Author Topic: Земеделие  (Read 30963 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Soldier

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 40
 • soldier
Земеделие
« on: February 01, 2008, 23:37:19 PM »
Интересен поглед върху темата, макар че не покрива само нея...


ЗАВЕТЪТ НА ГОСПОДСТВОТО

Божидар Маринов


“Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие, и нека владее . . . над цялата земя. . .” (Бит. 1:26)Божието първоначално намерение[/center][/center]

След като първите стихове на Битие ни казват, че вселената е създадена от Бога и че Бог е този, който създава ред във вселената, като прави дори небесните светила да служат на целите на човека, Библията ни дава информация и за създаването на човека. Стиховете в Битие 1:26-28, макар да са централни за нашето разбиране за човека, неговото естество, цели и предназначение, рядко биват проповядвани в църквите в България.

Затова може би толкова много християни биват изненадани, когато им кажа за първоначалното намерение на Бога при създаването на човека. (Разбира се, пропуските на пасторите може да са причина за незнанието на обикновените вярващи, но те не са извинение или оправдание. Какъвто и да е пасторът, всеки вярващ е длъжен сам да си чете Библията и да размишлява – това ще му помогне да не уповава на хора за своите познания в Божието слово). Това, което виждаме, е, че Божието първоначално намерение за човека е било в основата си икономическо.

Когато някой попита какво означава, че човекът е създаден по Божия образ, малко християни имат еднозначен и обоснован отговор. Обикновено в отговор на този въпрос съм чувал, че Божият образ в човека означава, че човекът има дух, или че може да говори, или че е морално отговорен, или че може да мисли и т.н.

Всички тези отговори може да са верни, а може и да не са; проблемът е, че те не са основани на нито един стих в Библията, който конкретно да потвърждава кой да е от тях. Разбира се, можем да кажем, че Божият образ в човека се състои в това, че човекът има дух, но няма стих, който конкретно да потвърждава това; може да изглежда логично, но остава в сферата на нашите си разсъждения.

Освен това, ангелите също са духове (Евр. 1:14), но никой не казва, че са по Божия образ и подобие. Ако просто кажем, че човекът е морално отговорен пред Бога и в това се състои Божият образ в него, ще напомня, че както ангелите, така и животните са морално отговорни пред Бога (за моралната о тговорност на животните, виж Бит. 3:14; Изх. 21:28-32, 35-36). Човекът може да говори и да мисли, но това важи и за ангелите, а понякога и за животните (Бит. 3:1; Чис. 22:28).

Наистина, рядко някой християнин поглежда точно стиховете, в които се говори за създаването на човека по Божия образ и подобие, за да разбере какво означава “по Божия образ и подобие.” Стихът в Битие 1:26 казва ясно: “Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие, и нека владее. . .” Най-близкото определение за Божия образ в човека е това: нека владее.

Това може би ще дойде като гръм от ясно небе за много християни, възпитани в манихейската традиция на българските църкви да се въздържат максимално от участие в земните дела, да не говорим да владеят над нещо. Като се опирам на стиховете в Битие 1:26-28, аз твърдя, че това, което прави човека да бъде уникален като създание и централен в Божия план, Божият образ в човека, се изразява във вложения от Бога в човека импулс към господство над създанието.

Бог е върховен Господар на цялата вселена и човекът, като направен по Божия образ, трябва да подражава на Бога, като упражнява господство над Божието създание. Този импулс към господство е характерен само за човека; не го притежават нито животните, които трябва да се покоряват на човека и да се страхуват от него (Бит. 1:26-28; 9:2), нито ангелите, които са служебни духове, чиято задача е да слугуват на вярващите (Евр. 1:14). С други думи, Божият образ в човека е икономически – импулсът към господство над земята и земните ресурси.

В Битие 2 гл. виждаме развитието на събитията след създаването на човека; те потвърждават моето твърдение, че първоначалното намерение, което Бог влага в човека, е икономическо по своя характер. В Бит. 2:5 се заявява, че по земята нямаше никакво растение, защото Бог още не е изпратил дъжд на земята и е нямало човек, който да я обработва. Това ни дава информация какво представлява един напълно развит според Божието намерение свят: Бог изпраща дъжд на земята, а човекът обработва земята. Икономическото съдържание на този стих би трябвало да е очевидно за непредубедения и непромит мозък.

Естествено, за да осигури първоначалния старт на икономическата дейност на човека, Бог му дава и първоначален капитал: градина с дървета (дълготраен капитал), река, която напоява градината (текущи активи) и злато и скъпоценни камъни (финансови активи). След това, както може да се очаква, Бог засели човека в тази градина, като постави пред него изисквания, които всеки доверител изисква от настойника на неговите активи: да я обработва (да влага капиталовите ресурси в производство с цел да ги увеличава) и да я пази (да предотвратява използването на управляваните капиталови ресурси от чужди лица за нежелани от собственика цели).

Нещо повече, четирите реки изтичаха от градината, което е трябвало да бъде достатъчно напомняне от страна на Бога Създател, че Той не очаква хората да останат да живеят в тесните рамки на градината, а, след известно време на обучение и придобиване на опит, да излязат извън градината в необработените и пусти местности, където чрез труд да въведат Божия ред, който са видели в градината и на който са се научили по време на своя престой в градината.

Естествено, някой би възразил, че изопачавам Писанието и виждам несъществуващи неща. “Битие 1 гл. в никакъв случай не съдържа някакво икономическо намерение от страна на Бога. Всичко в Битие 1 и 2 гл. е изцяло религиозно и духовно и думите, които звучат икономически, всъщност са само символични за духовната задача, поставена пред човека,” биха казали моите опоненти. Нека разгледаме и първата конкретна задача, поставена пред човека от Бога: Адам трябваше да наименова животните, които Бог доведе пред него.

Всички библейски коментатори са единодушни, че според библейската символика, да наименоваш някого или нещо, означава да вложиш в него някакво предназначение, цел на живота. В историята Бог често сменя имената на хората, когато дадените им преди това имена не съответствуват на предназначението, което Той е вложил в тези хора (Аврам-Авраам, Яков-Израел и Гедеон-Ероваал са най-очевидните примери за това). Името на човека показва неговото предназначение.

И така, Адам трябваше да даде имена на животните, тоест, да използва Божия образ в себе си, за да даде предназначение на всяко животно. Разбира се, аз не вярвам, че животните са били без предназначение преди Адам да ги наименова. Бог е създал всяко животно с определена цел и Адам, на основата на тази уникална характеристика в себе си – Божият образ – трябваше да потвърди Божието предназначение за всяко животно.

Бих искал тези, които държат на чисто духовното обяснение на Битие 1 и 2, да ми обяснят точно по какъв начин тези стихове за наименоването на животните могат да се освободят от своя икономически смисъл и да придобият чисто духовен смисъл. Какво духовно или религиозно предназначение може да има едно животно? Какъв е духовният смисъл на наименоването на животните? Може ли животното да бъде някакъв участник в поклонението пред Бога? Може ли то съзнателно да хвали Бога?

Наистина, в Библията виждаме, че някои животни все пак имаха духовно и религиозно предназначение като жертви в храма, но какъв е смисълът на животните като жертви, преди въобще да е имало някакъв грях? Освен това, според закона в жертва можеха да бъдат принасяни само чисти животни, а Бит. 2:19 изрично казва, че пред човека са били доведени “всички полски зверове и всички въздушни птици.”

Вместо да правя излишни мисловни спекулации, аз предпочитам да приема очевидното, а именно, че Бог приведе животните при човека като представяне на капиталови активи, за да даде възможност на човека да определи подходящата икономическа употреба на всяко животно.

Целият запис на сътворението на Адам и Божието намерение за човечеството е едно цяло: от заповедта да “владеят земята” до наименоването на животните виждаме действията на един върховен Бог, който създава света, създава същество по Своя образ и след това възлага на това същество определени отговорности по управлението на света. Тези отговорности са икономически и именно тази икономическа задача е в основата на първоначалното намерение на Бога при създаването на човека.

Заветът на господството

Дотук говорим за първоначалното намерение на Бога, но знаем, че в отношенията между Бога и човека бързо настъпва прелом: Ева послуша змията, а Адам послуша Ева и двамата ядоха от плода на дървото за познаване на доброто и злото, което им доведе Божието проклятие в Бит. 3 гл., както и изгонването им от градината. Адам и Ева бяха лишени от първоначалния капитал, който Бог в голямата Си благодат им беше предоставил. Ако Бог ги лиши от първоначалния капитал, дали ги освободи и от поставената им задача?

Очевидно, не. Заповедта към човека да владее земята не беше свързана с градината, а с Божия образ вътре в човека. Човекът съгреши, с което изврати Божия образ вътре в себе си, но, дори и в това извратено състояние, той си остана създание по Божия образ. Това ясно се вижда в думите на Бога към Ной в Битие 9:6: “Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее, защото по Своя образ направи Бог човека.”

(Ако някой още се колебае дали християните трябва да изискват смъртно наказание за убийците, нека обърне внимание, че Библията изисква смъртно наказание не поради някаква вътрешна ценност в човека, а поради Божия образ в него. Убиецът е посегнал на Божия образ; това е достатъчна причина да бъде представен веднага пред Божия съд. Бог и Неговият образ трябва да са първостепенна грижа на християните, а не въображаемото право на престъпника да живее. Само когато поставим Божия образ в човека на първо място в общественото право, можем да се надяваме на ефективна защита на живота, свободата и собствеността на хората.)

Но тъй като Божият образ в човека означава задача за господство над земята, тогава и след Падението човекът е длъжен да продължи да изпълнява задачата, поставена му в началото: да владее над земята. Земята е създадена за да бъде дом на човека и той трябва да продължи да я обработва и да я покорява през цялата вечност. Падението не променя тази задача и никъде не виждаме Бог да е променил първоначалното Си намерение и да е решил да изпрати човека на небето. Небето не е мястото, на което човекът ще отиде; небето е върховната морална реалност, която човекът, чрез труд и покорство пред Бога, трябва да доведе на земята.

Вярно е, че сега човекът е променен. Той вече не е онова съвършено създание, заради което Бог определи вселената като много добра. Той вече не носи съвършено в себе си Божия образ. Той продължава да носи този образ в себе си, но вече в извратен и несъвършен вид. Божият образ в човека продължава да свидетелствува на човека за задачата, поставена му от самото начало, но сега човекът се опитва или да подтисне това свидетелство в себе си, като дезертира от задачата си да покорява земята, или да покорява земята, но без да е покорен слуга на върховен Господар, т.е. без да го прави според Божиите изисквания.

Затова Бог направи задачата на човека по-трудна: Той му отне първоначалните капиталови активи, а освен това въведе промени в анатомията на жената – тя вече ще ражда в болки – и в “анатомията” на земята – на усиления труд на Адам тя ще отговаря с тръни и бодили. След Падението задачата за господство над земята остава валидна; но сега тя е по-трудна за изпълнение.

Божият завет

Ние наричаме тази задача към човека да завладява земята завет за господство. Преди да го разгледаме конкретно, накратко ще поясним какво разбираме под понятието “завет.” Завет е понятие, с което определяме договорни взаимоотношения между две или повече страни, с взаимни задължения и права, обикновено имащи вечен характер. Божият завет е понятието, с което определяме взаимоотношенията между Бога и Неговото създание, конкретно между Бога и човечеството като представител на цялото създание пред Бога.

Библейският завет има петточкова структура, която обобщава тези взаимоотношения в едно:

1.   Личността на Бога (трансцендентност, иманентност)
2.   Йерархия, власт, представителство
3.   Етика, закон, господство
4.   Клетва, съд, санкции
5.   Наследство, продължителност, приемственост

(За да избягна подробностите при обосновката и обясняването на петточковата структура на завета, на тези, които се интересуват, ще препоръчам книгата на Ray R. Sutton, That You May Prosper: Dominion By Covenant, едно блестящо първооткривателско изследване в структурата на библейския завет и в тълкувателната структура на цялата Библия. В случай, че някой иска по-кратко разглеждане на структурата на завета, ще му препоръчам моята поредица от статии “Библейски мироглед,” където сбито излагам заветната структура точка по точка.
Електронният ми адрес е bojidar@mail.vega.bg)

И така, Бог сключи завет с Адам, при който

1) Бог създаде цялата вселена и човека,
2) постави човека да владее създанието като представител на Бога,
3) спазвайки правилата (законите), установени от Бога за господство над земята;
4) според покорството или непокорството на човека под Бога той ще получи позитивни санкции (дъжд, просперитет и т.н.) или негативни санкции (смърт, болки, тръни и бодили);
5) (подразбира се), в крайна сметка праведните ще наследят земята и вечен живот, а неправедните ще бъдат отсечени от земята.

Този завет е вечен. Падението на човека не може да го освободи от условията на завета за господството. То го доведе под санкциите на този завет, лиши Адам от законните му права на наследство над земята, но по никакъв начин не освободи Адам или неговите наследници от задължението да завладяват земята под Бога.

Виждаме това ясно в историческото развитие веднага след Падението: Битие 4 гл. Още първото поколение след Адам – синовете му Каин и Авел – започнаха да изпълняват своята задача за господство, обработвайки земята и грижейки се за домашните животни. Каин, макар и изгонен, съгради град (обществени структури), а в следващите поколения хората постепенно се учеха да отглеждат добитък (ст. 20), да правят музикални инструменти и да свирят на тях (ст. 21), и да обработват металите (ст. 22).

Продължава
soldier

Soldier

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 40
 • soldier
Re: Земеделие
« Reply #1 on: February 01, 2008, 23:38:25 PM »
Продължението:

Малко повече от хилядолетие след Сътворението уменията на човечеството са достатъчно развити, за да може Ной да построи от дърво ковчега, а малко след Потопа започва и строежът на първата пирамида в Египет ( и двете са непостижими за съвременните технологии; технологичните способности на хората през първите две хилядолетия след Сътворението са сериозно доказателство срещу теорията за еволюцията; всъщност, обратното – деволюцията – е исторически факт).

Икономическата задача, поставена пред Адам – да завладее земята – започнала с наименоването на животните, бива развита и продължена от неговите потомци. Бог наистина унищожава човечеството в един световен Потоп, но на осемте спасени човека – символ на изкупеното човечество, Църквата – потвърждава Своя първоначален завет за господство, и дори нещо повече, дава още по-голяма власт в ръцете на човечеството, като въвежда смъртното наказание, и разрешава на хората да ядат месо от животни (Бит. 9:1-7).

Разбира се, този завет за господство не включва само конкретно икономическите действия на хората, макар те да са в основата му. Той включва и всички останали области на човешката дейност, свързани с покоряването на земята – наука, образование, обществени организациии, право, политическа дейност и т.н. Бог е създал човечеството в цялата му многообразна дейност и Неговият завет управлява всички области на тази човешка дейност. Тъй като човекът е създание по Божия образ, няма нищо в неговия живот, което би могло да бъде извън обсега на Божия завет.

Не съществува тайно място, принадлежащо само на човека. Няма никаква област на “свещено право” за човека. Бог има всички права и Той изисква от човека подчинение във всички области на неговата дейност. Но в основата на Божия завет е фактът, че Бог е дал на човека земята и земните ресурси и изисква от него да ги управлява като праведен настойник над поверена собственост.


Изкуственото разделение “икономика срещу морал”


Означава ли това, което изложих дотук, че аз пренебрегвам духовната страна на благовестието и го правя да бъде чисто материално, съсредоточено върху земните неща? Не. Само човек, който не е разбрал благовестието, може да твърди, че в Библията има някакво разделение между “духовните” и “материалните” задължения на човека пред Бога. Бог е създал и духовния, и материалния свят. Нашите задължения в материалния свят – икономическото завладяване на земята за Божията слава – са също толкова духовни, колкото и “чисто духовните,” религиозни задължения – поклонение, хваление, молитва и т.н.

Всъщност, работната седмица, установена още от началото в Библията, изисква човекът да отделя шест пъти повече време за икономическата си дейност, отколкото за прякото поклонение пред Бога в църквата. Това би трябвало да ни каже нещо за Божиите приоритети – Бог смята, че е шест пъти по-важно да завладяваме земята за Неговата слава, отколкото да пеем песнички в църквата и да си разказваме свидетелства за изцеления.

Не е възможно да отделим икономиката от морала на Библията. Манихейският дуализъм, в който са изпаднали църквите в България днес, приемайки, че истинските морални задължения на християните днес са “само духовни,” не е библейското учение. Библията изисква от нас да спазваме завета си с Бога навсякъде, както в църковните служби, така и в бизнеса и работата си. Нещо повече, икономическите действия на хората показват каква религия са възприели тези хора. Исус каза в Мат. 7:16, “от плодовете им ще ги познаете.” (Какво са “плодовете”? Не са ли видимите, материални действия на хората? Ако не са, тогава какво има предвид Исус под “плодове”?) Начинът, по който хората работят и вземат икономически решения, показва в кой бог вярват.

Но, ще каже някой, ако ние се стремим към власт над земята, а езичниците също се стремят към власт над земята, тогава в какво се различаваме ние от невярващите? Как да разберем дали наистина сме “в Духа,” ако трябва да се занимаваме с материалните неща? Каква е разликата между християнското господство над земята и езическото господство над земята?

Отговорът е един: Божият закон като средство за господство.Средство за господство


Бог не остави човека без конкретни инструкции как да завладява и управлява земята и нейните ресурси. Дори преди Падението, когато човекът беше безгрешен и Божият образ в него не беше извратен от греха, той се нуждаеше от постоянно общение с Бога, за да може да изпълнява своята задача за господството. В седмия ден на Бога (първи пълен ден за човека), когато Бог си почина от делата Си, Той напусна присъствието на Адам и Ева, но още същата вечер се върна в градината.

Това показва, че дори и съвършени, Адам и Ева щяха да се нуждаят от Неговото присъствие в Своята работа. Освен това, присъствието на дървото на живота и неговите плодове вероятно също са осигурявали необходимото всекидневно откровение за тяхната работа. (Плодовете на дървото за познаване на доброто и злото “отвориха очите” на двамата за дяволската “истина” – Бит. 3:7. Аналогично, яденето от дървото на живота би трябвало да държи очите им отворени за Божията истина.) След Сътворението Бог не е напуснал Своята вселена, оставяйки я да “тиктака” като гигантски часовник; във всяка секунда Той управлява всичко, което става. Следователно, Той не е оставил човека сам по себе си да владее земята. Заветът за господството включва в себе си и условието човекът да владее земята според Божиите изисквания, а не според своите автономни решения.

Ако съвършеният, безгрешен човек се нуждаеше от Божието откровение във всеки момент от своята дейност, колко повече това важи за падналия, грешен, извратен в сърцето си и в помислите си човек. Бог дава на човека конкретни инструкции за покоряването на земята – Божия закон. Божият закон е средството на човека за господство над земята. Без подробни инструкции за управлението на земните ресурси човекът не би успял да изпълни своята задача за господство. Нещо повече, без Божия закон човекът не би могъл да постигне нищо.

Библията ни дава тази конкретна инструкция за завладяване на земята. Цялата Библия и особено книгите от Изход до Второзаконие дават на човечеството “правилата за поведение” в Божията собственост – Божия закон. Ясно е, че макар да му е възложена власт над земята, човекът няма право да я управлява според своите си собствени закони, а според законите на Създателя. Още от самото начало Адам трябваше да спазва Божия закон, ако иска да получи просперитет и господство над Божията земя. Същото важи и за неговите потомци днес – ако искат да изпълняват Божия завет, да упражняват господство над земята и получат в наследство цялата земя и вечен живот, те трябва да спазват Божия закон.


Божият закон: Божият характер на практика


За съжаление християните в България не разбират мястото на Божия закон в Божия план за историята. Почти навсякъде в българските протестантски църкви пасторите тълкуват неправилно стиха “не сте под закон, а под благодат” (Рим. 6:14), като твърдят, че Павел иска да каже, че старозаветният (Мойсеевият) закон вече не е валиден днес. Създават изкуственото разделение Стар срещу Нов Завет, като Новият Завет отхвърля Стария, като че ли Исус не каза, че дойде да изпълни закона, а не да го разруши, и че всяка йота и точка от закона ще бъдат валидни дори и след като небето и земята преминат (Мат. 5:17-18).

Като че ли Павел не насърчаваше Тимотей във 2 Тим. 3:15-16, че от малък знае Писанията, които го правят “мъдър за спасение чрез вяра” и че “всичкото писание е боговдъхновено.” (Кои Писания? Новият Завет не е бил написан, когато Павел пише писмото си, да не говорим когато Тимотей е бил малък. Излиза, че Старият Завет ни прави “мъдри за спасение чрез вяра.” Впрочем, нека разочаровам онези, които вярват, че са се отървали от закона и като отидат на небето, там Мойсеевият закон няма да го има: Откр. 11:19 казва, че “се отвори Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчегът на завета.” За съдържанието на ковчега на завета, виж Евр. 9:4.)

Грешката на пасторите е, че вместо да търсят предназначението на човека там, където то е посочено, а именно, в Битие 1:26-28, те предпочитат да смятат, че по някакъв начин Бог е променил Своето първоначално намерение и сега, вместо да изисква от човека да изпълнява своята задача за господство, дадена му в началото чрез Адам, Бог има намерение да спаси част от хората, като ги заведе на небето.

Бягството от земята става първостепенна грижа на християните, а не покоряването на земята под Божиите закони. И тъй като “спасението към небето” става централна грижа на християните, думите на Павел, че “не сме под закон, а под благодат,” се тълкуват, че въобще вече не трябва да се покоряваме на Божия закон, нито сме под неговите изисквания. Но тогава защо Исус казва, че не трябва да нарушаваме закона (Мат. 5:19)?

Тъй като всички ние сме родени в грях и сме съгрешили, Божият закон ни носи единствено смърт. Това означава ли, че Божият закон е зъл или неправеден? Не: законът е свят, праведен и добър (Рим. 7:12). Нашето лошо естество е това, което прави закона заплаха за нас. Никой от нас не може да се спаси по закона, защото всички по закона заслужаваме смърт. Затова Бог ни дава спасението Си чрез заместителската жертва на Исус Христос, който умря за нас, за да бъдем ние спасени. Ние вече не сме под закона, защото не сме под проклятието на закона, а сме под Божията благодат.

Тази жертва на Исус отхвърля ли закона? Не, както самият Исус каза (Мат. 5:17). Жертвата на Исус Христос на кръста отнема от нас онова, което е довеждало върху нас смъртното наказание, изисквано от закона – нашето грешно естество. Но изискванията на закона остават върху нас. Ние вече не спазваме закона, за да се спасим (така или иначе не можем). Ние спазваме закона именно защото вече сме спасени и спокойно можем да за почнем да изпълняваме изискванията на закона, без да се страхуваме от проклятието на закона. Законът вече ни показва как да живеем като спасени и изкупени хора, в контраст на начина ни на живот преди нашето повярване.

Библейските коментатори обикновено разглеждат жертвата на Исус Христос като върховното действие на Бога, с което Той възстановява хората към тяхното първоначално състояние, което те са имали преди Падението (или биха имали, ако Сатана не беше успял в своето изкушение в градината).

За Новия Завет пророчеството в Ерем. 31:33 казва: “Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след ония дни, казва Господ: Ще положа закона Си във вътрешностите им, и ще го изпиша в сърцата им.” Разликата между Стария и Новия Завет не се състои в утвърждаването или отхвърлянето на закона – законът е неизбежна реалност и в двата завета – а в мястото на закона – каменни плочи срещу живо сърце.

Нека се върнем към началото. Ако Новият Завет на Исус представлява възстановяването на първоначалното състояние преди Падението, тогава преди Падението по някакъв начин Божият закон е бил написан в сърцето на Адам. Коя е тази характеристика на Адам, която е носела в него Божия закон? Божият образ. Божият образ в Адам, неизкривен и неизвратен от греха, е давал на Адам откровение за законите, според които Бог е изисквал от него да управлява земята.

Нещо повече, Божият образ в Адам му е давал да притежава и Божия характер, тоест, способността да постъпва във всяка ситуация така, както Бог би постъпил. Ако Адам не се беше поддал на изкушението, той щеше да бъде пред цялата природа съвършен представител на Създателя, управляващ създанието така, както самият Бог би го управлявал, вземайки същите икономически решения, които Бог лично би вземал във всяка икономическа ситуация.

Божият закон е Божият характер. Той ни показва как Бог би постъпил във всяка ситуация. И тъй като Божият характер (образ) в човека се изразява в импулса на човека към господство над земята, Божият закон ни показва как Бог иска от нас да упражняваме господство над Неговата земя. Следователно, Божият закон е нашето средство за праведно господство над планетата земя и нейните ресурси.


Омразата към Божия закон


Грехът извращава човечеството и скоро след Падението хората започват да стремят да избягнат задълженията си по завета за господството. От самото начало до днес историята представлява поредица от събития, при които затъващото в грях човечество отчаяно се стреми да отхвърли задачата за господство, като заедно с това избегне и негативните санкции, свързани с това отхвърляне на Божия завет.
Въпреки голямото многообразие на бунта срещу Божията власт, като цяло можем да разделим отхвърлянето на завета за господство на две основни течения.

Едната част от падналото човечество продължава да упражнява господство над земята, но отхвърляйки правилата, по които Бог изисква това да става. Ориентираните към власт грешни хора се покоряват на импулса към господство, вложен в тях, но не искат да се покоряват на Божия закон. Тъй като не може да няма никакъв закон, те създават свои собствени закони, с които заместват Божия закон.

Тези закони са бледа имитация на Божия закон; те често дори следват Божия закон в някои от предписанията му, но цялата същност на езическите закони е насочена против властта на Бога върху действията на човека. Никой закон, обаче, не може да даде на хората мъдростта (ефективността), която Божият закон им дава в управляването на земните ресурси. Така езическите общества, следвайки своите си закони, обикновено са общества на хаос, ниска производителност и дългосрочна бедност.

Контролът върху обществото, когато не е в ръцете на Бога и Неговия закон, трябва да бъде в ръцете на хора и на човешките закони, което от своя страна създава тирания, подтисничество и юридически произвол. Човекът владее земята и другите хора в обществото, но го прави като жесток настойник, когото не го е грижа за запазването и преуспяването на дома. Аз наричам всички религии и философии, чиято цел е властта над земята чрез човешки закони, религия на силата.

Друга част от човечеството, в стремежа си да отхвърли Божия завет, отхвърля въобще самата задача за господството. Съществуват множество религии и философии, които препоръчват оттеглянето от участие в материалния свят като “върховна мъдрост” и проява на морална зрялост. Светът не е създаден, за да бъде управляван от човека. Сама по себе си материята е зла и, за да избяга човекът от това зло, той трябва максимално да освободи себе си от “вплитане” в материалните дела. Бягството от земята (чрез нирвана и т.н.) се смята за върховна цел и освобождение на човечеството. Аз наричам тези религии религия на бягството.

Общото между двете религии е омразата им към Божия закон. И поклонниците на силата, и поклонниците на бягството от света мразят Божия закон, защото той свидетелствува за Божия характер, за Бога, който ще съди всеки човек според неговото съобразяване с Божия завет – “нека владеят земята.” И двете религии отричат, че Бог иска земята да бъде управлявана според Неговите стандарти, и затова се съюзяват срещу всеки, който настоява, че заветът за господството е още валиден.

За съжаление, църквата в България днес е на страната на религията на бягството. Християните не само не вярват, че могат да владеят земята според Божия закон, но и яростно отхвърлят всеки, който твърди, че заветът на господството е валиден и днес и християните трябва да започнат да завладяват земята, покорявайки всяка област от живота на човечеството на изискванията на Божия закон. “Ние сме под благодат, не под закон,” папагалски повтарят те, без да осъзнават, че отричайки властта на Божия закон, те всъщност поставят себе си под езическия закон.

Езичниците, от своя страна, които искат да владеят земята, но не според Божия закон, налагат своите икономически правила и закони, които са в бунт против истинския закон на вселената. Както надзирателите от времето на Мойсей се съюзиха с Египетската държава срещу Мойсей, така и пасторите на съвременните църкви в България по-скоро биха се съюзили с езическата държава, отколкото да проповядват валидността на Божия завет за господството и, заедно с него, на Божия закон като средство за господство.

Заключение

Бог създаде човека като отговорен настойник над Божието създание. Човекът беше направен по Божия образ, което означава, че в него беше вложен импулсът към господство над земята и земните ресурси. Бог установи Своя завет с човека, според който човекът трябваше да владее земята според Божия закон, прилежно спазвайки “правилата за поведение” върху Божията собственост.

В основата си този завет беше икономически. Това не означава, че заветът не беше духовен или религиозен. Но религиозното поклонение на човека под Бога трябваше да се изразява в правилното управление на земните ресурси съобразно Божиите изисквания. Като първоначален капитал за икономическата дейност на човека Бог му подари дълготрайни активи, текущи активи и финансов капитал. С този първоначален капитал човекът трябваше да започне своята дейност по покоряване на земята под Божия закон. След известно време на обучение човекът трябваше да излезе от градината и да приложи придобитите си умения в неустроения свят извън градината.

Адам и Ева се поддадоха на изкушението и позволиха на Сатана да ги подлъже да използват неправилно ресурсите на градината. Поради това Бог ги лиши от техния първоначален капитал, но те не бяха освободени от задачата, която имаха под завета за господството – тази задача не беше свързана с градината, а с Божия образ, който остана в тях (Бит. 9:1-7), макар и вече изкривен и извратен от греха. Икономическата/моралната задача на човека да упражнява господство остана, но стана по-трудна за изпълнение.

Заветът за господството върху земята не означава безусловно господство без правила или ограничения. Човечеството трябва да спазва Божия закон, ако иска да упражнява праведно и успешно господство над Божиите ресурси. Божият закон е отражение на Божия характер и следователно показва как Бог би постъпил във всяка ситуация, в която хората попадат във своята всекидневна дейност по завладяването на земята. Божият закон е неизбежно свързан с Божия образ вътре в човека, следователно отхвърлянето на закона означава отхвърлянето на Божия образ.

Непокорното човечество отхвърля завета за господството, като или 1) завладява земята, но без да следва изискванията на Божия закон, или 2) дезертира от задълженията си по завладяването на земята и нейните ресурси за Божията слава. И двата случая хората мразят Божия закон, защото той им свидетелствува за неизбежните задължения на Божия завет, за неговата праведност и истинност (и икономическа ефективност, в сравнение с икономически импотентните езически философии) и, в крайна сметка, за неизбежността на съда, на който Бог ще съди всички хора според работата им по покоряване на земята и нейните ресурси за Неговата слава.

Църквата в България, като отхвърля Божия завет за господство и Божия закон, на практика е станала съюзник на враговете на Бога, които искат господство, но без Божия закон. Омразата към Божия закон не освобождава християните от закона; тя само ги поставя под законите (икономически, правни, психологически, образователни и т.н.) на езичниците. Резултатът е налице – икономически хаос и кризи – и първостепенна вина за това носят християните.

Църквите трябва да възстановят проповядването на Божия закон като единственото средство за господство върху земята. Християните трябва да осъзнаят своите задължения по завета за господството и да започнат да изискват Божията земя и ресурси за Бога и Неговите законни представители на земята – църквата.

Бог няма да позволи никаква форма на бягство (грабване и т.н.) от заветните задължения на християните; те ще трябва да се заемат на работа и да покорят всичките Му врагове за Негово подножие (да лишат враговете Му от всякаква власт над земните ресурси). Възстановяването на властта на християните над земята е истинската добра новина на благовестието.
soldier

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 200
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Re: Земеделие
« Reply #2 on: February 18, 2008, 09:44:05 AM »
 


     ???  НЕ  МОГА  ДА  РАЗБЕРА  какжо   общо  има    тоя   прекомерно  дълъг   материал  с  темата  и  конкретно 
ситуацията  в   България.
"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус -. Ев  Лука  12:1 стих
   "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВО

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 230
Re: Земеделие
« Reply #3 on: February 18, 2008, 12:31:49 PM »
НЕ  МОГА  ДА  РАЗБЕРА  какжо   общо  има    тоя   прекомерно  дълъг   материал  с  темата  и  конкретно  ситуацията  в   България.

Има повече общо отколкото може да си представиш.

Soldier, признавам, че и аз първия път набързо го прегледах този текст и си изградих погрешно мнение за него, но сега Бог ми даде очи и благовремие да видя истината и ползата в него. Благодаря ти, че си го публикувала. Много е уместен. Все повече и повече разбирам всъщност Божия завет с хората, зависимостта ни от Него, Неговите пътища, и Неговите средства.

Много пъти като съм казвал "Отче наш" съм потръпвал, когато съм казвал частта за насъщния хляб, защото си казвах вътрешно: "Е как Бог да ми го е дал, като аз сам си го изкарах." Не можех с разбиране да го кажа това пред Бога. Но имаше и моменти, когато знаех, че Бог САМ ми е снабдил нуждата--съзнавах го в духа си--и тогава можех най-искрено и смирено да Му благодаря.

От малък съм си бил градско дете и никога не ме беше блазнил селския живот: толкова труден, тягостен, мръсен, назадничав. Такива бяха названията, с които се изкушавах да го характеризирам. Беше една отживелица, скучна, мрачна. Но с моето спасение и постепенно проглеждане, Бог ми даде очи да оценя и разбера смисъла на Неговото творение: на земята, водата, слънцето, деня и нощта, живите организми. Бях удивен. Няма да забравя как като засадих градина миналата година за първи път в живота си, аз видях чудото наречено живот: видях как семето става растение, което расте, цъфти, дава плод--всичко според както Бог го е замислил. Тогава се смирих, защото видях, че не аз го правя да расте и ражда; аз бях само един свидетел на Божията благодат. Ако Бог дадеше дъжд, щеше да има реколта, ако не--Неговата воля да е, няма да уповавам на себе си. И лека-полека почнах да разбирам какво означава да се моля за насъщния си, защото ставах зависим не от моите методи за изхранване или други светски икономически похвати, а от Божието създание и благоволение. Това е чудно нещо. Не само като идея, или насока за справяне със живота--като някаква интересна алтернатива--а като повод и начало на общение с Живия Бог. Нещо, което в друга обстановка, нямаше как да разбера.

Но нека се върна към коментара върху публикуваната статия.

Има толкова много, което може да се напише. Ще наблегна обаче на няколко цитата, които ме осветлиха (трябва да подчертая, че статията трябва в цялостта си да се разгледа, за да не се изтълкува погрешно):

Quote
Само човек, който не е разбрал благовестието, може да твърди, че в Библията има някакво разделение между “духовните” и “материалните” задължения на човека пред Бога...

Ако съвършеният, безгрешен човек се нуждаеше от Божието откровение във всеки момент от своята дейност, колко повече това важи за падналия, грешен, извратен в сърцето си и в помислите си човек. Бог дава на човека конкретни инструкции за покоряването на земята – Божия закон...

Quote
Грехът извращава човечеството и скоро след Падението хората започват да стремят да избягнат задълженията си по завета за господството. От самото начало до днес историята представлява поредица от събития, при които затъващото в грях човечество отчаяно се стреми да отхвърли задачата за господство, като заедно с това избегне и негативните санкции, свързани с това отхвърляне на Божия завет.

Тук съзирам целия стремеж на съвременния свят да съществува независимо от Бога, да си създаде една своя икономика по собствено усмотрение, за да не трябва да разчита на Неговото благоволение--именно защото за грешния и непокаян човек е жива мъка да покорява земята и да върши въобще Божията воля, непосилно е. Та кой в днешно време иска да работи тежка физическа работа, да копае, да оре, да сади, да жъне, и по този начин да се препитава? Повечето хора търсят нови, по-лесни начини за препитание, по-ефективни уж. Не че няма и ефективност в новите технологии, но основата на съвременния модел за развитие (икономическо, политическо, социално) е независимостта от Бог и неподчинението на Божиите закони. Стига се дотам, че човек дори се изживява като създател: модифицира организми, клонира, и т.н. Дори може да произвежда храни по неестествени, неприродни начини--без почва, слънчева светлина, без дъжд, без неоходимата температура. Стига се до абсурда ние да внасяме турски домати произведени в пустинята по "съвременна технология", докато нашите плодородни земи пустеят. А какво има в тези домати, и дали те въобще са домати, няма нужда да коментирам!

Ключът тук е, че владеенето над земята е тежко нещо (по Божия начин), и несигурно, и на плътският човек не му се ще да се занимава, особено ако има добре-звучащо извинение да го стори. Кой в днешно време се мъчи да работи земята? Изкарват ли се пари от такъв бизнес? Лесни пари? Поощрява ли държавата такъв бизнес? Напротив, не е нужно да си гений, за да знаеш, че със земеделие няма да станеш милионер. Много по-лесно е да влезеш на финансовите пазари и да направиш бърза печалба, с малко хитрост и предвидливост. Обличаш костюм, работиш в луксозен офис, радваш се на някакъв социален статус и много възможности--това не е ли по-леко от полската работа? Най-малко ти разчиташ на себе си, на собствената си сила, на собствения си ум, на собствената си хитрост. Тук не твърдя, че човек трябва да е глупак преднамерено, или че не може да има бизнес, но че всичко трябва да се върши според Божията воля и според Божията провизия, в Божията икономика, а не както е "най-ефективно" според световните практики.

Като четох този цитат се сетих следния стих от Битие, трета глава, когато Бог прогонва Адам и Ева от райската градина:

Gen 3:17  А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си.
Gen 3:18  Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева.
Gen 3:19  С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.


Че кой човек ликува като чете тези стихове? Това е Божие наказание, и макар да е справедливо, резултатът за нас няма как да ни радва. Защото установеният от Бога ред в градината посадена от Него, благословената земя, и упованието на Господа, биват изгубени поради грехопадението. И законът става тежът, изискванията трудни, дори непосилни. Падналият човек има други желания. И едно от тях е да се спаси от тази мъка и това проклятие, което всячески му напомня за неговия грях и го поставя на колене пред Бога.

Quote
Въпреки голямото многообразие на бунта срещу Божията власт, като цяло можем да разделим отхвърлянето на завета за господство на две основни течения.

Едната част от падналото човечество продължава да упражнява господство над земята, но отхвърляйки правилата, по които Бог изисква това да става. Ориентираните към власт грешни хора се покоряват на импулса към господство, вложен в тях, но не искат да се покоряват на Божия закон. Тъй като не може да няма никакъв закон, те създават свои собствени закони, с които заместват Божия закон...

Друга част от човечеството, в стремежа си да отхвърли Божия завет, отхвърля въобще самата задача за господството. Съществуват множество религии и философии, които препоръчват оттеглянето от участие в материалния свят като “върховна мъдрост” и проява на морална зрялост. Светът не е създаден, за да бъде управляван от човека.

В тези усилни времена, когато нечестието на човеците нараства ежедневно, ще ни става все по-трудно да следваме Божията воля, особено ако се стремим да намерим някакъв баланс или обща част между Божието царство и царството на сатана. Божието намерение за нашия живот на земята е различно от светското във всяко отношение. Бог ще изпитва мотивите ни за всяко наше житейско решение: дали е плод на изгода, възможност, или удобство, или е наистина според Неговата воля и водителство.

В тази връзка това как изкарваме прехраната си и отношението ни към земята е много важно, за да не бъдем заблудени от лукавия и да отпаднем от Божията благодат. Всяко нещо, което ни кара да бъдем по-малко зависими от Бога, независимо колко ефективно или актрактивно изглежда, не е от Него. Това се отнася не само за "материалните", но и за "духовните" въпроси.
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 200
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Re: Земеделие
« Reply #4 on: February 18, 2008, 12:50:30 PM »
Quote
НЕ  МОГА  ДА  РАЗБЕРА  какжо   общо  има    тоя   прекомерно  дълъг   материал  с  темата  и  конкретно  ситуацията  в   България.

Quote
"Има повече общо отколкото може да си представиш."

   
                         И      как   точно     знаеш     какво    мога   да  си    представя.?    Предпочитам  точни   хора   с    точни    отговори.
         
           Мъгляви   локуми    всеки    може    да    разтяга.
"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус -. Ев  Лука  12:1 стих
   "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВО

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 230
Re: Земеделие
« Reply #5 on: February 18, 2008, 12:55:17 PM »
Бог няма да позволи никаква форма на бягство (грабване и т.н.) от заветните задължения на християните; те ще трябва да се заемат на работа и да покорят всичките Му врагове за Негово подножие (да лишат враговете Му от всякаква власт над земните ресурси). Възстановяването на властта на християните над земята е истинската добра новина на благовестието.

Още едно уточнение, което трябва да направя. Заради многото писане го пропуснах, а то е изключително важно. Забелязвам зов към борба за завладяване обратно на земята и земните ресурси от християните, едва ли не за установяване на Божието царство на земята с икономически или политически приоми, което не е библейско. Едно е да живеем според Божия замисъл и да използваме земните ресурси, според както Той изисква, друго е да се хвърлим в реваншизъм и да се опитваме да изземем земята обратно от света. Ясно е писано:

1Jn 5:19  Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

Joh 18:36  Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук.

Col 3:1  И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога.
Col 3:2  Мислете за горното, а не за земното;
Col 3:3  защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.

2Co 10:3  Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме.
2Co 10:4  Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости.


Исус ще установи своето царство на земята при завръщането си. Ние да се опитваме да го наложим на светските хора с християнизиране на институциите и практики на този свят е богохулство. Писано е:

Mat 5:5  Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

Затова ние трябва да се молим: "Амин! Дойди, Господи Исусе!" (Откр. 22:20).
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 230
Re: Земеделие
« Reply #6 on: February 18, 2008, 12:58:45 PM »

Quote
Има повече общо отколкото може да си представиш.
 
                         И      как   точно     знаеш     какво    мога   да  си    представя.?    Предпочитам  точни   хора   с    точни    отговори.
          Мъгляви   локуми    всеки    може    да    разтяга.

Аз изложих своята аргументация. Никъде не виждам твоята. Бъди точен и пиши с точни и обосновани отговори.
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 200
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Re: Земеделие
« Reply #7 on: February 18, 2008, 14:33:04 PM »

        Мисля  че  съм   достатъчно   ясен.
"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус -. Ев  Лука  12:1 стих
   "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВО

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 200
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Re: Земеделие ---- do byFaith
« Reply #8 on: February 18, 2008, 15:14:20 PM »


            За   ЛС    което    си  ми  пратил    мога    много   да   кажа   но    ще  се   въздържа.
Всъщност  ап. Павел  казва - "Ти   които   учиш   другите  -  учиш    ли   и  себе  си?"
"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус -. Ев  Лука  12:1 стих
   "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВО

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Земеделие
« Reply #9 on: February 18, 2008, 15:27:56 PM »
        Мисля  че  съм   достатъчно   ясен.

Напротив. Изобщо не става ясна позицията ти по въпроса.


А личните съобщения са за лични разговори.
Така поставено изказването:
Quote
            За   ЛС    което    си  ми  пратил    мога    много   да   кажа   но    ще  се   въздържа.
Всъщност  ап. Павел  казва - "Ти   които   учиш   другите  -  учиш    ли   и  себе  си?"
може да е много подвеждащо. Най-малкото защото се коментира липсващо мнение.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Soldier

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 40
 • soldier
Re: Земеделие
« Reply #10 on: February 19, 2008, 02:03:03 AM »
Тестът на Божидар Маринов наистина е дълъг.
Но е полезен.

"Мъгляви   локуми    всеки    може    да    разтяга" - не мисля The Disciple, че този тон на изразяване е много подходящ. Но пък е показателен...

Поддържам johnny_fx, допълненията му са добри, а също е прав, че целта ни не е земното царство.
Исус каза " Божието царство" е всред вас", значи то трябва да е сред нас? А какво представлява то - пространство, място, състояние?
Исус нарича Сатана князът на този свят, т.е. управителят на този свят.
Явно е, че грахопадението анулира пълномощията на човека  да владее земята и всичко, което е на нея. 
Оттук нататък, обаче - това значи ли, че изобщо човекът не трябва да се занимава с управление - на земните дела? Явно - също не. Но, докъде и как?!

Бог поставя и Бог сваля царе, т.е. пълномощията на Сатана са ограничени, защото Бог владее и над него, като управител.
И навлизаме в границите на неща, които не ни е дадено точно да знаем - договорните отношения на Бог и Сатана в подробности - относно властта му над хората, животните, земните ресурси и управлението на народите.

Няма съмнение, че ситуацията на земята ще се влошава, а трябва ли изобщо да участваме в това, което става около нас, или не, и доколко - ако тряба?
soldier

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 200
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Re: Земеделие
« Reply #11 on: February 29, 2008, 04:05:43 AM »

Quote


          "
Тестът на Божидар Маринов наистина е дълъг.
Но е полезен.

"Мъгляви   локуми    всеки    може    да    разтяга" - не мисля The Disciple, че този тон на изразяване е много подходящ. Но пък е показат.."

        Това  ми  при лича  на  един  армеиски  маитап :  Службата  е  тежка   но  за  сметка  на  това  ......

         И  за  какво  е  показателен  тонът? Тоя  материал  ако  бех  го   писал  аз    щеше  да  е  9  дена   10   нощи.)

   Ще  говорим  пак  по  тоя   вапрос.
"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус -. Ев  Лука  12:1 стих
   "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВО

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 940
Re: Земеделие
« Reply #12 on: May 17, 2008, 21:19:17 PM »
" Но в основата на Божия завет е фактът, че Бог е дал на човека земята и земните ресурси и изисква от него да ги управлява като праведен настойник над поверена собственост."/ цитат/
                                                 
                                       
Сега сме се отдалечили неимоверно от това да обработваме земя.
Кой изобщо има земя , а и да има , знае ли как да я обработва.
Семейството ми притежава земя , която е дадена на арендатори.не е малко , но никой си няма хабер от земеделие.Аз съм хващал понякога мотика , или коса , когато е било нужно да се коси трева на вилата в едно село до Русе.но това е инцидентно.Откакто съм завършил образованието си държа само мишката, ролетката, или моливи.
В задаващите се времена , на трудни икономически ситуации , наистина е важно да можем да разни "селски " неща , това наистина ще е полезно.
Понякога си мисля , че това което работя е суета понеже е виртуално и напрактика не работиш с ръцете си , макар и да мислиш и измисляш разни неща и да ги визуализираш на монитора. Но ние все пак живеем в този свят , и трябва да се съобразяваме със ситуацията в градовете.Хич не е зле ,обаче, да има човек умения с мотика и да разбира от пчеларство и кокошки например , или пък от отглеждане на кози.
Ако някой знае някой полезен сайт в такава връзка да пише :)

Изглежда ми чудесно / естествено защото виждам само романтиката/ , живота на хората в неиндустриалните векове.Да ставаш преди изгрев , да доиш кози , да имаш много дечица, да общуваш много до насита със съседи и ако сте вярващи да се събирате заедно , да си говорите за Исус , заедно да Му благодарите , да пеете.Може би това ще бъде така в милениума.
Предстоят славни времена , но преди това предстоят и страдания.

Затова и подготовката ни е добре да е адекватна


mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Земеделие
« Reply #13 on: May 17, 2008, 21:28:47 PM »
Ами да, това е и целта на този раздел от форума. Някои които също така не знаят повече от мишка и клавиятура, вече са започнали да четът, даже и да експериментират :)

Ето една тема за начало:

http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=232.msg2122
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 200
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Re: Земеделие
« Reply #14 on: June 05, 2008, 01:43:30 AM »

     

          Така,  какво  точно  имах  предвид:

          Селото  в  което  ние  имаме  къща  се  намира  в  Западна   България.  Там   за  съжаление    се  подвизава  една  местна  мутра- феодал -едър  земевладелец,   които  е  взел  стопанския  двор  на  селото  и  голяма  част  от  земята  под  наем   (аренда).      Същия  има  земя и  построики  и  в  други  села  наоколо. Доколкото   знам  притежава  и  земи  в  севе
рна  БГ - Добруджа.      Тои и  неговите  хора имат  обичаи  да  наемат  работници  после  да  не  им
плащат а и  често  ги  бият  на  изпроводяк. Охранителите  му   шетат   насам -натам   из  селото  а и  по  пътишата  извън   селото  и  се  чустват  като  абсолютни   господари.  Един  път  на  мен  ми  бяха  искали  лична  карта - а  нямат  това  право.  Полицията  ги  толерира  и  си  прави  100%  пас!

        Единствената  "полза"   която  имаме  от  това  е  че  в   селото  не  идват  цигани.


      Е,  какво  земеделие   да  развивам  при  тази  обстановка -  мене   определено  ми  е  неприятно  да  ходя  там.
            За  това  и  не  виждам   нищо   общо  между  тази  статия  и    деиствителността  в  България
.

 
"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус -. Ев  Лука  12:1 стих
   "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВО