Author Topic: Лъжеученията на протестантите  (Read 6234 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Christian123

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 29
Лъжеученията на протестантите
« on: January 08, 2023, 00:58:58 AM »
Реших да пусна нова тема свързана със заблудите на протестантите. :)

"Протестантизмът не е възстановил древното християнство,
а е заменил едно изопачаване на християнството с друго,
и това било нова, и по-горчива от първата, лъжа"
("Христианства нет без Церкви"; М.1995., стр.4; архимандрит Иларион Троицки)

И така, грешката на Лутер е, че от едната крайност на католицизма, преминава в другата крайност на протестантизма, като не се обръща към светоотеческото наследство.

Отричайки авторитета на Свещеното Предание, протестантизмът го заменя със свое предание - Символическите книги, целта на които била да съхрани протестантското учение от стихията на личните мнения(!). Но след смъртта на Лутер през 1546 г. в лутеранството се оформили няколко враждуващи партии. Отвън то било атакувано най-вече от анабаптисти и калвинисти. Най-вече поради стремежа да се запази учението на лутеранството от нововъзникналите секти възниква формулата на съгласието. Призната е през 1580 г. от 96 светски владетели и 8 000 духовни лица. И все пак в лутеранството няма единно мнение по въпроса със символичните книги.  В резултат се оформят две главни течения – либерално, което отрича значението на символическите книги, и консервативно, което ги счита за боговдъхновени.

Всички вероизповедни принципи на лутеранството са изложени в символическите книги. Това са:

1) Символ на вярата - общ с католицизма.
2) "Аугсбурското изповедание" (1530 год.) - съставено е от Меланхтон, а е одобрено от Лутер;
3)  "Апология на Аугсбургското изповедание" (1531 год.)
4) Шмалкалденски членове (ок. 1537 г.) от Лутер;
5) „Голям катехизис“ (1580г.);
6) „Малък катехизис“ (1529г.) на Лутер
7) Формула  на  съгласието”  (1577  г.).

От всички вероизповедни принципи италианските професори Джованни Реале и Дарио Антисери съвсем ясно очертават трите основни принципа в учението на Лутер:

1. учение за радикалното оправдаване на човека чрез вярата,
2. учение за непогрешимостта на писанията, като единствен източник на истината,
3. доктрина за универсалното богослужение и във връзка с това свободата за самостоятелно тълкуване на Писанията.
(4-томно издание "Западная философия от истоков до наших дней",
Джованни Реале и Дарио Антисери; СПб; 1995, т.2, стр.294)

Въпросът за спасението представлява главен въпрос на човешкия живот. Православното и протестантското учение се различават в най-голяма степен именно относно спасението. Не по отношение на обрядите, иконите, кръщението на децата – това са само следствия от главното. Различната позиция се изразява именно в областта на сотериологията.

За пръв път Мартин Лутер формулирал доктрината за спасението в началото на XVI век. Това е своеобразен символ на вярата на протестантизма, на който се градят всички по-късни протестантски нововъведения:

    "Така в протестантизма се премахва догматичното различие между свещеник и мирянин, унищожава се църковната йерархия. Свещеникът е лишен от правото да изповядва и опрощава греховете. Изпразнени от съдържание са много тайнства, отхвърлено е учението за тяхната благодатност. Отхвърлена е и молитвата за умрелите, поклонението на светците, почитането на светите мощи и иконите, отказали се и от монашеството. Богослужението е пределно опростено и сведено до проповед и пеене на псалми" (Христианство. Словарь. Под ред. Л.Н.Митрохина. М.1994; с.375).

Архимандрит Иларион Троицки предлага следния възглед за възникването на протестантизма като логическо продължение на католическите заблуждения:

    "Латинството родило напълно законно, макар и доста непокорно чадо в лицето на протестантството. По своята същност протестантството не е било протест на истинското древноцърковно християнско съзнание против изопачените от средновековното папство истини, както нерядко са склонни да го представят протестантските богослови. Не, протестантизмът е бил протест на една човешка мисъл против друга, той не е възстановил древното християнство, а е заменил едно изопачаване на християнството с друго, и това било нова, и по-горчива от първата, лъжа

    Протестантизмът казал последната дума на папизма, направил от него крайния логически извод.

    Истината и спасението са дадени на любовта, т.е. на Църквата - това е църковното съзнание. Отпаднало от Църквата, Латинството заменило това съзнание и провъзгласило, че истината е дадена на отделната папска личност (дадена е единствено на папата, но въпреки това - на отделна личност, без Църквата), и папата се разпорежда със спасението на всички.

    На това протестантизмът възразил: защо истината да е дадена единствено на папата? След което добавил: истината и спасението са открити на всяка личност, независимо от Църквата.

    Така всеки човек бил превърнат в непогрешим папа. Протестантизмът положил папската триара на всеки немски професор и чрез своите безчислени на брой папи унищожил изцяло идеята за Църквата; заменил вярата с разума на отделната личност и спасението в Църквата - с мечтателната увереност за спасение чрез Христа без Църквата, в себелюбивата обособеност от всички".
(Архимандрит Иларион Троицкий. Христианства нет без Церкви. М.1995)

Доказателство за основната си постановка за спасение само чрез вяра Лутер съградил, изхождайки от библейската история за творението и грехопадението на човека:
1) хората са сътворени от нищото и затова в очите на Бога ние сме нищо и
2) след грехопадението на Адам човекът обеднял дотолкова, че не само бил нищо, но и не можел нищо.
Следователно, спасението на човека зависи изцяло от Бога, а не от него самия. За човека остава единствено да вярва, че е спасен. А. Кураев има по този повод добра формулировка:

    "Лутер протестирал против закупуването на спасението чрез обрядно благочестие. Но в крайна сметка протестантизмът определил още по-ниска цена в тази търговия – "само вяра".
(Диакон Андрей Кураев. Все ли равно как верить? Клин, 1994; с.109).

Опровергавайки учението за индулгенциите, Лутер построил теорията си на юридическия възглед за греха и спасението. Както в критикувания католицизъм така и при него, отношението на човека към Бога остава същото: отношение на администриран престъпник към съдията, а не отношението на блудния син към любящия баща. Така Лутер също не успял да излезе от рамките на формалните отношения с Бога.


С учението за спасението е свързан пряко и друг въпрос: съхранил ли е човекът своята свободна воля, т.е. Божия образ, след грехопадението? На това Лутер отговаря: не, човекът е загубил свободната си воля.

    "Падението, учи лютеранството, довело до най-дълбоко изкривяване на цялата човешка природа, до пълно унищожение на всички душевни сили у човека: умът му станал сляп в познанието на Бога и сътворения от Него свят, сърцето му станало зло и развратено, ненавиждащо доброто и избягващо Бога; изгубил свободата си и волята, паднала в робството на греха. С други думи падението на прародителите довело не само до загуба на подобието (както учи римокатолическата църква), но и до загуба на Божия образ".
(Протоиерей Митрофан Зноско-Боровский. Православие, римо-католичество, протестантизм и сектантство. М.1991., с.62).

Липсата на свобода у човека е едно от главните условия за спасение само чрез вяра. Но ако вярваме че свободата ни е останала, то трябва веднага да признаем, че всичките ни дела, целият ни живот имат най-голямо значение, тъй като всичко това е реализация на нашата свобода. Поради това е разбираемо защо Лутер с такава разгорещеност протестирал против своя бивш приятел Еразъм Ротердамски, именно по повод свободата на волята. Признаването на човешката свободна воля отрицава всички построения на Лутер и учението му губи цялата си логическа стройност, превръща се не в учение, а в прост набор от нравоучителни фрази. В открито писмо до Еразъм по повод неговия труд "За свободата на волята" Лутер пише:

    "Моят Павел стои непобедимо – изтребител на свободната воля, разбиващ с една дума всяка войска. Защото ако ние се оправдаваме без дела, то всички дела са напразни – малки и големи... Какво ще промени, ако някой се се разчита на древните отци, чиито твърдения били одобрявани с векове? Та всички те са били еднакво слепи и са пренебрегнали най-ясните и разбираеми думи на Павел!".
(Мартин Лутер. Избранные произведения. СПб.1994,с.363)

За успеха на протестантството са способствали както исторически, така и психологически причини.

Исторически причини
Появата на Лутер на политическата сцена допаднала на много влиятелни сили. На първо място германските курфюрсти, отдавна обременени от властта на Рим  над значителна част от владенията им, които били готови да си поделят църковните земи. На това се дължи мощната поддръжка на Лутер от най-влиятелните немски аристократи, без които той би разделил участта на много еретици преди него. Общоизвестно е, че в най-критичния момент от живота си, когато император Карл V обявил Лутер извън закона, саксонският курфюст Фридрих му предоставил убежище в замъка си.

Психологически причини
Най-добро обяснение за успеха на новото учение представлява историята на самия Лутер. Известно е неговото лично отчаяние в спасението и облекчението, което изпитал от решението, че вече е спасен само с вярата си.

    "Ще укажем на сложни преплитания от психологически и екзистенционален план, които ни интересуват дотолкова, колкото в тях преобладават доктринални мотиви. Сам Лутер дълго изпитвал безрезултатността и невъзможността да заслужи спасението посредством собствените си дела, които винаги му се стрували неадекватни. Проблемът за вечното спасение непрекъснато му причинявал безпокойство и терзания. Затова решението, утвърждаващо, че за спасението е достатъчно само вяра, му донесло радикално избавление от тревогите".
(Джованни Реале и Дарио Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. СПб.1995,т.2, с.295)

За душата на всеки човек такова решение е напълно приемливо, тъй като му дава пълен психологически комфорт във всеки момент от живота.

Източник:
1. http://www.pravoslavieto.com/inoverie/protestantism/vjara_ili_dela.htm - "Сравнение на православното учение за спасението с протестантското учение" от Иерей Николай

2. Виж също и темата ми "Петте принципа на Реформацията", в която съм изложил докладите на д-р Даниел Топалски и проф. Паруш Парушев, изнесени по повод 500-годишния юбилей на Реформацията.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Лъжеученията на протестантите
« Reply #1 on: January 08, 2023, 02:53:44 AM »
Протестанството, подобно на католицизма и православието е политическа религия. И като такова то е част от Вавилонската блудница. Самото му наименование е свързано с акта на протест на определени германски князе против претенциите на папата за власт. Това е бил политически акт. Лутер става известен защото получава политическа закрила от определени политически кръгове.

По същия начин се ражда и католицизма (от политическите ходове на Нерон, който създава псевдо християнска църква за да я използва за привличане и ловене на християните в нея). А православието - от политическото разцепление между религиозния висш клир на Рим и Константинопол.

В момента католицизма, православието и протестантизма се бият, кой да излъчи Антихриста. Затова е и войната в Украйна. Католическо-протестанския запад (в съюз с либералния ционизъм) воюват с православната Русия (в съюз с консервативния ционизъм). И надпреварата е кой да излъчи Антихриста. Дали ще е католик, протестант, православен или юдеин. Това е в корена на войните от стотици години насам. И подобно на Тойота, която е разделила заводите си в Япония на отделни конкуриращи се марки, за да насърчи вътрешна конкуренция (с цел усъвършенстване), така Сатана прави слугите си да воюват помежду си за да може да се излъчи най-добрия кандидат за Антихриста.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Mazzarot

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Re: Лъжеученията на протестантите
« Reply #2 on: January 09, 2023, 15:07:11 PM »
Доколкото разбирам, братът Christian 123 е православно вярващ, но все пак християнин :))
Би ли споделил, моля, какво учи Православието за спасението!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Лъжеученията на протестантите
« Reply #3 on: January 09, 2023, 15:46:27 PM »
Хора, които се покланят на идоли и езически божества прекръстени с имената на "християнски светци" няма как да бъдат считани за братя или за християни. Разбира се в случай че някой цени същността на тези две думи.

И понеже е безсмислено да се спами форума с подобни спорове, на Christian123, му беше сложено ограничение на акаунта, така че да може да чете, но да не може да пише.

Този форум, както е написано и в подзаглавието е предназначен за християнско общение. Идолопоклонници и (поддръжници на) убийци няма как да имат дял в такова общение.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 383
Re: Лъжеученията на протестантите
« Reply #4 on: January 13, 2023, 16:21:47 PM »
Протестанството, подобно на католицизма и православието е политическа религия. И като такова то е част от Вавилонската блудница. Самото му наименование е свързано с акта на протест на определени германски князе против претенциите на папата за власт. Това е бил политически акт. Лутер става известен защото получава политическа закрила от определени политически кръгове.

По същия начин се ражда и католицизма (от политическите ходове на Нерон, който създава псевдо християнска църква за да я използва за привличане и ловене на християните в нея). А православието - от политическото разцепление между религиозния висш клир на Рим и Константинопол.

В момента католицизма, православието и протестантизма се бият, кой да излъчи Антихриста. Затова е и войната в Украйна. Католическо-протестанския запад (в съюз с либералния ционизъм) воюват с православната Русия (в съюз с консервативния ционизъм). И надпреварата е кой да излъчи Антихриста. Дали ще е католик, протестант, православен или юдеин. Това е в корена на войните от стотици години насам. И подобно на Тойота, която е разделила заводите си в Япония на отделни конкуриращи се марки, за да насърчи вътрешна конкуренция (с цел усъвършенстване), така Сатана прави слугите си да воюват помежду си за да може да се излъчи най-добрия кандидат за Антихриста.
Въпрос.
Може ли да се каже,че всяка война между народи е израз и на Божи гняв?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Лъжеученията на протестантите
« Reply #5 on: January 13, 2023, 18:18:52 PM »
Не всяко проклятие, осъждение и наказание, може да се определи като Божий гняв.

Бог е съдия, и Той съди праведно и справедливо. Не е нужно съдията да е разгневен за да даде справедлива присъда. Всяко дело на човеците отива на съд пред Бога и често пъти индивиди и народи попадат под определени присъди, които може да се изразяват в определени проклятия и наказания.

Докато Божия гняв е особено нещо, той излиза извън рамките на обикновеното съдене на греха. Той е израз на Божието лично негодувание и възмущение от крайни форми на човешкото падение.

Една война в зависимост от нейните последствия може да бъде и за добро, освен за зло. Ако един народ е от страна на победителите във войната, то той ще се радва на определени ползи. Но дори и победения народ, ако неговото поражение доведе до национално съкрушаване и обръщане към Бога, това в крайна сметка не е проклятие, а благословение.

Когато един баща наказва синовете си за да ги поправи и те се съкрушат и поправят, това проклятие и гняв ли е или е благословение? Давид казваше: "Твоят жезъл и Твоята тояга те ме утешават."

Ето защо ние не можем да слагаме нещата под общ знаменател. Всяка ситуация е различна и за нея може да се съди най-вече според окончателните последствия.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 383
Re: Лъжеученията на протестантите
« Reply #6 on: January 13, 2023, 20:49:07 PM »
Благодарност за вниманието и поясненията.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 383
Re: Лъжеученията на протестантите
« Reply #7 on: January 15, 2023, 12:42:59 PM »
От Словото:

Послание към римляните 1
Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците,
които препятствуват на истината чрез неправда.

Не веднага, Бог е дълготърпелив, дава много време и възможност след възможност за покаяние и обръщане на посоката на живота.
За всяка празна дума ще се отговаря, какво ли остава за упоритото непокорство...

Ефесяни 5 глава
1 И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада;
2 и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии;
4 нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение.
5 Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога.
6 Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.
7 И тъй, не бивайте съучастници на тях.
8 Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината;
9 (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).


За непокорните
Еклесиаст 8
Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро,
Затова сърцето на човешките чада е всецяло предадено да струва зло

Немалко хора щом чуят за Бог казват: Какъв Бог, няма Бог...
Не осъзнават,че те също са от хората, на които се дава много, много време за да стигнат до своето покаяние.
И това време се дава за спасение.
Обсъждат,че ако има Бог защо биват допускани лошите събития и лъжливите хора се разпореждат. Няма кой да им каже,че и те самите са на длан пред Бога. Че всичко е голо и разкрито пред Всемогъщия. Всеки един от нас.

Дълготърпението на Господа
2 Петрово
13...според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.
14 Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си.
15 И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.
16 както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел.Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 383
Re: Лъжеученията на протестантите
« Reply #8 on: March 30, 2023, 14:04:00 PM »
В много редки случаи бих препоръчал толкова дълго видео...2 часа
от още по-редки случаи когато имам време да погледам,
но,

още малко за лъжеученията, винаги актуално за отрезвяване на тези, които акцентират на чудеса, знамения, изцеления и богатеене.

https://www.youtube.com/watch?v=l7Bs-6bGvX8


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Лъжеученията на протестантите
« Reply #9 on: March 31, 2023, 11:15:53 AM »
Анко, аз това, което виждам тука е един системен пастор се оплаква от друг системен пастор, защото другия системен пастор е по-новосистемен от него самия. Т.е новия пастор е формиран от по-новата и по-развратена система, но стария пастор е част от същата система, само че нейната по-стара и малко по-благовидна версия.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 383
Re: Лъжеученията на протестантите
« Reply #10 on: March 31, 2023, 14:02:21 PM »
Всъщност е така.

Вечерта говорих с близки и отново им напомних да не се впечатляват и да не тръгват след хора, колкото и красиво да им описват всичко или дори да им обещават. Да не последват хора, за да вървят след тях.

Не че ме вълнува особено, но дали има дори едно само събрание от това течение, което да не е свързано финансово с други държави. Или да не е зависимо финансово от тези, които представляват държавата у нас.