Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Последни времена => Библейски пророчества => Topic started by: Tihomir on March 25, 2008, 22:35:04 PM

Title: Второто идване на Господ Исус
Post by: Tihomir on March 25, 2008, 22:35:04 PM
Учението за второто идване на Господ Исус е нещо фундаментално и много важно особено за тези, върху които са последните дни, защото всяко лъжеучение, относно това има за цел да отклони вниманието от "Христос" към един, който е "подобен на Христос".

Събитията описани в Писанията относно второто идване на Господ Исус са в следния ред:
Първо. Беззаконието трябва да достигне върха си и да се яви беззаконният, сиреч "антихриста"

Второ. Второто идване (пришествие) на Господ Исус Христос, с което Той убива антихриста и установява 1000 годишното царство.

Тези двете са ясно и недвусмислено записани в следния пасаж:
2 Солунци 2
1 А въз основа * на пришествието на нашия Господ Иисус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя,  2 да не се разколебавате лесно от здравия разум, нито да се смущавате – било от дух, било от слово, било от писмо, уж от нас изпратено – като че ли вече е настанал Денят на Господа.  3 Никой да не ви подмами по никакъв начин; защото това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,  4 който се противи и се превъздига над всичко, което се нарича Бог или на което се отдава поклонение, така че той като Бог да седне в Божия храм, като представя себе си за Бог.  5 Не помните ли, че ви казах това, когато бях още при вас? 6 И сега знаете онова, което го възпира, за да се открие той в своето си време.  7 Защото тайната на беззаконието вече действа, но не се открива само докато се махне Онзи, който сега я възпира;  8 и тогава ще се открие беззаконният, когото Господ Иисус ще премахне с дъха на устата Си и ще унищожи с явлението на пришествието Си,  9 този, чието идване е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса  10 и с всичката измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха любовта на истината, за да се спасят.  11 И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,  12 та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.


В този пасаж се вижда, че Павел е говорил и друг път на Солунците за пришествието на Господа: Не помните ли, че ви казах това, когато бях още при вас?

Тук той накратко споделя като резюме това, което е споделил и разкрива няколко много важни неща:
1. Говори за пришествието на Господ Исус Христос, а не за "грабването на църквата". Фокусът е изключително важен - фокусира се на Исус Христос. В днешни дни фокусът е изместен и се говори повече за "грабване" (ще стигнем и до там), отколкото за "пришествието на Господ Исус".

2. На второ място говори за "нашето събиране при Него", което може би някои наричат "грабване", за което ще пиша по-нататък.

3. Говори се за хора, които са искали да разколебаят християните относно времето на пришествието на Господа. Тук Павел говори за здрав разум, който трябва да е съпровождан с твърдост и разбиране на пророчествата. Ако няма разбиране и здрав разум бихме лъкатушили из разните странни учения, според писаното:
Матей 13:19 При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му: той е посятото край пътя.

4.  Отбелязва се, че пришествието на Господа и нашето събиране с Него са началото на Денят на Господа. В Писанието пришествието на Господа не е разделено от събирането на църквата с Него.

5. Опровергава се едно добре познато лъжеучение, което обръща идването реда на явлението на антихриста и пришествието на Господ Исус обратно. Тук Павел недвусмислено казва, че това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. Забележете думите "докато първо". И ПЪРВОТО е идването на антихриста - човекът на греха, синът на погибелта. Това е, което следва в последните дни.

6. Неговото идване е възпряно от Бога, защото Бог е Господар на Вселената и Цар над царете и Господар над всички господари, било то праведни или нечестиви. Не може да дойде антихрист преди Бог да е заповядал това да стане. От това виждаме великото Господство на нашия Бог, който държи здраво вселената в ръката си и нищо не може да помръдне без Той да е заповядал - сатана не може да лъже народите ако Бог не му е разрешил. Не може да властва над народите, ако Бог не му даде власт. Това го казвам за НАСЪРЧЕНИЕ, защото Бог е МОГЪЩ и НИКОЙ не може да му каже "Какво правиш?", защото Той отключва и никой не може да заключи. Той заключва и никой не може да отключи.

7. Значението на думата "антихрист" е също интересна, както обърнаха внимание някои братя. Тя е съчетана от две части: "анти" и "христ". Значението на думата "христ" е коренът на "Христос", което значи Помазаник или на еврейски Месия. По-интересното е значението на думата "анти" в гръцкия. Ние сме свикнали да го приемаме като "противоположен" и това е наистина така. Но друго значение на думата, което повече приляга на действието на антихриста е "заместител" или "вместо". Цялото значение на думата "антихрист" е "някой който е заместител на Христос".

8. Идването на антихрист ще бъде нещо удивително за жителите на земята - пълно с много знамения и лъжливи чудеса. Общували сме с братя и сме дискутирали, че лъжливи чудеса може би са технологични постижения, които не са показани досега на човеците, които биха изглеждали като нещо чудно. И може би наистина ще е така, защото е записано, че ще бъде съпроводено с всякаква сила. Факт е, че ще бъде нещо грандиозно във време, когато беззаконието ще достигне своя връх. Мнозина говорят за съживление в последните дни, но в Словото пише недвусмислено, че ще са дни на най-голямо отстъпление от вярата. На друго място се говори, че идването на антихрист ще бъде съпроводено с оздравяването на змея от люта рана, което много ще учуди жителите на земята и те ще тръгнат след змея. Кой е змеят и коя е раната е дискусия за друга тема.

9. Идването на антихрист има определена цел, която е определена от Бога. То ще бъде във време, което е определено за него. Идването му е за онези, които не приеха любовта на истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата,  12 та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата. (2 Сол. 2 гл.) Неговото действие ще играе ролята на сито, което ще отдели тези, които са Божии от тези, които не са или които мислят, че са, но никога не са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.

10. Християните в това време ще са свидетели на всякакво беззаконие и неправда, дори и спрямо тях. Това ще е времето, за което се говори на много места, като например Матей 24, Марко 13 и др., където се говори за гонения и убийства на Божии хора. В Откровение на Йоан се говори и за обезглавяване на Божиите хора. Това ще е време, когато скръбта ще бъде толкова голяма, каквато не е имало никога от създанието на света. Тогава ще паднат всички неща, които се клатят и само стабилните ще останат. Ето какво се пророкува за антихрист и християните в
Даниил 11
32 И ще подведе
(антихрист) към отстъпление чрез ласкателства онези, които безбожно постъпват против завета; но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще действа. 33 И разумните от народа ще поучат мнозина; но ще падат от меч и от пламък, от плен и от грабеж известно време. 34 А когато паднат, ще получат малко помощ; и мнозина ще се присъединят към тях с ласкателства. 35 И някои от разумните ще паднат, за да бъдат изпитани и очистени, и избелени до последното време — защото има още до определеното време.

Вижда се ясно, че антихрист ще действа с ласкателства, на които ще откликнат лъже-братята, които винаги, дори и до последните дни, ще бъдат сред Божиите хора като плевели, които ще бъдат изгорени един ден. Християните ще научат мнозина на истината, но и ще бъдат убивани с меч и пламък; ще бъдат пленявани и ще бъдат ограбвани известно време.

11. След скръбта на тия дни ще се яви пришествието на Исус Христос, който ще убие антихрист с дъха си. Тогава ще дойде Господния Ден, за който се свидетелства в Откровение 20 и в Захария 14. В момента на пришествието Му ще се случи възкресението на Божиите мъртви, а тези, които са живи ще се видоизменят и ще посрещнат Господа в облаците. Пришествието Му ще бъде видяно от ВСИЧКИ. Посрещането на Господа в облаците е посрещане за Неговото слизане на земята, за да царува с желязна тояга над остатъка от народите, които са били против Ерусалим (Захария 14). През това време сатана е вързан, за да не мами повече народите. След тези 1000 години сатана ще бъде пуснат, за да събере народите, които са извън стана на светиите (Захария 14), т.е. нечестивите, които не са посрещнали Господа в облаците. Те ще обиколят стана на светиите и тогава Бог ще прати огън от небето, който ще пояде нечестивата армия. Тогава ще възкръснат и останалите мъртви (Откровение 20) и ще всеки ще застане пред Божия съд.

Тогава ще се изпълни всичко, което е писано в Закона и тогава небето и земята ще преминат.

Така е писано.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: ilianski on March 27, 2008, 15:33:36 PM
Благодаря за съобщението!
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Tihomir on January 20, 2009, 12:02:41 PM
Искам да обърна внимание и на още нещо, което се говори от много години на вярващите (а много от тях, без да проверят в Словото) и те вярват безусловно. Това е (лъже)твърдението, че щяло да има няколко т.нар. "грабвания" - в първото щели да участват едни от вярващите, наречени "светии" и щели да им бъдат видоизменени телата. Във второтото щели да участват евреите и останалите, които биха се спасили, тъй като (сега интересната част) "святият дух нямало да бъде отнет от земята".

Спомням си, че бях в гимназията, когато за първи път чух това лъжеучение и четейки Словото отначало-докрай и пак отначало-докрай, се опитвах да намеря къде се говори за такъв сложен процес на "грабване" на няколко етапа.

С годините не открих потвърждение на това лъжеучение. Нещо повече - Словото ясно опровергава това лъжеучение. Интересното е, че мнозинството от хората (дори такива, които учат в библейски висши училища) са приели това твърдение, но не са изследвали Словото, за да видят дали то е вярно. Беряните правеха това и бяха наречени чрез Божия Дух - благородни - а не "мнителни" или "недоверчиви", както днес наричат вярващи, които изследват, за да видят дали е така.

Интересно е твърдението за "святия дух" в това учение, тъй като никъде в Словото не виждаме Той да се е "вдигнал" от земята, за да се споменава, че "нямало да се отнеме", но това не е най-фрапиращото в това лъжеучение.

Както по-горе писах - това, на което днес се набляга е нашето събиране с Господа, а не Господнето пришествие. Причината е, че цялото учение и благовестие е разводнено с цел да се унищожат основите, които са здрави, на които да стъпят хората и да се заменят с хилави основи, на които хората да мислят, че стоят. Почти всички учения в събранията днес имат за главна цел да поставят човека и как някакъв "господ" ще направи за човека каквото той (човекът) пожелае.

Не случайно и учението за второто идване на Исус е наречено "грабването на църквата", т.е. "нашето грабване", а не Неговото идване.

Основно място в това учение заема твърдението, че "ние" не обичаме да страдаме и "господ" щял да ни избави това и затова щял да дойде и да "ни грабне". А тези, които останат, включително и Израел, те са "лошите" и те не заслужават това, което "ние" заслужаваме и трябва да се оправят както могат по време на "голямата скръб".

Цялото това лъжеучение е базирано единствено и само на егоизма и човешкото себелюбие. Този, който мисли за угаждане на човешкото, а не за угаждане на Бога, е сатана. Не случайно Христос каза "махни се зад мен сатано, защото не мислиш за Божието, а за човешкото", в момент, когато сатана чрез Петър взе да говори неща, които не бяха угодни на Божия план, а угодни на човека.

Това учение идва от сатана. Писано е, че много такива бесовски учения ще дойдат в последните дни.

Нека сега четем какво казва Словото по този въпрос.

1 Солунци 4
15 Защото това ви казваме със слово Господне, че ние живите които останем до пришествието Господне нема да предварим умрелите;  16понеже сам Господ ще слезе от небето с повеление, с глас архангелов, и с тръба Божия; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;  17после ние живите които сме останали с тех наедно ще бъдем грабнати на облаци да срещнем Господа на въздух; и така ще бъдем всекога с Господа.

Сам Господ ще слезе. След това мъртвите ще възкръснат. След това "ние, които сме останали...". И така ще бъдем всякога с Господа.

Ясно се вижда последователността на събитията - Господ слиза, после мъртвите в Христа възкръсват и чак тогава са тези, които са останали живи.

Ето още един пасаж, който говори за това:

1 Коринтяни 15
И това ви казвам, братие, че плът и кръв не могат да наследят царството Божие; нито тлението наследва нетлението.  51Ето, една тайна ви казвам: Всинца нема да умрем, но всинца ще се изменим,  52в една минута, в мъгновение на око, с последната тръба; защото ще затръби; и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. 53Защото требва това тленното да се облече с нетление, и смъртното това да се облече с безсмъртие.


Къде е Израил в цялата тази картина?

Римляни 11
12И ако техното падане е богатство на света, и смаляването им богатство на езичниците, колко повече техната пълнота!  13Защото на вас езичниците говоря, понеже съм апостол на езичниците: моята служба славя,  14дано би да възбудя ревнование в тези които са моя плът, и да спася некои от тех.  15Защото ако че техното отхвърляне е примирение на света, що би друго било приимането им ако не оживяването от мъртвите?


За какво оживяване от мъртвите говори Павел?

Именно за оживяването от мъртвите при пришествието на Господ Исус.

Ето отново цялата картина:

Допълва се числото на езичниците, които ще подбудят Израел към ревност (ако светиите са "грабнати", тогава кой ще подбуди Израел към ревност и покаяние?). Народът на Израел също ще се присъедини към корена, от който бяха отскубнати и ние (езичниците) бяхме присадени. Тогава ще дойде оживяването от мъртвите, което обаче, се случва само при пришествието на Господ Исус. След като оживеят мъртвите, тогава всички ние (светиите, които включват вече истинския Израел - сиреч Божиите люде от всеки народ (включително и Израел)) ще бъдем изменени и ще посрещнем Господа в облаците.

Посрещането е действие, с което някой се съпровожда до мястото, където се намира посрещача, а именно на земята. Господ Исус ще слезе и ще царува 1000 години заедно със светиите (Откровение 20) над народите, които са били против Ерусалим и против Бога (Захария 14). След тези 1000 години ще възкръснат и другите мъртви и ще настане съд.

Това е писано.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: renimir on February 22, 2010, 09:45:54 AM
Това льжеучение за второто идване на Господ Исус е много опасно.На мен ми се случи човек считайки себе си за лидер да говори за това,че грабването на цьрквата ще стане преди идването на антихрист,а пришествието на Господа щяло да бьде по кьсно.Помолих Господа да ми открие истината.Това което прочетох в писанието е; Матей 24;29-31 А веднага след скрьбта на онези дни сльнцето ще потьмнее ,луната няма да даде светлината си ,звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.Тогава ше се яви на небето знамението на Човешкият Син ;и тогава ще заплачат всички земни племена,като видятЧовешкият Син да иде на небесните облаци сьс сила и голяма Слава.Ще изпрати Своите ангели сьс силен трьбен глас;и те ще сьберат избраните Му от четирите ветрища;от единия край на небето до другия.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Tihomir on February 22, 2010, 10:10:59 AM
Опасността в лъжеученията не е в погрешната информация, а в резултата от погрешната информация.

Нека покажа какво става — на човек му се казва дадено лъжеучение. Той не го изпитва (защото го е страх "да съди справедливо") и му вярва. В съзнанието му се изгражда образ на някакъв бог, който има определени качества, част от които се припокриват с качествата на Всемогъщия Бог, за когото четем от Словото Му.

В случаите, когато сред качествата на описания бог в лъжеучението, се съдържат такива, които не отговарят на тези, за които четем в Божието Слово, е сравнително лесно да се отсъди, че това е лъжеучение.

В случаите, когато качествата на бога от лъжеучението са подмножество на качествата на Бога от Библията, тогава хората най-много се заблуждават. Такива са примерите с лъжеученията, базирани на new age, където се говори само за "любов, любов, любов", но никъде не се говори за справедливост и правда.

След приемане на такива лъжеучения, в съзнанието на човек се оформи един друг бог, който е подобие на Бога от Библията. Тогава този подобие-на-бог бива наименован "Всемогъщият Бог" и това е моментът, в който човек става идолопоклонник, т.е. противник на Бога.


ПП: Терминът "качества" може би не е удачен в случая, но го използвах за описание на сравнителната характеристика. Вероятно е по-удачно да се използва "образ" и "под-образ".
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: renimir on February 22, 2010, 13:53:45 PM
С почуда разбрах  колко е трудно да се разбере фалшивия от истинският християнин,но Исус не ме остави да заблуждавам.Той ме научи и учи да гледам на Него да тьрся присьствието Му ден и нощ ,да не гледам на човеци .Разбрах,че само близо до Него и чрез него мога да устоя вьв всичко .Святият Дух свидетелства вьтре в мене ,че идат усилни времена ,и че тия човеци които не са се предали до край на Него не могат да устоят.Миналата година един човек се помоли за мене за изцеление в името на Исус .Аз бях коленичила на земята .Тоя човек започна да духа с устата си срещу мене и в този момент студ и лед скова около мене,помислих си,че това е божия сила,но не бях изцелена.По кьсно гледах една проповед и там проповедника каза,че когато дявола се приближи при някой се усеща много гадна миризма а в други случаи студ и лед.След това отидох  на цьрква  и там служителите се помолиха за мен и Бог отмахна от мен неразположението и тежестта, нямаше студ и лед а само Божията сила. Моля ви хвьрлете яснота и светлина вьрху това което ми се случи ,за да не се заблуждаваме.Бог да ви благослови и да просветли очите ви.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Tihomir on February 22, 2010, 14:14:25 PM
Мисля, че това е въпрос за отделна тема, тъй като няма общо с текущата, но това, което мога да кажа е, че "статистики" относно "начин на усещане" са чужди на Божието учение, нито в Словото ще открием на подобни неща да е обръщано внимание... а още по-малко да се поучава върху такива...
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Watchman on February 22, 2010, 14:16:20 PM
Quote
Тоя човек започна да духа с устата си срещу мене и в този момент студ и лед скова около мене,помислих си,че това е божия сила,но не бях изцелена.По кьсно гледах една проповед и там проповедника каза,че когато дявола се приближи при някой се усеща много гадна миризма а в други случаи студ и лед.След това отидох  на цьрква  и там служителите се помолиха за мен и Бог отмахна от мен неразположението и тежестта, нямаше студ и лед а само Божията сила. Моля ви хвьрлете яснота и светлина вьрху това което ми се случи ,за да не се заблуждаваме.Бог да ви благослови и да просветли очите ви.

Преди всичко ние трябва да изпитваме всичко чрез Писанията, а не чрез гледане на проповеди и какво е казал проповедника. Аз не мога да намеря потвърждение в Писанието за това, че дявола като се проближал и се усещала миризма или студ и лед. Когато сатана се приближи при Исус да го изкушава той му говореше лъжи, даже цитираше Писанията лъжливо, и не се споменява нищо за студ, лед или миризма. Исус не му отговори - ааа понеже има миризма или студ и лед значи ти си дявола, а каза ПИСАНО Е.

Ето защо подобен подход към нещата на базата на басни е крайно вреден и опасен.

А и доколкото се сещам ти си омъжена и съпруга ти е вярващ, какво правиш при чужди мъже да се молят за тебе, когато Бог е поставил съпруга като глава и свещеник в дома?
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: constant on February 22, 2010, 22:53:12 PM
Добро е Божието Слово. Във всички тежки обстоятелства, които ще дойдат, Отец се грижи за нас, да не се заблудим.

Аз имам някои въпроси. Не са клопки :) , наистина се интересувам:

1. От цитираните думи от Словото, разбирам, че Господ Исус ще царува и над нечестивите хора, т. е. в новото Царство (1000 г.) ще има и невярващи, неновородени човеци.
Но нали в Неговото Царство се казва, че няма да влезе нищо нечисто.
Как да разбираме това?

2.
Quote
Тогава ще се изпълни всичко, което е писано в Закона и тогава небето и земята ще преминат.

Какво означават тези думи? Какво значи да се изпълни всичко писано в Закона? Като пророчество;
или като построяване на храм, колене на жертви, изграждане на обществен модел, подобен на Мойсеевия?

3. Какво е сегашното положение на мъртвите - починалите в Господа и на починалите невярващи?

Благодаря ви!
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Tihomir on February 22, 2010, 23:15:56 PM
1. От цитираните думи от Словото, разбирам, че Господ Исус ще царува и над нечестивите хора, т. е. в новото Царство (1000 г.) ще има и невярващи, неновородени човеци.
Но нали в Неговото Царство се казва, че няма да влезе нищо нечисто.
Как да разбираме това?
Има разлика между царство и това над кого царува. Израел царуваше над езически народи през времето на Соломон, но езическите народи не бяха част от царството. Единственият начин да бъдат от царството беше да обрежат сърцата си и да пазят Господния път. По същия начин не може да има хора, които да са от царството, които да са с необрязани сърца.

В 1000 годишното царство Христос ще царува със светиите, които ще са възкръсналите в Христа и живите в Христа. Ще царуват над останалите от народите, които са излезли против Ерусалим (Захария 14).

Quote
2.
Quote
Тогава ще се изпълни всичко, което е писано в Закона и тогава небето и земята ще преминат.

Какво означават тези думи? Какво значи да се изпълни всичко писано в Закона? Като пророчество;
или като построяване на храм, колене на жертви, изграждане на обществен модел, подобен на Мойсеевия?
Първото нещо, което говорят тези думи е, че не всичко в Закона е изпълнено, както мнозина обичат да го игнорират. Ето пророчество за последните дни:


Второзаконие 30
  1. Когато дойдат на тебе всички тия неща, благословението и проклетията, които положих пред тебе, ако ти си ги припомниш всред всичките народи, между които Господ твоят Бог ще те изгони,
  2. и се обърнеш към Господа твоя Бог и с цялото си сърце и цялата си душа послушаш, ти и чадата ти, гласа Му, според всичко що днес ти заповядвам,
  3. тогава Господ твоят Бог ще те върне от плен, ще ти покаже милост, и пак ще те събере от всичките народи, между които Господ твоят Бог ще те е разпръснал.
  4. До небесните краища, ако бъдеш изгонен, даже от там ще те събере Господ твоят Бог, и от там ще те вземе;
  5. и Господ твоят Бог ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти струва добро, и ще те умножи повече от бащите ти.
  6. Господ твоят Бог ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да любиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, та да живееш.
  7. И Господ твоят Бог ще излее всички тия проклетии върху неприятелите ти и върху ония, които те ненавиждат и те гонят.


И не само пророчествата остават, но и принципите на Божия закон, защото Мойсеевият се базира на същите принципи, но образът му е сянка на истинския.


Quote
3. Какво е сегашното положение на мъртвите - починалите в Господа и на починалите невярващи?
Те са наречени "спящите в пръстта".
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Tihomir on March 01, 2010, 13:51:20 PM
редакция от администраторите: Темата се отклони и разклонението е: http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=526.0
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Sunshine. on March 21, 2011, 18:51:29 PM
Здравейте! Ще съм ви много благодарна ако някой по-запознат ми отговори на две неща, които не мога да си обясня! Първото което искам да питам е, преди Второто идване на Исус всички хора, които са умрели ли ще възкръснат, или само вярващите? Ако е вярно второто, то тогава къде ще бъдат останалите през това време? И другото което ме интересува е кога ще бъде съдът пред Големия престол по отношение на Второто пришествие и 1000-годишното царство и всички хора - и вярващи и невярващи ли ще присъстват на него? Много се извинявам ако въпросите ми са глупави, но някои неща са ми много объркващи и трудни за разбиране! Благодаря ви.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: blossom on March 21, 2011, 19:30:46 PM
Здравейте! Ще съм ви много благодарна ако някой по-запознат ми отговори на две неща, които не мога да си обясня! Първото което искам да питам е, преди Второто идване на Исус всички хора, които са умрели ли ще възкръснат, или само вярващите? Ако е вярно второто, то тогава къде ще бъдат останалите през това време? И другото което ме интересува е кога ще бъде съдът пред Големия престол по отношение на Второто пришествие и 1000-годишното царство и всички хора - и вярващи и невярващи ли ще присъстват на него? Много се извинявам ако въпросите ми са глупави, но някои неща са ми много объркващи и трудни за разбиране! Благодаря ви.

Sunshine, кое не можеш да си обясниш? И кое е объркващо?

Ти чела ли си текста, който посочва как ще стане първото и второто възкресение? Ти чела ли си Новия завет? Ако не си чела, просто върви и си прочети отново местата и посочи кое точно те обърква, но наготово снесени отговори без да си чела и разсъждавала няма да ти са от полза.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Watchman on March 21, 2011, 19:50:23 PM
Quote
Първото което искам да питам е, преди Второто идване на Исус всички хора, които са умрели ли ще възкръснат, или само вярващите?

Откр. 20:4  И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
Откр. 20:5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
Откр. 20:6  Блажен и свет е оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.


Лука 14:14  и ще бъдеш блажен, защото, понеже те нямат с какво да ти отплатят, ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните.

Йоан 11:24  Казва Му Марта: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.

Писанието е доста ясно по въпроса с възкресенията. Има първо и второ възкресение. Първото възкресение е наречено още:

- възкресението на праведните
- възкресението на последния ден

Тези наименования дават много ясна представа кой и кога ще бъде възкресен в първото възкресение. Термина "последния ден" е много лесно да бъде разбран, ако човек е наясно с погрешността на превода на израза "свършека на света". Библията не говори за свършек на света, а за свършек на "епохата" и на места думата за "епоха" е преведена неправилно като "свят." Та последния ден е последния ден от настоящата епоха в която  сатана, ангелите му и нечестивите човеци им е дадено време да действат по волята си. Тази епоха ще приключи при завръщането на Исус на земята и в последния ден всички праведни ще бъдат възкресени за да царуват с Христос на Земята 1000 години. Останалите мъртви ще бъдат възкресени в КРАЯ на 1000-та години, когато ще настане деня на Съда.

Quote
Ако е вярно второто, то тогава къде ще бъдат останалите през това време?

Писанието казва ясно, че останалите мъртви ще са си в гробовете до второто възкресение. А останалите живи от народите ще бъдат разделени на овце и кози, като овцете ще бъдат допуснати в 1000-годишното царство, но като граждани и жители, а не като царе. Царе и свещеници ще бъдат само останалите живи праведници + възкресените починали праведници.

Quote
И другото което ме интересува е кога ще бъде съдът пред Големия престол по отношение на Второто пришествие и 1000-годишното царство и всички хора - и вярващи и невярващи ли ще присъстват на него?

В края на 1000-дата години. Забележи, че Библията дава директни отговори на твоите въпроси без нужда от тълкувание. Просто трябва да четеш и изучаваш написаното.

Праведните участвали в първото възкресение няма да се явят в деня на съда като подсъдими, а като свидетели и съдии:

Йоан 5:24  Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.

1Кор. 6:2  Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най малките работи?

Светиите дори ще съдят и паднали ангели:

1Кор. 6:3  Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? а колко повече житейски работи;

Писанието е много ясно и недвусмислено по тия въпроси.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Sunshine. on March 21, 2011, 22:00:21 PM
Много ти благодаря за изчерпателния отговор!!! Чела съм го много пъти, но имам нужда от някакво насочване, тъй като все още някои неща са много объркващо написани за мен. Значи на втория съд ще бъдат съдени абсолютно всички хора, родили се след Христос освен тези, които са участвали в първото възкресение. Благодаря ви наистина много и отново ще чета и ще се опитвам сама да си намирам отговорите!
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Tihomir on March 21, 2011, 22:03:21 PM
Много ти благодаря за изчерпателния отговор!!! Чела съм го много пъти, но имам нужда от някакво насочване, тъй като все още някои неща са много объркващо написани за мен. Значи на втория съд ще бъдат съдени абсолютно всички хора, родили се след Христос освен тези, които са участвали в първото възкресение. Благодаря ви наистина много и отново ще чета и ще се опитвам сама да си намирам отговорите!
Никъде никой не е делил хора на такива родени "преди Христос" и "след Христос" по отношение на съда.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: blossom on March 21, 2011, 22:32:53 PM
Много ти благодаря за изчерпателния отговор!!! Чела съм го много пъти, но имам нужда от някакво насочване, тъй като все още някои неща са много объркващо написани за мен. Значи на втория съд ще бъдат съдени абсолютно всички хора, родили се след Христос освен тези, които са участвали в първото възкресение. Благодаря ви наистина много и отново ще чета и ще се опитвам сама да си намирам отговорите!
Никъде никой не е делил хора на такива родени "преди Христос" и "след Христос" по отношение на съда.

.....................

Значи тя пак не е разбрала, и пак се е объркала...

Казах аз, че готовите отговори не са добро решение ... и ето налице какъв е резултата!....
 
Сега пак ще има "предъвкване" на елементарни неща за някой, който не е положил усилие да прочете и осмисли поне ясните неща ...
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Watchman on March 22, 2011, 01:03:02 AM
Умовете на хората от това поколение са в трагично състояние. Това са дължи на множество фактори, които ако не се издирят и отстранят положението ще стане безнадеждно.

На Sunshine бих препоръчал да спре да слуша всякаква музика, да спре да гледа телевизия и да спре да се храни с храни от супермаркетите, а да се насочи към Био магазините. След което да се насочи към усърдно и напоено с много молитва изучаване на книгата Притчи, което да продължи ежедневно поне 6 месеца. Ако това изглежда като висока цена, то нека да не забравя, че залога е вечната й съдба. Живеем във времена където заблудата ще достигне гениални постижения и ще ни лансира най-големите си шедьоври. И ако прост и ясен текст не се разбира лесно, при това след ясно и недвусмислено разяснение, то считам, че това е много сериозен белег за проблеми които трябва да се адресират незабавно. Ето защо моля горните ми препоръки да се приемат с пълна сериозност, с каквато са и дадени.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Sunshine. on March 22, 2011, 19:39:01 PM
Не си правете труда. Никакви фактори не са ми виновни. Просто съм прекалено глупава, за да разбера две изречения. Както и да е. Благодаря ви че все пак се потрудихте да ми разясните. Явно никога няма да разбера Библията, ако ще и 106 месеца да се отдада на нея.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Watchman on March 22, 2011, 19:57:02 PM
Пр. 1:22  Глупави, до кога ще обичате глупостта? Присмивачите до кога ще се наслаждавате на присмивките си, И безумните ще мразят знанието?
Пр. 1:23  Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да разберете словата ми.
Пр. 1:24  Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате, Понеже простирах ръката си, а никой не внимаваше,
Пр. 1:25  Но отхвърлихте съвета ми, И не приехте изобличението ми, -
Пр. 1:26  То аз ще се смея на вашето бедствие, Ще се присмея, когато ви нападне страхът,
Пр. 1:27  Когато ви нападне страхът, като опустошителна буря, И бедствието ви се устреми като вихрушка, Когато скръб и мъки ви нападнат,
Пр. 1:28  Тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, Ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.
Пр. 1:29  Понеже намразиха знанието, И не разбраха страха от Господа,
Пр. 1:30  Не приеха съвета ми, И презряха всичкото ми изобличение,
Пр. 1:31  Затова, ще ядат от плодовете на своя си път, И ще се наситят от своите си измислици.
Пр. 1:32  Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване, И безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие,
Пр. 1:33  Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност, И ще бъде спокоен без да се бои от зло.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Sunshine. on March 22, 2011, 20:50:36 PM
Сега и глупава, и безумна, и каква ли не станах. Ами съжалявам, по-умна не мога да стана. Какво да направя, хиляда пъти чета нещо и не мога да го схвана в правелната последователност по която се случва. А 6 месеца няма как да отделя за да разбера Библията, даже и няколко дена от скапаняшкия си живот не мога да отделя! Ами то пък вече да му писне на човек, писна ми!!!!! Вие к'во си мислите? Направо вечеее...
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Watchman on March 22, 2011, 21:01:28 PM
Всеки човек може да стане по-умен и пасажа от Притчи, който цитирах на практика дава не само изобличение за глупавите които отказват да се поправят, но дава и обещание на онези, които искат да се поправят и да придобият мъдрост.

Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да разберете словата ми.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Sunshine. on March 22, 2011, 21:07:36 PM
Ами аз много искам и досега все съм се мъчила да ги разбирам нещата с упоритост и много търпение, но в един момент не човек му омръзва! Явно на Бог не му пука за мен и за живота ми. На другите не спират да се случват хубави неща, а аз винаги съм искала да бъда истинска християнка, а само гадории ми се случват. По-напред вече не знам за кое да мисля. Извинявайте че ви занимавам, но имах нужда да споделя. Съжалявам.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: johnny on March 22, 2011, 21:13:42 PM
Sunshine, ще започнеш да разбираш Божието Слово, когато му отделиш живота си. Не 2 дена, не 6 месеца.
Другото нещо е да се научиш да сдържаш емоциите си при общуване, било на живо или виртуално. Размишлявай над всичко, което ти се каже, независимо от "тонът", съдържанието и моментното ти състояние. Не прибързвай да решаваш или отговаряш, остави го за след ден, два, колкото е необходимо. Изобщо научи се на търпение.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Tihomir on March 22, 2011, 21:14:35 PM
Здравей Sunshine,

Имай предвид, че не хубавите работи правят човека "истински християнин", а работите, които са истински.

На много места в Словото е описано как хубавите работи се случват често на нечестивите, отколкото на праведните. Това не прави човека "праведен" или "нечестив". Всичко е до това от какво има нужда човек, за да порастне в Божия път.

Ти правиш грешка, че приемаш това, което ти се казва тук лично и емоционално. Това, което казваме тук е с цел назидание и поправление. Имай предвид това, когато ти пишем.

Затова се стегни, размисли дълбоко и бъди разумна. Целта е назидание. Не бъди прибързана в говоренето, но ако има нещо неясно — сподели какво си чела, какво си разсъдила, какво си направила като извод. Не е лошо ако сбъркаш в разсъжденията си, когато ги споделяш и може да се направи поправление. По-лошо е ако се чака наготово.
Title: Re: Второто идване на Господ Исус
Post by: Watchman on March 22, 2011, 21:28:24 PM
Затруднението да се разбира е нещо, което е характерно за цялото сегашно поколение. Не трябва да мислиш, че касае само тебе. Противникът е изградил множество клопки за човешкия ум за да го лиши от дара на разбирането и разума. Затова и написах, че има множество фактори.

В този форум ние отдавна изследваме и внимаваме за тези фактори, за да можем не само да внимаваме на собственото си поправление, но и да можем да помогнем и на други хора.

Накратко липсата на разум (разбиране) се обуславя от комплексно влияние върху човека, като това влияние включва:

1. Въздействие върху тялото, чрез химически натравяния в храната, водата и въздуха, които имат пряко въздействие върху човешкия интелект. Например аспартама и мононатриевия глутамат, които се съдържат в поне 70% от стоките на пазара имат директно действие на разрушаване на интелекта. Същото е и с флуора във водата и в пастите за зъби. Разбира се не са само тези, но това са най ярките представители. Това е причината да те посъветвам да спреш с конвенционалните храни, сиреч да ограничиш химическото разрушаване на интелекта си.

2. Въздействие върху мисловните процеси. Тук основен играч е задължителното държавно образование, което има за цел занижаване на интелектуалния капацитет на децата. Хората биват учени да приемат готови формули и постулати, а не им се дават необходимите инструменти за това как сами да придобиват знание и разум. Друг основен играч е музиката и телевизията, които също са замислени така, че да приспиват интелекта и бдителността и човек да се отдаде на емоционалните си възприятия, а не на здравомислие. Точно затова те посъветвах и да спреш със всякаква музика и телевизия. От друга страна книгата Притчи дава необходимите инструменти чрез които човек да се научи как да придобива разбиране и знание и как да възстанови потенциала на ума си. Няма да е лесно обаче човек да усвои тези инструменти освен ако не се посвети на сериозно и задълбочено изучаване на книгата Притчи. Уникалното при нея е че тя е специално дадена от Бога за хора които искат да излязат от състояние на глупост и да преминат към състояние на мъдрост и здравомислие.

3. Въздействие върху човешкия дух. Основната роля тук играе лъже християнството и лъже благовестието, което се проповядва масово по църквите. Познаването на Истината прави човека свободен, но няма нищо по-заробващо от проповядване на лъжлив и изкривен образ на Бога и Христос, както масово се прави по църквите. Моите наблюдения са, че хората които безгрижно изповядват лъжливо или изкривено благовестие страдат от изключителна немощ в интелекта си и са напълно неспособни да видят смисъла на ясни пасажи в Писанието. Спестих ти да те посъветвам да спреш с ходенето по църкви, въпреки, че трябваше да прибавя и това към съветите си по-горе, защото реших, че може да не успееш да понесеш всичко, ако и всичко това да е крайно необходимо.

Надежда има, и пътя е ясен, но всеки решава за себе си дали е готов да го извърви с пълна сериозност и до край.