Author Topic: Има ли "ходене на църква" в Библията?  (Read 12536 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Има ли "ходене на църква" в Библията?
« on: September 27, 2009, 20:07:43 PM »
В тази тема искам да обърна внимание на един израз, който е често използван днес. Този израз има отношение към службата към Бога. Единственият източник, който ни дава информация относно това как трябва да служим на Израилевия Бог е Библията. Следователно използването на изрази и упражняването на практики, свързани с това как трябва да Му се служи, би трябвало да са основани върху Библията.

Говорейки за това се сещам за случай, където хора не служиха на Израилевия Бог така, както беше заповядано, но някак си по техен начин и те бяха наказани:
4 Царе 17:26. По тая причина те говориха на асирийския цар, казвайки: Людете, които ти пресели и постави в самарийските градове, не знаят начина на служене на местния Бог затова Той прати лъвове между тях, и, ето, убиват ги, понеже не знаят начина на служене на местния Бог.
4 Царе 17:27. Тогава асирийският цар заповяда, казвайки: Заведете там един от свещениците, които запленихме от там; и нека идат пак и да се заселят там, и свещеникът нека ги научи начина на служене на местния Бог.


Искам да обърна внимание на заглавието на темата. Всяка дума в заглавието е важна. Тук не задавам въпрос дали в Библията срещаме израза "ходене на нива" или "ходене по вода" или "ходене в другия град" или дори "ходене до храма в Ерусалим" или "ходене до шатъра за срещане".
Темата е Има ли "ходене на църква" в Библията?

Първо е добре да се обърне внимание какво е "църква" според Библията или по-точно какво не е.

Църква не е сграда. Църква не е синагога. Църква не е храм. Църква не е събитието "събрание". Църква не е събитието "Господен празник".

За всяко едно от тези си има термин в Библията и е важно да имаме респект към терминологията, която самият Бог дал, а не това, което днес се използва като "синоним", когато дори не се доближава като значение към оригинала.

Друго твърдение, което искам да разоблича е, че т.нар. "рожден ден на църквата" бил на празника Петдесятница. Това е погрешно твърдение, тъй като за църквата се говори още в Закона. Дори апостолите потвърждават това:
Деяния 7:38. Това е оня, който е бил в църквата в пустинята заедно с ангела, който му говореше на Синайската планина, както и с бащите ни, който и прие животворни думи, да ги предаде на нас:

Вижда се, че "църквата в пустинята" или Израел тогава в пустинята е бил "църквата". Това би трябвало да е обяснение на всички, които подкрепят небиблейската идея за това, че църквата е възникнала на 50-ница (тук някои могат да кажат "новозаветната църква", но аз бих ги попитал за пасажа откъдето са приели термина "новозаветната църква" и тогава нека говорят за това; ако не могат да намерят пасаж, нека мълчат).

Имайки това предвид, че Израел в пустинята с Мойсей са били наречени "църквата в пустинята" е твърде несмислено да се каже, че Израел е "ходил на църква". Все едно да съществува семейство и да се каже, че съпругът "ходи на семейство" всяка неделя за 2ч. Или в случая с двама родители да се каже, че жената "ходи на родителстване" 2 пъти в седмицата за по 2ч.

Друга характерна особеност относно израза "ходене на църква" е това, че е "задължително" в наши дни. Не само, че в Библията не срещаме такъв израз, но и бива наречено "задължително". Мислейки за Божиите мъже, които са ни дали пример за вяра и дълготърпение, не мога да не спомена Мойсей, Даниил, Езекиил, Еремия, Илия, Елисей, Авраам, Исаак, Яков и други, за които не само не се свидетелства да са "ходили на църква", но даже някои от тях са били сами сред езичници. Сред всичко това тези хора са се показали за пример на вяра и мнозина от днешните християни говорят за тях като за пример на вяра. Въпреки това, тези хора не са "ходили на църква".

Как тогава са оцелели?

Авраам, Исаак, Яков. Тези мъже са нямали "библия". Нямали са "Мойсеев закон". Нямали са "ходене на църква". Как са устояли след като (според днешните басни) е "задължително да ходиш на църква"? Чувал съм, че ако не "ходиш на църква" ще отпаднеш от вярата. Това твърдение е отново подложено на теста на Писанията - защо Авраам, Исаак, Яков, Мойсей, Даниил, Илия, Елисей и други не са отпаднали от вярата и в същото време не са "ходили на църква"?

Мнозина свързват (неправилно) днешната дума "църква" с постройката, наречена "синагога", което на еврейски има доста различни значения. Едно от значенията на "синагога" (от еврейски) е "сезони", друго е "съвкупност", трето е "време", четвърто е "събрание". Думата в еврейския, използвана за "събрание" не е една. Затова не е добре да се вземе думата "събрание" и да се каже, че това е "църква" или това е "синагога", защото смисълът, който се влага във всяка от тези думи 1) не е религиозен, 2) не е винаги положителен 3) не винаги става въпрос за сграда. Нека дам няколко примера:
Числа 7:5 Приеми ги от тях и нека служат за извършването на службата на шатъра за срещане; и ги дай на левитите, на всекиго според службата му. - тук става въпрос за израз, който е свързан с "шатъра".

2 Летописи 2:4 Ето, аз градя дом на името на Господа Бога моего, да го посветя нему, за да се приноси пред него благовонен темян, и всегдашните хлябове на предложението, и всесъженията утренни и вечерни, в съботите, и в новомесечията, и в праздниците на Господа Бога нашего. Това е длъжност на Израиля за винаги. - това е същата дума, която се използва за "срещане" по-горе.

1 Царе 20:35 И на утринта излезе Ионатан на полето във времето което бяха определили с Давида, и имаше със себе си едно малко момче. - това е същата дума, използвана за "срещане" по-горе.

Откровение 3:9. Ето, ще направя тези които са от съборището Сатанинско, които казват себе си че са Юдеи, и не са, но лъжат,- ето, ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят че аз те възлюбих.

Матей 3:12 ...който държи лопатата в ръка, и ще отреби гумното си, та ще събере пшеницата си в житницата, а плявата ще я изгори в огън неугасим. - думата, която е корен на "синагога" е използвана тук в оригиналния си смисъл - "събирам"

Матей 24:28 Защото дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.

Матей 28:12,13  И те като се събраха със старейшините, и като се съветваха, дадоха на войните сребро и думаха им: Речете че учениците му дойдоха през нощ и го откраднаха, когато ние спехме.

Сигурно мнозина тук биха се замислили - тогава какъв е проблемът в "църквата" днес след като изразът да "ходим на църква" се свързва с някакъв вид събрание?

Първият проблем е в терминологията. Думата "еклесия" (гръцки), която се превежда като "църква" е различна от думата, която се превежда "синагога". Да каже някой семеен, че "ходи на семейство" е същото като да каже, че "ходи на църква".

Вторият проблем е това, което се влага в самото "събиране". Мнозина свързват "ходенето на църква" с пасажа:
Евреи 10:25 ...да не оставяме събирането си както имат обичай некои си, но да се подканяме един друг; и толко повече колкото виждате че денът наближава.

Тук думата е производна на "синагога", която както показах няма религиозен смисъл. Това събиране, за което се говори тук, не е религиозно. Мнозина живеят двойнствен живот. В определени дни и часове се събират на място, което наричат "църква", където вършат религиозна дейност. След това събрание идва времето на "нерелигиозните дейности", т.е. работата (например).

В Словото няма такова разделение на религиозна и нерелигиозна дейност. Ако имаше, щеше да бъде ясно упоменато и нямаше да бъдат използвана една и съща дума за събрание на свещеници, работници, войници, слуги на сатана, събиране на реколта и т.н. Заповедта да не оставяме събиранията си не означава да не изоставяме вършенето на религиозна дейност регулярно.

Мисленето на еврейския народ е, че всяко нещо, което вършат има стойност пред Бога и бива гледано от Бога - започвайки от ходенето до тоалетна, до молитва в храма. За тях ходенето им до тоалетна е също толкова важно пред Бога, колкото и молитвата в храма:
Второзаконие 23:13. и да имаш между оръжията си малка лопатка, та когато клекнеш вън, да се обърнеш и да изровиш с нея и да покриеш онова, което излиза из тебе.

Това е заповед от Мойсеевия Закон, за който пише:
Римляни 7:12. Тъй щото законът е свет, и заповедта света, праведна и добра.

 Те не делят дейностите си на религиозни и светски (говоря за вярващите, а не за невярващите). Това е дошло от езическите практики и гръцката философия, за която религията е нещо "добро", а материалното - "зло". В противовес на това в Словото пише:
Исус Навин 1:8. Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех {Или, постъпваш благоразумно.}.

В този пасаж се вижда заповед към Исус Навиевият син да размишлява за Божия Закон и да говори него винаги. Ако това беше свързано с посещения на събрания, Исус Навиев никога нямаше да въведе Божия народ в земята, която Бог беше обещал. Бог му заповяда начин на живот, а не списък от правила, които трябва да изпълнява, когато е в "религиозно събрание".

...следва
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #1 on: September 27, 2009, 20:07:57 PM »
...продължение

Днешният израз "ходене на църква" се свързва с това "събрание" или "синагога", за което казах, но му се влага един особен лицемерен религиозен смисъл, а именно, че ако не се вършат религиозни дейности под формата, която мнозина са приели днес, биха отпаднали от вярата.

От думите, които споделих до тук, се вижда, че в Словото нямаме никъде заповед да посещаваме религиозни събрания, защото самите заповеди, които Бог е дал и примерът, който виждаме в тези, които са ги пазили, нямат нищо общо с религия, но в тях има живот и то живот според Божията правда. Ако някой реши да "доказва", че изпълняването на религиозни практики се крие в Евреи 10:25, то това е нелепо, тъй като "събиранията" няма религиозен смисъл в Словото.

Тогава за какво са били синагогите, за които се говори в Словото? Не са ли те това, на което днес му казват "църковна сграда"?

Отново искам да наблегна на терминологията, че "църква" не е същото като "синагога". "Църковна сграда" е със същото странно значение като да се каже "семеен мирис". Сграда за събрания или "синагога" (буквално "събирателница" в такъв контекст) е нещо много по-различно. В следващите няколко изречения искам да направя съпоставка на събранията в синагогите и днешните събрания.

Първо искам да започна с това, че събранията в синагогите не са били нещо, което е било задължително според Закона. За да се разбере каква е била функцията им и каква е била дейността им трябва да се изследват пасажите, където се говори за синагогите. Ще спомена няколко пасажа:
Матей 4:23. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. - това е моментът, когато Исус започна да ходи из Израилевата земя и да поучава. Той не е бил известен тогава и както се вижда е можел да поучава в синагогите. В днешните събрания не е възможно да дойде някой и да вземе да поучава, освен ако не се обърне към управителя на събранието (нещо, което не срещаме в синагогите) и да получи специално разрешение. Това е една от първите сериозни разлики с днешните събрания и събранията в синагогите тогава.

Матей 6:2. И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. - в синагогите е можело публично да обявиш, че вършиш милостия. В днешните събрания не можеш публично да станеш и да кажеш нещо, освен ако не ти бъде разрешено от управителя (едноличният управител) на събранието или ако кажеш нещо хората, които имат статут на охрана (или т.нар. "разпоредители") ще те изведат.

Матей 10:17. А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият. - в този пасаж се вижда, че ще има и "персонални събрания" или събрания на определени хора, които нямат общо с Бога, а не "Божиите събрания на светиите"

Марк 5:22. И дохожда един от началниците на синагогата, на име Яир, и като Го вижда, пада пред нозете Му... - Синагогата е имала началниЦИ, а не един началник. Не пише, че тези началници са проповядвали, тъй като както се вижда Исус ходеше и поучаваше в синагогите без да трябва да има предварителна уговорка. Така поучаваха и апостолите. Днешните събрания имат по-скоро статут на бизнес организации с образователна цел, в които управителят дава думата на различни лектори. Съществена разлика.

Лука 7:4. Те, прочее, дойдоха при Исуса и Му се молеха усърдно, като казваха: Той заслужава да му сториш защото обича нашия народ, и той ни е построил синагогата. - вижда се, че един човек е построил въпросната синагога. Не се среща нито един случай, в който вярващите да са събирали пари за строеж на синагога или да събират пари за наем на синагога. Днес строежите на сгради, които се наричат "църкви" са един от основните стремежи на мнозина. Тези строежи (или наемане на сгради и зали) са толкова обсебили мнозина, че се предлагат нужди за строежи, за наеми, събират се пари за строежи и наеми. Ако това е толкова важно, защо нямаме нито един случай в Словото, където вярващите са се притеснявали относно това нещо? Дори няма и намек за това да са се стремяли към това да събират пари, за да наемат сграда или да строят сграда за религиозна цел.

Лука 4:28. Като чуха това тия, които бяха в синагогата, всички се изпълниха с гняв... - не на едно място се вижда, че тези, които преценят този, който говори в синагогата, не са началниците или фарисеите или "модераторите на поучението" или "баш-лекторите", а главно хората, които слушат. Има пасажи, в които и началник на синагога прави забележка за нещо, но това е изключение. В наши дни хората оставят преценката на човек, когото наричат "пастор", който има главно управителски и лекторски статут. Той също представлява едноличен търговец на юридическо лице или фирма с нестопанска цел (според регистрацията пред държавата), който пуска даден говорител, преценя даден говорител или повече не кани даден говорител. В Словото ситуацията е съвсем различна. Вижда се острата реакция на хората на моменти. Те не са апатични и не чакат някой "главен лектор" да каже нещо, но самите те реагират, което показва, че живо се интересуват от ситуацията. Днешните слушатели на лекции просто изтрайват да свърши скучната или еретична лекция и накрая дори се здрависват с лектора с лицемерна усмивка, докато дойде следващата лекция. В Словото също четем, че в някои събрания хората се съмняваха в истинността на думите на този, който поучава и изследваха Писанията:
Деяния 17:11. И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. - това не е ставало единично, но всеки път, когато Павел е поучавал.

Деяния 15:21. Защото още от старо време по всичките градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се и прочита всяка събота в синагогите. - синагогите са били място, където се е прочитало от Закона, както и от пророците. Това предполагам е била една от основните причини да се строят синагоги, за да може на народа да му се напомнят думите на Бога, тъй като не всеки е разполагал с преписи от Писанията. Днес почти всеки вярващ има препис от Божиите думи, но мнозина ги ненавиждат и за тях "ходенето на църква" е за да се "нахранят". Всъщност ако някой от такива е гладен би ял вкъщи... В Словото нямаме заповед да ходим да се храним в събранията (с поучения). Имаме заповед да се събираме. Има пророчество, в което се казва, че всички ще бъдат научени от Бога и който потърси Бога с цяло сърце ще го намери. Никъде не се казва, че който слуша всичките поучения и е редовен, ще намери Бога. Затова събрания с цел "да се нахраним" са лицемерие.

Деяния 24:12. И не са ме намирали нито в храма, нито в синагогите, нито в града, да се препирам с някого или да размирявам народа. - от този пасаж се вижда, че Павел не е поучавал само в храма или синагогите, но също и в града, както на други места се вижда и по пазарите. На други места се говори, че бил в нечия къща. В Рим е живеел в къща (под домашен арест) и също е поучавал тези, които са идвали при него.

Деяния 13:14,15. А те заминаха от Перга и стигнаха в Антиохия писидийска; и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. И след прочитането на закона и пророците, началниците на синагогата пратиха до тях да им кажат: Братя, ако имате някоя увещателна дума за людете кажете. - това е един от по-детайлните примери за това какво са правили в синагогите. Както се вижда е имало място за сядане. Главната дейност, която е била извършвана е била прочинатето от закона и пророците. На друго място Исус бива помолен да прочете от Исая, т.е. не чете "главния лектор", но един от присъстващите. Интересното е, че днешните събрания биват запомнени със сценките (театрите) си, музиката си, забавните вицове по време на лекциите и може би понякога самата лекция може да остане в нечие съзнание като информация. Това, което на няколко пъти се разкрива като описание на дейността в синагогите е 1) прочитане от Писанията 2) поучение на някого от присъстващите. В този случай се дава дума на гостите от самите началници. Не пише никъде, че началниците са водили лекция/поучение или са четяли от Писанията, даже напротив. Това също е огромна разлика с това, което се вижда днес и това, което се чете в Словото.

Деяния 18:19. Като стигнаха в Ефес, той ги остави там, а сам влезе в синагогата и разискваше с юдеите,... - място за разискване с юдеите. Днес такова нещо не може да стане в събранията, защото никой няма публичната дума да повдигне дискусия, защото ще го изгонят поради това, че прави "безредие", защото само управителят/президентът/главният лектор има някакви права за това кой да говори. Още повече ако по време на лекцията или на друга част от днешните религиозни събрания, се повдигне дискуция между вярващи, последните ще бъдат смъмрени, защото пречат на лекцията. Дискусиите са позволени само след края на официалното религиозно събрание. Всъщност след края на официалното религиозно събрание всички смятат, че вече "не са на църква" или "не са на събрание", което е също огромна разлика с мисленето на евреите и с примера, който имаме в Словото.

Деяния 17:17. И тъй, разискваше в синагогата с юдеите и с набожните, и по пазара всеки ден с ония, с които се случеше да се среща. - още един пасаж, където се вижда, че синагогите са били и място за дискусии. И не само синагогите, но и пазарите и улиците.

Деяния 17:10. А братята незабавно изпратиха Павла и Сила през нощта в Берия; и те като стигнаха там, отидоха в юдейската синагога. - на много места в Словото се набляга на това, че синагогата е юдейска, т.е. мястото за събиране е за юдеи, тъй като е имало много други места, които са били места за събиране - събрания на философи, събрания на сатанисти и т.н. И всички тези събрания са наричани с думата "синагога", защото всъщност думата "синагога" няма нищо религиозно или нищо "християнско" в нея, за да бъде отнасяна само за "събрания в името на Бога". Както споменах коренът на думата "синагога" се използва и за събиране на плодове от нивата. Ето и пример, че е имало и други синагоги, базирани на философски възгледи:
Деяния 6:9. Тогава някои от синагогата наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия, подигнаха се и се препираха със Стефана. - между другото александрийската школа е една от школите, които са допринесли до много от заблудите днес. Който се интересува да прочете малко за един от най-известните й ученици - Августин.

Деяния 17:1. И като минаха през Амфипол и Аполония, пристигнаха в Солун, гдето имаше юдейска синагога - друга особеност е, че не всички градове са разполагали с построени юдейски синагоги. Това не е било пречка за вярващите, до които апостолите са пишели много писма.

А какво да кажем за това, че събранията в синагогите не са били основното, което са били Божиите хора, за които четем в Словото.

Днес основната разлика между вярващи и невярващи е това, че едните посещават религиозни събрания, а другите - не. Това не е разликата, която четем в Словото.

В Словото се вижда, че вярващите имаха една цел, живееха с едни намерения и в ежедневието си бяха едно. Хората виждаха това. Христос каза, че по любовта ще ни познаят, че сме Негови ученици. Тази любов не се показва за 2ч седмично в събрание, където се слуша безмълвно лекция, после се пускат пари и накрая всички си тръгват. Къде да се покаже любов в такава среда? Любовта не се показва и накрая на въпросните лекции.

А какво да кажем за този пасаж:
Второзаконие 4:6. И тъй, пазете и вършете ги; защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са тия на тоя велик народ.

Откъде народите ще чуят за мъдростта и благоразумието на вярващите от това, че те ходят на лекции за 2ч и после са като всички други - извън "религиозното събрание". Откъде ще се види това нещо ако това е "основното" - ходенето на такива събрания?

В Словото чета, че животът, който имаха вярващите беше причина хората да се боят от Бога и от тях.Днешните хора се присмиват на подобията на събрания, които се състоят. Къде е проблемът? Може би в събранията?...


След толкова много разлики с днешните събрания, би трябвало да се замислим тогава на кого подражават днешните събрания...

Оставам това за размисъл.И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

strannik

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
  • http://bratoliubie.alle.bg/
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #2 on: November 25, 2011, 23:15:25 PM »
Освен глупавия въпрос - "ходиш ли на Църква?", има и още един подобен - "На коя Църква ходиш?"
Тези които задават такива въпроси, първо трябва да се замислят над въпроса - "Църквата ходи ли на Църква?" и второ да осъзнаят, че като питат "На коя Църква ходиш?", те изкарват Христос многоженец! Нима Христос има повече от Една Църква? Нима на земята има повече от една Църква? Не, защото е писано: "Има шестдесет царици, и осемдесет наложници и безброй девойки, но една е гълъбицата Ми, съвършената Ми." /Песен на песните 6:8-9/
"Ето, вие постите за препирания и карания,
И да биете с нечестиви пестници:
Не постете както днес
За да се чуе горе гласът ви."
Исая 58:4

Kubrick

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 36
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #3 on: February 09, 2012, 00:01:48 AM »
Много добре написана статия, ако мога да я нарека така. :)) Повечето е обаче сравнение между синагога и днешно събрание. Ами какво ще кажем за събранията след идването на Исус. С други думи, как да се събираме днес, защо и какво да правим на тези събирания.
"Не е глупак онзи, който дава каквото не може да се задържи, за да спечели каквото не може да се загуби."

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3595
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #4 on: February 09, 2012, 00:20:55 AM »
Quote
Ами какво ще кажем за събранията след идването на Исус. С други думи, как да се събираме днес, защо и какво да правим на тези събирания.

Точно това е проблема, че на събранията се гледа като на "сбирки" а не като на общности, за което говори Библията. Екклесия означава общност, а не сбирка. А общността предполага много повече от сбирки. Предполага един живот радикално различен и отделен от светската система.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #5 on: February 09, 2012, 01:14:46 AM »
Точно това е проблемът, че всичко се заключава до събранията/сбирките и не се гледа повече от това. Ако в темата да съм засегнал повече "формата" на събранията, тя не се изчерпва само с това, тъй като формата на събирането може да се направи изкуствено така или иначе и пак няма да е истинско.

За евреите според Писанията животът не се дели на религиозен и светски или на живот в храма/синагогата и живот извън храма/синагогата. Според Божия закон ходенето до тоалетна и поддържането на чистота е точно толкова важно колкото и отношението към прелюбодейството, например.

Евреите дори имат съвременни молитвеници, в които имат и молитва след като излязат от тоалетната и благодарят на Бога, че тялото им функционира добре и прославят Бога, че са се облекчили. Повечето от четящите може да се смеят, но евреите, които познават Писанията, не се смеят.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Kubrick

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 36
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #6 on: February 09, 2012, 01:25:12 AM »
Съгласен съм и с двама ви и най-вече с истината, че трябва да имаме живот а не някакви дейности и активности. За много хора християнството не се различава много от дефиницията за хоби или клуб.
"Не е глупак онзи, който дава каквото не може да се задържи, за да спечели каквото не може да се загуби."

zdravko

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 25
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #7 on: September 07, 2015, 21:56:53 PM »
Тихомир наистина изчеерпателно обяснява за положителното в синагогата в сравнение с днешните християнски катедрали, театри и ритуални зали. Но има някои много тежки и особени проблеми с тогавашните синагоги. Всъщност, като управлявани от фарисеите, те са в постоянен конфликт с Помазания, а оттам и този, който го е помазал - Бог. Така те се превърнали във врагове на Бога. И това са хора, които имали по-либерално отношение от днешните, както се вижда от написаното от Тихомир.

Тогава на какво ли са способни днешните? През вековете тези хора са използвали клади, войски, оръжия, мъчения, и каквото им дошло още на ум. Дали ако днес им даде някой власт няма пак да започнат? - аз не съм много сигурен.

Въпреки това там са хора, които са повярвали в Божия Син Исус от Назарет и с получили дара на вечния живот. Това е голямата разлика със синагогата от онова време. Сега едноличния цар наистина често е пълен с гордост и арогантност и всяка конфронтация с него е свързана с отлъчване. Въпреки това хората вътре често са вярващи, особено в протентантизма.

Това нито ги оправдава, нито ги защитава, само фактологизира. Затова е необходимо да се покаже истинското божие събрание и как то функционира.
Acts 17:11¨ И беряните беха по-благородни от солунците, защото приеха словото с всеко усърдие, и изпитваха всеки ден писанията дали е това така."

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #8 on: September 07, 2015, 22:43:19 PM »
Тихомир наистина изчеерпателно обяснява за положителното в синагогата в сравнение с днешните християнски катедрали, театри и ритуални зали. Но има някои много тежки и особени проблеми с тогавашните синагоги. Всъщност, като управлявани от фарисеите, те са в постоянен конфликт с Помазания, а оттам и този, който го е помазал - Бог. Така те се превърнали във врагове на Бога. И това са хора, които имали по-либерално отношение от днешните, както се вижда от написаното от Тихомир.
Синагогите не са били управлявани от фарисеите. Фарисеите са били уважавани учители. Имало е и садукеи. Те са били друга секта. Фарисеите са говорили повече по Писанията и са познавали Писанията по-добре от садукеите. Забележката "Не познавате Писанията, нито силата Божия" е отправена към садукеите.

Твоите изводи са базирани на факта, че за фарисеите се говори повече и си решил, че само те са били религиозният елит, че чак и управители на синагогите. Не е било така. Имало е и други религиозни секти освен фарисейската.

Синагогите често са били частни постройки, които са били направени от хора, които не са от фарисейската или садукейската секта. Тези постройки са били давани на евреите като място да се съберат и да дискутират. Нещо като "пенсионерски клуб" за пенсионерите, където хората се събират и общуват, но помещението не е задължително да е на някой от клуба.

Ти пишеш, че тези хора, по онова време, са били с по-либерално отношение от днешните. Аз не съм казал такова нещо. Точно обратното. Едно време ако кажеш нещо накриво, ще те убият с камъни. Виж как Христос каза нещо, което не им се хареса и те веднага скочиха с камъните. Това изобщо не е либерално отношение.

Quote
Тогава на какво ли са способни днешните? През вековете тези хора са използвали клади, войски, оръжия, мъчения, и каквото им дошло още на ум. Дали ако днес им даде някой власт няма пак да започнат? - аз не съм много сигурен.
Трябва да правиш разлика между католиците и техните подразделения и еврейските синагоги. Католиците са обединените Неронови фалшиви църкви, които да могат да инфилтрират тогавашните вярващи в Месията и самите те имат много различен вид събрания дори само като форма. Нищо общо с еврейските, но точно такива, каквито са днешните религиозни християнски събрания.

Quote
Въпреки това там са хора, които са повярвали в Божия Син Исус от Назарет и с получили дара на вечния живот. Това е голямата разлика със синагогата от онова време. Сега едноличния цар наистина често е пълен с гордост и арогантност и всяка конфронтация с него е свързана с отлъчване. Въпреки това хората вътре често са вярващи, особено в протентантизма.

Това нито ги оправдава, нито ги защитава, само фактологизира. Затова е необходимо да се покаже истинското божие събрание и как то функционира.
Аз гледам голямата разлика в това какво е било отношението на невярващите към вярващите в Месията тогава и отношението на невярващите към днешните религиозни. Разликата е огромна и се вижда, че тогавашните и днешните нямат нищо общо. Днес това някой да "повярва в Божия син" не означава нищо, защото повечето вярват в един "божий син", който само на име е същият, обаче като характеристика е друг. Като характеристика е с някакво слово, което част е остаряло и невалидно, а друга част е валидна само там, където на някой му изнася. И всичкото този "божий син" го толерира и е добър към всеки и всички. Това се нарича идолопоклонство.

Аз дори не говорих за арогантните днешни главни лектори, а за това, че цялата форма на събрание, духът на тези събрания, няма нищо общо с това, което е било тогава. Дори да има лектори, които с искреност говорят на хората, те самите са свидетелство, че са съгласни с всичко това и са един вид "искрено заблудени" хора, които утвърждават всичко това и не разбират, че това е спънка.

И още нещо, синагогите не са били никога задължителна част от обществото. Никога Бог не е заповядвал да правят синагоги, нито да се събират в тях. Имало е изискване да се прочита закона на празниците и през останалото време хората да живеят според праведните изисквания на Бога и по този начин да видят и другите народи колко справедливо съдят Божиите хора, когато става въпрос за битови въпроси или въпроси от обществена важност.

Синагогите са били направени като място, където да се видят и говорят хората, за да не ангажират винаги нечий частен дом, защото е писано, че не е редно да ходиш постоянно на гости у брата си, защото ще му досадиш. Затова независимо място, където да се видят, е било най-естественото. Другото е, че хората са имали желание да изследват текста и да обсъждат пасажи. Съвсем естествено е било да имат текста на определено място за събиране и там заедно да могат да го четат и тези, които не могат да четат да слушат също. В цялото това събиране не е имало нищо религиозно, нито задължително.

Когато Павел говори за събиранията, той не говори за събиранията в синагогите, защото не навсякъде е имало синагоги и Павел много добре е знаел, че синагогите са били традиция и обичай, а не главно изискване от Закона (каквото днес се налага). Павел е говорил за общуването между хората. А какво общуване имат днес хората да седят едни до други в зала, гледащи в 1 точка и мълчащи?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3595
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #9 on: September 08, 2015, 13:11:15 PM »
Quote
През вековете тези хора са използвали клади, войски, оръжия, мъчения, и каквото им дошло още на ум. Дали ако днес им даде някой власт няма пак да започнат? - аз не съм много сигурен.

В контекста на изказването ти за синагогите, излиза, че ти твърдиш, че еврейските синагоги са преследвали християните с клади, войски, оръжия и мъчения. Това говори за изумително непознаване на историята, защото еврейските синагоги са участвали в гонението на християните в един много кратък период от време (от смъртта на Яков, до падането на Ерусалим) и в този случай не са ползвали нито клади, нито войски, нито оръжия, нито мъчения, но са ги убивали с камъни, за което свидетелства и Писанието.

А след това именно така наречените християни са преследвали евреите и синагогите им с войски, мъчения, клади и прочие форми на подтисничество, гонения и геноцид. Толкова ли ти са слаби познанията по история, че да обърнеш всичко надолу с главата? Или може би аз не съм разбрал, какво точно си искал да кажеш, защото начина по който пишеш е доста неясен и имаш навика да сменяш рязко подлога на изречението без да поясниш това.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 230
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #10 on: March 23, 2021, 22:19:53 PM »
Вече от година покрай ситуацията с коронавируса затварят събрания в много държави, говоря за регистрирани пред държавата църкви. На други дават да се събират при намален капацитет, някои понасят огромни глоби. Много църкви се огъват и слушат кесаря, уважават претенциите му да бъде над Бога. Други гледат да бъдат верни и страдат.

Един такъв случай нашумя в последно време, на пастор в Едмънтън, Алберта, Канада, Джеймс Коутс, който не спира службите и конгрегацията не престава да се събира. След проповед върху Римляни 13 глава е арестуван и вече повече от месец е в ареста. Днес може и да са го освободили, по последна информация, но въпросът е принципен, тъй че този детайл не мисля, че е толкова важен.


Ето това са две негови проповеди, една от 20 декември и въпросната върху главата от Римляни от 14 февруари:

https://m.youtube.com/watch?v=QBzbvIyiSYs

https://m.youtube.com/watch?v=Dh6nXD4Rtg0

При всички положения да се отречеш от Христос и да се преклониш пред държавата (кесаря) е неприемливо, тъй че позицията на хората е по моему правилна и за похвала. Друг въпрос е дали ако църквата/събранието не беше регистрирано пред властите, дали щяха да имат тия проблеми? Ранните християни бяха ли регистрирали сбирките си пред римските власти? И всъщност как трябва да разглеждаме ударите, които понасят този мъж и вярващите около него? Дори събранието да не беше регистрирано, властите пак могат да дойдат и образно казано да ги разгонят под всякакъв претекст, по разпоредби днес едни, утре други.

Но се вижда, че формалните събрания са особено потърпевши. Което според мен е от една страна обещано гонение за верните, от друга може би и наказание за обвързването на християните по църквите към царствата на този век, защото чрез регистрацията си са приели да им бъдат подвластни.
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3595
Re: Има ли "ходене на църква" в Библията?
« Reply #11 on: March 24, 2021, 00:41:26 AM »
В Германия и Англия разгонват дори роднински събирания за празниците. Така, че в тези държави и домашните/неофициални събрания на християните със сигурност са засегнати от тия така наречени "мерки".

Иначе въпросния човек е освободен вчера, като са му свалени всички обвинения с изключение на едно за което ще водят дело срещу него.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.