княза на въздушната власт, и неговите съюзници - небесните началства и власти на тъмнината. Този проблем се решава с обновяването на ума.


На тези два основни аспекта искам да обърнем внимание в тази тема. Аз нямам претенцията да съм разбрал и усвоил всичко по тази толкова пространна и задълбочена тема, затова ще споделя нещата, които съм разбрал и достигнал до момента, не само от това, което съм научил в Писанието, но и от неговото приложение в реалния живот. Но ако някой има задълбочени познания и опит в тази насока, ще се радвам да допринесе на темата. Едва ли по настоящем има друг въпрос, който касае толкова много хора и който да има такъв огромен потенциал да преобрази живота на християните с изключително бързи темпове.


Изправянето и оздравяването на ума

2Tим. 1:7  Защото Бог ни е дал дух не от страх, а на сила, любов и себевладение.

Ще започна с този стих, макар нашия превод да е съвсем неточен. Думата преведена като "себевладение" всъщност означава "здрав ум" или "здрав разум". KJV превода дава по-точното значение:

2Ti 1:7  For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

Интересното тука, че гръцката дума използвана в случая е σωφρονισμός /sōphronismos/ и е съставена от две думи sozo (спасявам, избавям, изцелявам) и phren (ум, разум, мисловен процес).

С други думи в този пасаж се говори за спасение на ума, за изцелението на мисловния ни процес. Нещо повече апостол Павел говори за това, че Бог ни е дал не просто здрав разум, но ни е дал ДУХ НА ЗДРАВ РАЗУМ. А това в този контекст говори за ОТНОШЕНИЕ.

Т.е на първо място нашето отношение трябва да бъде такова, че ние да осъзнаваме нуждата си от спасението на нашите умове, от изцелението на нашия мисловен процес.

Причината да има толкова много несъгласия между християните (в това число и в този форум), е че всеки подхожда с презумпцията че всичко в неговия ум си е наред, че мисловния му процес е напълно благонадежден и следователно, всичко, което си мисли, че разбира когато чете Библията е непременно вярно.

Тоест, това е обратното отношение на онова, за което апостол Павел говори с цитирания пасаж по-горе. Това отношение Писанието нарича високоумие.

Оригиналната дума използвана в Библията за високоумие е ὑψηλοφρονέω, hupsēlophroneō и също се състои от две думи: hupsēlos (издигнат) и phren (ум, разум, мисловен процес).

С други думи тук имаме две напълно противоположни настройки на ума, едната на издигнатия (и следователно болен) ум, другата на спасения (и следователно здрав) ум. Това са двете отношения, които показват на кой път се намираме ние, дали на пътя на изкривяването и извращаването на ума, или на пътя на спасението и изцелението на ума.

Как започва процеса на изцеление на нашия ум? На първо място той започва със смирението и страха от Господа. Затова апостол Павел, когато адресира високоумието, той казва:

Римл. 11:20  Не високоумствувай, но бой се.

Страха от Господа е начало на мъдростта, той е началото на преминаването от състояние на безумие и умопомраченост в мъдрост (знание, разбиране, благоразумие). И ето в какъв контекст са казани прословутите думи, че Страха от Господа е начало на мъдростта:

Пр. 1:3  За да приеме поука за мъдро постъпване, В правда, съдба и справедливост,
Пр. 1:4  За да се даде остроумие на простите, знание и разсъждение на младежа,
Пр. 1:5  За да слуша мъдрият и да стане по-мъдър И за да достигне разумният здрави начала,
Пр. 1:6  За да се разбират притча и иносказание, Изреченията на мъдрите и гатанките им.
Пр. 1:7  Страх от Господа е начало на мъдростта; Но безумният презира мъдростта и поуката.


Този пасаж не описва нещо, което става изведнъж. Той говори за процес, в който човек от безумен (прост) може да се преобрази в мъдър. А дори вече да е умъдрен, да стане още по-мъдър. И дори да е разумен, да достигне ЗДРАВИ НАЧАЛА.

Ето тези здрави начала липсват на днешно християнство. Защото всеки влиза в църквата и решава, че ума му е годен да разбира всичко, че всъщност в мисловния му процес няма никакви проблеми. Но вместо това Писанието казва, че ние трябва да ДОСТИГНЕМ до здрави начала, което ще рече, че ние първо трябва да осъзнаем, че ние не се намираме на здрава почва. Че нашия ум е бил ощетен от живота ни в света, и от ходенето ни по плът.

Ето защо първата стъпка е да се убоим от Бога, и да смирим себе си, признавайки, че нашия ум не е годен за нищо и че имаме нужда Бог да ни обучи и да ни води като деца от самото начало.

Точно затова Исус ни учеше да станем като дечицата, които разбират че нищо не знаят и са готови да бъдат научени на всичко от начало. Ние имаме нужда нашия ум да бъде изцелен, да бъде спасен от изкривяванията придобити в света. А във времена като днешните, тези изкривявания са много по-силни и много по-драстични, от времената на древните пророци и апостоли.

Без Божията благодат, за нас е невъзможно нито да осъзнаем, нито да преодолеем пораженията, които този свят е нанесъл на нашите умове и на нашето мислене. Затова е написано:

Яков 4:6  "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".

Ние не можем да придобием благодатта да изцелим и изправим умовете си, докато първо не смирим себе си и не отхвърлим високоумието.

Без това отношение ние не можем да продължим напред, не можем да предприемем следващата стъпка към изцелението на ума си. Ние трябва да осъзнаем нашата нужда да минем през този процес, който ще ни изведе на здрави начала.

Едва ТОГАВА ще можем да разберем наставленията на Писанието, които ще превърнат нашия ум в здрав, изцелен, избавен и благоразумен. Аз много пъти съм се опитвал да предам на други хора тези принципи и съм се удивлявал, как те нямат никакъв ефект. Как хората просто не разбират, не виждат и пропускат това огромно съкровище, което бива поставено пред тях. И си казвах: Боже, толкова ли съм неспособен да обясня и да предам тези скъпоценни неща, които си ми открил? Защо е толкова трудно за хората да разберат тия неща, които толкова ясно са написани в Писанието? Сега наистина разбирам, защо те не са ме разбирали. Защото съм опитвал да градя върху високия ум, преди тези хора да са смирили себе си като деца и да осъзнаят своята нужда да започнат от начало.

Затова ако нищо не разберете от това, което ще напиша по-долу и ако не виждате как тия неща могат да преобразят живота ви до неузнаваемост, то вероятно това е защото не сте минали през тази първа стъпка. Затова прекарайте първо време (в молитва и размишление) да осъзнаете и осмислите нея, преди да се опитате да четете нататък в темата.
96
Quote
До сега си мислех, че асоциативното мислене е полезно и творческо, но сега осъзнавам, че всъщност то създава една друга реалност или бягство от реалноста, което наистина е демонично. Дали е така обаче все още не съм напълно сигурна.

Като начало ще ти покажа какво прави асоциативното мислене с главата на Lacho и как му пречи да види иначе очевидното значение на текста. Вече в две поредни постинга той се е хванал за един пасаж, който в неговите очи доказва нещо, което не съществува. Ето го пасажа:

Quote from: Lacho
Матей 16

24Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.
25Защото който иска да спаси живота {Или: Душата; и така до края на главата.} си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
26Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?

Ако благовестието е само за "пратени" така както Watchman досега учи, защо в стиховете не пише така:

Значи тук Lacho взима този пасаж в който се говори за "учениците", без самия текст да дефинира дали става въпрос за конкретни ученици (т.е очевидно е от контекста, че става въпрос за всички ученици по принцип) и иска да го приложи към думите от Матей 28:19 където се говори изрично за 11-те ученика, които не бяха само ученици, но и апостоли.

Но какво прави асоциативното мислене - вижда в единия стих ученик, вижда и в другия стих ученик - и прави извода - ето значи всичко е казано за всички. Или всички кучета са слонове и всички ягоди са комунистически.

Ето това аз нарекох умопомрачение, защото той продължи да държи  на тезата си, ако и изрично да му обърнах внимание на факта, че единия пасаж в контекста говори за всички ученици, а другия пасаж в контекста си говори само за 11-те ученика, наречени още апостоли.

От тук нататък стъпвайки на тази асоциативна "връзка" той започва да развива диви теории за това, какво аз съм бил учел в тази тема. Аз не бих съдил човека, защото знам на мене колко време ми трябваше да изтрезнея от виното на светските модели на мислене (и все още не мога да кажа, че съм изтрезнял докрай). Но най-малкото човек трябва да се научи като води дискусия да се спре да осмисли какво му говори отсрещната страна и да откликне подобаващо на вече дадената аргументация. Иначе се получава разговор с радиоточка.

Другия проблем, който Lacho, a в това число и Ученик на Исус допускат е че не правят разлика между благовестие и благовестване (проповядване на благовестието). Те обаче навсякъде където видят "благовестие" и си мислят, че става въпрос за "благовестване". Горе в цитата от Lacho се вижда накрая същото нещо.

Благовестието е за всички, сиреч вярата в посланието на Благовестието. Но прогласяването на Благовестието, не е за всички, защото това е една от най-отговорните задачи в Царството, понеже както апостола казва - това е послание на живот и смърт. Никой не би си помислил, че някой цар ще изпрати невръстни деца или хлапета на бойното поле, но по някаква причина повечето християни си мислят, че Христос прави точно това. Това отново показва помрачен разум.

Quote
Моля те Watchman направи го. Наистина изключително трудно се общува с хора с асоциативно мислене. То е скачане от тема на тема, от дума на думи, абе това е което хората наричат от девет кладенци вода да носи. Наистина има нужда от такава тема.

Не знам дали такава тема ще може да помогне за това да се общува с такива хора, но трябва да помогне ние да не сме такива хора.

Самия апостол Павел се с сблъсквал постоянно с  такива хора, затова пише:

2Сол. 3:1  Най-после, братя, молете се за нас, да напредва бърже Господното слово, и да се прославя както у вас,
2Сол. 3:2  и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци; защото не във всички има вяра.


Не с всички хора можеш да се разбереш, защото не само ума, но и сърцата им са извратени. Разбира се ако проблема е само с ума, може да се поправи, но ако и сърцето е извратено, е почти невъзможно.

Още преди години аз написах кратка тема, която имаше за цел да даде началото на подобна тема и това е цитираната от мен по-горе тема за умопомрачението.

Ще видя ако Бог ми даде благодат да стартирам такава тема, защото съм забелязал, че хората много трудно разбират за какво става въпрос, ако и да става въпрос за директни библейски текстове. И е нужна голяма благодат за да може нещата да се изложат ясно и разбираемо ако не за всички, поне за мнозина.

97
Quote
Затова аз сериозно ти казвам, ако искаш да се излекуваш от това асоциативно мислене и искаш да придобиеш здравия разум, за който Писанието говори, кажи ми и аз ще се опитам да ти помогна. Иначе въобще не виждам как можем да водим разговор за каквото и да е.

И за да поясня какво означава "асоциативно мислене" ще дам два примера. Слона има четири крака и кучето има четири крака, следователно кучето е слон. Знамето на комунистите е червено, ягодата е червена, следователно ягодата е плод на комунизма.

До сега си мислех, че асоциативното мислене е полезно и творческо, но сега осъзнавам, че всъщност то създава една друга реалност или бягство от реалноста, което наистина е демонично. Дали е така обаче все още не съм напълно сигурна.

Quote
Затова ти казвам още веднъж, спри да прибързваш и ако имаш желание да се изцелиш от демоничната форма на мислене по асоциации и да се научиш да имаш праведно и библейски издържано мислене, кажи ми и аз ще се опитам да ти помогна. И това ще направя не на база на някакви свои усмотрения, а ОСНОВАНИЕ НА ПИСАНИЯТА. Защото в Библията има специални инструкции за изправяне на ума и мисловния процес. Мнозина християни не ги знаят, но те са там и ако ти желаеш да минеш през този процес, аз ще отворя нова тема по този въпрос, където да имаш полза не само ти, но и всички които биха прочели.

Моля те Watchman направи го. Наистина изключително трудно се общува с хора с асоциативно мислене. То е скачане от тема на тема, от дума на думи, абе това е което хората наричат от девет кладенци вода да носи. Наистина има нужда от такава тема.
98
roumi, аргументи ако обичаш. Защото ти откакто си дошла във форума раздаваш само квалификации, оценки и присъди, с неприкрит сарказъм - без никаква аргументация.

Lacho, ако не друго поне се опита да се аргументира. Неговия проблем, а очевидно и твоя е че напълно игнорирате вече предоставената библейска аргументация по темата. Ако намирате проблем в аргументацията, адресирайте конкретно това, което мислите за проблем с контра аргументи. Сарказма и квалификациите не са аргумент, нито принасят полза към дискусията.
99
Право в десетката ,Lacho!Не знаех,  че имало нечие, при това  ,ново  учение за Благовестието!?Колко интересно! Освен  това, и на мен ми прави силно впечатление авторитетният стил и маниер на комуникация, и "любовта"към раздаването на квалификации , което постига дрънченето на празни кинвали./ПП.Има поне един(участник) в този форум -аз ,  който не те счита за умопомрачен/.
100
Представяне / Re: Здравейте !Предствяне roumi
« Last post by roumi on February 24, 2019, 17:22:28 PM »
Благодаря! Благодат ,милост и мир да Ви  се преумножат в името на Исус, амин! :)
Pages: 1 ... 8 9 [10]