Author Topic: Гневът Господен  (Read 2541 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Гневът Господен
« on: November 01, 2015, 20:34:23 PM »
 Днес е редно да преосмислим малко богословието и учението, по което ходим. Защото по църковните среди образът на Всевишния дотолкова е сведен до еднотипност, че вече дори и не наподобява езическо божество. Наподобява едно нищожество, едно безсмислено същество. Стиховете, написани от пратеника на Бога Йоан са дотолкова извратени (3:10), че единственото, което като някаква мантра повтарят вярващите е, че Бог е любов и "Той ми знае сърцето".

Всичките стихове за страх и почит към Бога са прилежно изтрити и освен Малахия 3:15 за десятъка, от Старият Договор не се чете много, освен ако не е за ползата на храма, който лъжливо учат че е днешната църковна сграда, или за левитите, които уж били днешното църковно настоятелство.

Това са все неща, които съм убеден че дразнят Бога, защото са лъжа и сквернословие към казаното от Него - Самият. Когато даваше заповедите на Синай, Бог каза на Моисей да внимава и да направи всичко така, както е видял образа на планината. И Моисей прилежно направи всичко както е видял и не наруши нищо при правенето на скинията и нещата за срещането на Бога в нея.

Днес, противно на това се кара обсолютно през просото, вярващите биват учени, че живеем в благодат и че Бог ама толкова, ма толкова, ама толкова ги обича, че чак повече от Себе Си, защото е дал Сина Си за тях. Това така ли е? Каква арогантна безумна глупост към лицето на Всевишния!!! Бог, Който не е длъжен нито да ни дава дихание, ни живот, ни нищо и пред Когото сме като нечисто пране, прави всичко за Своя прослава. Той е пратил Спасител за Своя прослава. Той позволи Спасителя да бъде убит за Своя прослава и Го възкреси от мъртвите за Своя прослава. Бог не обича никой човек повече от Сина Си. Бог приема човека поради покаянието и приемането на Сина, но никога - просто защото някой е човек.

Защото Бог е превъзвишен, а човека е нископоставен и мерзък. Ние не заслужаваме нищо.

А Бог освен любов дали изпитва и други чувства?

Не, искам да го напиша като основно мото, над което ще размишлявам :

ОСВЕН ЛЮБОВ БОГ ИЗПИТВА ЛИ ДРУГО, ДРУГИ ЧУВСТВА?

Защото днес се учи, че Бог изпитва САМО ЛЮБОВ и частично може да се ядоса .... ако не си дадеш десятъка и да те прокълне.

И така, ето първата точка : Бог може да се ядоса САМО в случаите, когато не си даваме парите в църковните касички, нашите десятъци за църковните нужди - заплати, данъци, плащания. Невероятно твърдение, не смятате ли?

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ГНЕВЪТ НА ВСЕВИШНИЯ

Категорично отхвърлям горното твърдение поради следните точки :

1. Малахия 3:10 ясно пише : " 
Quote
10. Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има ХРАНА в дома Ми,..." стихът говори ясно за ХРАНА, а не за ПАРИ.
 


2. Поради следните пункта и части от писанията :

- СЛУЧАЯТ "ТАВЕРА" :
Числа 11
 
Quote
 • 1. И людете зле роптаеха в ушите на Господа; и Господ чу, и гневът Му пламна; и огън от Господа се запали между тях та пояждаше неколцина в края на стана.
    2. Тогава людете извикаха към Моисея; и Моисей се помоли Господу, и огънят престана.
    3. И нарече се онова място Тавера {Т.е.: Горене.}, защото огън от Господа гореше между тях.
[/b]
- ПРОКАЗАТА НА МЕРИАМ :

Числа 12
Quote

  1. В това време Мариам и Аарон говориха против Моисея поради етиопянката, която бе взел за жена, (защото беше взел една етиопянка); и рекоха:
  2. Само чрез Моисея ли говори Господ? не говори ли и чрез нас? И Господ чу това.
.....
  6. И рече: Слушайте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз Господ ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря.
  7. Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той, който е верен в целия Ми дом;
  8. с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа Господния Образ. Как, прочее, не се убояхте вие да говорите против слугата Ми Моисея?
  9. И гневът на Господа пламна против тях, и Той си отиде.
  10. И като се оттегли облакът от шатъра, ето, Мариам беше прокажена, бяла като сняг; като погледна Аарон на Мариам, ето, тя беше прокажена.


- НЕДОПУСКАНЕТО ДО ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ :

Числа 32

Quote
  10. И в оня ден гневът на Господа пламна, и той се закле казвайки:
  11. Ни един от ония мъже, които излязоха из Египет, от двадесет години и нагоре, няма да види земята, за която съм се клел на Авраама, Исаака и Якова, защото не Ме последваха напълно,
  12. освен Халева син на Ефония Кенезов, и Исуса Навиевият син, защото те напълно последваха Господа.
  13. Гневът на Господа пламна против Израиля, и Той ги направи да се скитат из пустинята за четиридесет години, догде се довърши изцяло онова поколение, което беше сторило зло пред Господа.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗГНЕВЯВА БОГ :

Второзаконие 6
Quote

  13. От Господа твоя Бог да се боиш, Нему да служиш, и в Неговото Име да се кълнеш.
  14. Да не следвате други богове, от боговете на племената, които са около вас,
  15. (защото Господ, твоят Бог всред тебе, е Бог ревнив), за да не пламне гневът на Господа твоя Бог против тебе и те изтреби от лицето на земята.

- ОЩЕ ЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДА НЕ СА РАЗГНЕВЯВА БОГ :


 Второзаконие 7
Quote

 3. да се не жениш между тях, и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да вземаш неговата дъщеря за своя син;
  4. защото ще отвърнат синовете ти от да Ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на Господа, който скоро ще те изтреби.
- ОЩЕ ЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗГНЕВЯВА БОГ :

Второзаконие 11

Quote
  16. Внимавай на себе си, да не би да се измами сърцето ви, и престъпите като служите на други богове и им се кланяте,
  17. та пламне против вас гневът на Господа, и Той да затвори небето, за да не вали дъжд и да не дава земята плода си, та скоро да бъдете изтребени от добрата земя, която Господ ви дава.
- ОЩЕ ЕДНО ТАКОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :


  Второзаконие 29
Quote

18. тъй щото да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа нашия Бог, за да иде да служи на боговете на ония народи; тъй щото да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин,
  19. та, когато чуе думите на тая клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да рече: Аз ще имам мир, ако и да ходя с упорито сърце и притурям пиянство на жаждата.
  20. Бог няма да се умилостиви на него, но изведнъж гневът на Господа и ревнивостта Му ще пламнат против тоя човек; и всяка проклетия, която е написана в тая книга, ще падне на него, и Господ ще изличи името му под небето.
  21. Господ ще го отдели от всичките Израилеви племена за погибел, според всичките проклетии на завета написан в тая книга на закона.
Изразът "Гневът на Господа пламна" в книга "Съдии" се среща 4 (четири) пъти на следните места : 2:14, 2:20, 3:8, 10:7.

Прочутото преброяване на Израил от цар Давид, което на друго паралелно място пише, че е от сатана, книга 2 царе 24:1 го представя, че "... гневът на Господа пак пламна против Израиля, и Той подбуди Давида против тях, казвайки: Иди, преброй Израиля и Юда. "

- 4 Царе 13:3 - отново гневът на Господа пламва към Израил.

- 1 Летописи 13:10 - Бог "разкъсва" Оза и Давид нарича в скръбта си онова място "Оза Фарес" - "проломът на Оза".

- 2 Летоп.12:12 - цар Ровоам се смирява и гневът на Господа се отвръща от него.

- 2 Летоп. 25:15 - гневът на Господа пламва към цар Манасия

- СЛЕДВА ПЛАМВАНЕ НА ГНЕВА ГОСПОДЕН КЪМ ИЗРАИЛ И ПРЕДАВАНЕТО ИМ В РОБСТВО ЗА 70 (седемдесет) ГОДИНИ. Подчертавам следният пасаж :

2 Летоп. 36:16

Quote
16. Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа, и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление. 

- писмото на Шаул/ Павел до вярващите в Рим :
 1:18, 2:5, 2:8, 3:5, 4:15, 5:9, 12:19, 13:4.

- писмото на Шаул до вярващите в Ефес :

Ефесяни 5
Quote

6. Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.
- писмото на Шаул до вярващите в Колос :


Колос. 3
Quote

5. Затова умъртвете природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство;
  6. поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните; ...
- писмото на Шаул до вярващите в Солун :

1 Солунци 1:
Quote
10. и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идещия гняв.
1 Солунци 2:
Quote
16. като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълнят мярката на греховете си; но безграничният гняв ги постигна.
1 Солунци 5:9.
Quote
Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, ...
- в книгата на пратеника Йоханан / Йоан Откровение се описва Божият гняв в 8 (осем) стиха :

6:17, 11:18, 14:10, 14:19, 15:1, 16:1, 16:19, 19:15

Ето някои от тях :

Откр-е 14
Quote

  9. И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,
  10. той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.

Откровение 15:
Quote
1. И видях на небето друго знамение голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв.
Откровение 16:
Quote
1. И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете та излейте на земята седемте чаши на Божия гняв.Откровение 19:
Quote
15. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.
  16. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.

- КНИГАТА НА ПРОРОК ЙЕШАИА / ИСАЯ ПЪРВА УТВЪРЖДАВА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДЕНЯТ НА ГОСПОДНИЯТ ГНЯВ, КОЙТО ИДВА :Йешаиа 30
Quote


  27. Ето, името на Господа иде от далеч; Гневът Му е пламнал, и гъстият Му дим се издига; Устните Му са пълни с негодувание, Езикът Му е като поглъщащ огън,
  28. И дишането Му като прелял поток, Който достига дори до шия; За да пресее народите в ситото на погублението; И в челюстите на племената ще има юзда, Която ще ги накара да се заблуждават.
  29. У вас ще има песен както в нощта на тържествен празник, И сърдечна веселба както, когато тръгват със свирки, За да отидат при канарата Израилева, в Господния хълм.
  30. И Господ ще направи да се чуе славния Му глас, И да се види тежкото слагане на мишцата Му, С гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън, С буен дъжд, с буря и с едър град.
  31. Защото асириецът, който с жезъл удря, Ще бъде смазан чрез гласа Господен.
  32. И всеки удар със съдбоносния жезъл, Който Господ ще сложи върху него, Ще бъде с тъпанчета и арфи; И с потресающи боеве ще воюва против тях.
  33. Защото Тофет отдавна е приготвен, Да! за царя приготвен; Той го направи дълбок и широк; Куп огън има в него и много дърва; Дишането Господно, като поток от сяра, ще го запали.

- ДЕНЯТ НА ГНЕВА В КНИГАТА НА ЦЕФАНИАХУ/СОФОНИЯ :

Софония 2
Quote

2. Преди да влезе указът в сила, - (Денят минава като плява,) - Преди да ви сполети лютия гняв Господен, Преди да ви постигне денят на гнева Господен.
- в кн. Йов :

Йов 20
Quote

28. Богатството на дома му ще изчезне, В деня на Божия гняв ще се разпилее.

Йов 21
Quote

28. Защото думате: Где е къщата на княза? И где е шатърът, гдето живееха нечестивите?
  29. Не сте ли попитали минаващите през пътя? И не разбирате ли бележитите им примери, -
  30. Че нечестивият се пази за ден на погибел, И че в ден на гняв ще бъде закаран?
- в кн. Притчи :

Притчи 11
Quote

4. В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.
- в кн. Еремия :

Еремия 12
13. Сеяха жито, но са пожънали тръни; Трудиха се, но никак не се ползуват; Посрамете се, прочее, от тия си произведения, Поради пламенния гняв на Господа.
 
- в кн. Плачът на Еремия :

Плачът на Еремия 1
Quote
12. Немарите ли, всички вие, които заминавате по пътя? Погледнете и вижте, има ли страдание като страданието, което падна на мене, Когото Господ оскърби в деня на пламенния Си гняв.

- Софония още веднъж :

Софония 1
Quote
15. Ден на гняв е оня ден, Ден на смущение и на утеснение, Ден на опустошение и на разорение, Ден на тъмнина и на мрак, Ден на облак и на гъста мъгла,...

Софония 3
Quote
8. Затова чакайте Мене, казва Господ, До деня когато се повдигна за да обирам. Защото решението Ми е да събера народите, И да прибера царствата, За да излея върху тях негодуванието Си, Всичкия Си лют гняв; Понеже цялата земя ще бъде погълната От огъня на ревнивостта Ми.

- в писмото на пратеника Шаул / Паблос / Павел до вярващите в Рим :

Римляни 2
5. а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога,...

- в книгата на пратеника Йоханан / Йоанис/ Йоан Откровение :

Откровение 6
Quote
17. Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?

- благовестието според Матиаху / Матей :

Матей 3
Quote
7. А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?

- благовестието според Лука :
 
 Лука 3:
Quote
7. И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?

Като заключение искам да напиша, че е редно вярващите да имат почит и страхопочитание към Бога и да знаят, че Бог таи гняв за деня, в който Агнето ще пристъпи, за да съди живите и мъртвите.

Амен.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98
Re: Гневът Господен
« Reply #1 on: November 03, 2015, 22:54:23 PM »
Браво, Владо!

Много хубаво си развил темата.

Харесва ми идеята да се разкрива Божият характер...още повече за тези черти, които не се говорят по църквите.

Това, което е важно да се отбележи, е че Бог не се гневи без причина.

А какво е приложението в нашият живот.
Когато ни наказва, Той гневи ли се?
Когато съгрешаваме?
Как разбираме, кога ни дисциплинира и кога ни е разгневен?

..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Гневът Господен
« Reply #2 on: November 25, 2015, 16:11:26 PM »
Браво, Владо!

Много хубаво си развил темата.

Харесва ми идеята да се разкрива Божият характер...още повече за тези черти, които не се говорят по църквите.

Това, което е важно да се отбележи, е че Бог не се гневи без причина.

Дълго време стоях пред Бога, за да мога да напиша тези редове, защото се боях. През това време се молех и търсех, за да напиша правото пред Бога.

Безспорно Бог не се гневи без причина. Но има и друго нещо, което искам да напиша ясно и да го подчертая : ние трябва да разбираме страхът от Бога. Дори бих казал, че ако не разбираме страхът от Всевишния, то ние не можем да разберем напълно Неговият гняв и не бих могъл да отговоря правилно на въпросите ти.

И така, ако осъзнаваме какво е страхът от Всевишния, ще можем да достигнем до познанието за гневът на Всемогъщия. Инак нещата ще са едностранни и ще се стигне до задънена улица.

За да разберем милостта, спасението и оправданието, ние трябва да разберем ГОЛГОТА. За да разберем ГОЛГОТА, то ние трябва да отворим очи за Божият страх. И достигайки до това ужасно място - Голгота, ние ще паднем ничком, потапяйки се в откровението за Божието спасение, гняв, милост и изкупление. За Божият завет.

И така, ще започна оттук : пише за Помазаника, наричан от гърците "Христос", че е бил

Quote
  1. И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл из корените му ще носи плод;
  2. И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа;
  3. И той ще се наслаждава в страха от Господа; Тъй щото няма да съди според каквото гледа с очите си, Нито ще решава според каквото слуша с ушите си;
  4. Но с правда ще съди сиромасите, И с правота ще решава за смирените на страната; Ще порази страната с жезъла на устата си, И с дишането на устните си ще умъртви нечестивия. - Исая 11гл.
[/b]

Насладата в страха от Всевишния е дело на Святия Дух във вътрешността на всеки един, който е отстъпил от пътищата на този свят и е последвал Разпнатия Месия. По стъпките на Месията Шаул, наричан от гърците "Павел", намери страха от Господа и откри Кой е Помазаника.

Страха от Господа е откровение, дар от Святия Дух - никой човек, никак си не може да разбере, или почувства истински страх от ИХВХ. Ще дам пример : израелтяните видяха чудесата Му, убояха се, но след това измамливото им сърце ги подмами и те съгрешаваха. За разлика от това, смятам, че страхът от Бога, като плод на Святия Дух, бива откриван на тези, които с неразделени сърца следват Бога и твърдо отстояват вярата си - ден, след ден, след ден, година след година. Никой не знае сълзите и тегобите им. Никой не е бил в молитвените им стаи, за да брои часовете, в които те проснати са молили за милост и скърбейки за себе си и своите си, са стояли пред Лицето на Този, Който иде, за да съди.

Но Бог ги знае и имената им са написани в книгата на живота, благодаря на агнето!!

Страхът от Бога, пише още, е начало на мъдростта. За да можем да сме мъдри чада на своят Свят Отец, ние трябва да придобием това съкровище и тази мъдрост. Но ние не сме способни сами да я придобием - тя, както вече написах, е дар от Бога. Тогава ни остава да следваме Божият Син, да Го търсим с несломими сърца и твърдост, за да бъдем удостоени с почитта да участваме в Неговите страдания, да бъдем гонени и мразени поради Него, та някак си да участваме и във възкресение, подобно на Неговото.

В Притчи 2 авторът пише
Quote
...ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.
- значи за да разберем страха и да намерим познание за Всевишния, ние трябва да търсим разума. Но какво е разум? Лично аз смятам (това е лично мнение), че разумът е едно избистряне на ума на един човек от различни заблуди и от влиянието на света, под въздействието на Духа на Бога, Който е Истина и Един може да дари просветление за Бога, за да Го прослави.

Също така пише, че
Quote
4. Наградата на смирението и на страха от Господа Е богатство, слава и живот.
- Притчи 22гл. Така бяха възнаградени праведници като Давид, Соломон, Йов.

Quote
.... А какво е приложението в нашият живот.
Когато ни наказва, Той гневи ли се?  Когато съгрешаваме?
Как разбираме, кога ни дисциплинира и кога ни е разгневен?

В евреи пише следното :
Quote

  4. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха.
  5. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: - "Сине мой, не презирай наказанието на Господа, Нито да ослабваш, когато те изобличава Той;
  6. Защото Господ наказва този, когото люби, И бие всеки син, когото приема",
  7. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?
  8. Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.
  9. Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали, и сме ги почитали; не щем ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем?
  10. Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той - за наша полза, за да съучаствуваме в Неговата светост.
  11. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него.
  12. Затова "укрепете немощните ръце и ослабналите колена",
  13. и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив, да изцелее.
  14. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.
- 12гл. Често го чета на децата си, за да си напомняме, че без наказание ние сме незаконно родени. Тъй че както аз, така и те, трябва да търпим наказание и дисциплиниране от Бога - аз - спрямо моите години и вяра, те - спрямо техните си.

Бог се гневи от греха и неправдата, от злото и тъмнината. Бог се гневи не всичко и всички, които се превъзвишават, издигат, намират себе си за нещо повече от това, което всъщност са. Бог се гневи на грешните човеци по един начин - на родените от Него - по друг начин.

Когато наказва Своите Си, Той наказва като синове. Когато наказва света за злините му, Той го прави по различен начин, тъй като те, хората на този свят, не са родени от Него.

Не мога да ти отговоря на всичките въпроси, защото много зависи от специфичната ситуация. Едно нещо, обаче, мога да те насърча, да вършиш : МОЛИ СЕ И СТОЙ ПРЕД ЛИЦЕТО НА ВСЕВИШНИЯ, ВИНАГИ ГО ТЪРСИ И МУ БЛАГОДАРИ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ОТ НЕГО НА ГОЛГОТА. Бих казал, че извършеното изкупление е толкова пленително, централно, важно, основно, както за нашето спасение, така и за разбирането на идващият свят, на който конструктор и цар е Единствено Всемогъщия, че ние всячески трябва да се предадем на това нещо. На Голгота ние можем да разберем всичко. Можем да оставим всичко, за да получим осиновлението и Бащината любов. Можем да пристъпим и да знаем, че сме пропръскани с кръвта и макар, че заслужаваме огненото езеро, поради милостта и кръвта, ще пристъпим в един нов свят, за когото ние не сме платили нищо и никак си не го заслужаваме.

А Божият гняв, според записаното, ще се излее напълно със седемте Божии чаши и след това - ще се открие напълно в осъждането на неправедните човеци, които завинаги ще бъдат хвърлени в огненото езеро, приготвено за противника и неговите демони.

Това е, което мога да напиша.

Поздрави.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg